Εισηγητική Έκθεση Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2021 & 2021-2022