ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

Η Πρακτική Άσκηση για φοιτητές που θα πάρουν πτυχίο Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (διαρκεί 5 μήνες) μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους:

 1. Μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής επιδοτείται με 280 ευρώ (μεικτά) για κάθε μήνα από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, ενώ ο επιπλέον μισθός θα προκύπτει κατόπιν  συμφωνίας μεταξύ του Φορέα Υλοποίησης  Πρακτικής Άσκησης, της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης του τμήματος Διοίκησης Τουρισμού και του  ασκούμενου φοιτητή  και θα καταβάλλεται από τον ΦΥΠΑ (Φορέας Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης). 

 

 1. Χωρίς πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Στην περίπτωση αυτή ο μηνιαίος μισθός και η ασφάλιση θα προκύπτει κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του Φορέα Υλοποίησης  Πρακτικής Άσκησης, της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού και του  φοιτητή  και θα καταβάλλεται εξ’ολοκλήρου από τον Φορέα Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης προς τον ασκούμενο φοιτητή. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Πρακτική Άσκηση για φοιτητές που θα πάρουν πτυχίο ΤΕΙ, (διαρκεί 6 μήνες), θα πραγματοποιηθεί με τον μέχρι τώρα ισχύοντα τρόπο και ακολουθούν την ίδια διαδικασία με τους φοιτητές που κάνουν Πρακτική Άσκηση εκτός ΕΣΠΑ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές για πρακτική άσκηση σε χώρες του εξωτερικού μέσω Erasmus + μπορούν  να απευθύνονται στην κυρία Κικίλια. Email :  katkik4@yahoo.com 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο τέλος της ανακοίνωσης θα βρείτε τα απαραίτητα έντυπα τα οποία μπορείτε να  “κατεβάσετε” καθώς και τις ώρες υποδοχής φοιτητών για θέματα πρακτικής στο γραφείο Κ6 118 από τους κυρίους Λιβανό και Τσεκούρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι φοιτητές έχουν οι ίδιοι την ευθύνη να βρουν Φορέα Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης. Ωστόσο η Επιτροπή Ενημέρωσης Φοιτητών για θέματα Πρακτικής Άσκησης λειτουργεί συμβουλευτικά και για τυχόν απορίες οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στην Επιτροπή τις ημέρες και ώρες υποδοχής φοιτητών στο γραφείο Κ6 118.   

 

Α. Ενέργειες φοιτητών για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ θα πρέπει να κάνουν τα εξής: 

 1. Να συνδεθούν με τους κωδικούς του ΕΥΔΟΞΟΥ στο σύστημα ΑΤΛΑΣ  (http://atlas.grnet.gr ). Μόνο σύνδεση χρειάζεται, τίποτα άλλο. 
 2. Να κάνουν αίτηση στην γραμματεία για να  πάρουν Βεβαίωση ότι δικαιούνται να κάνουν Πρακτική Άσκηση. (Να ληφθεί υπ’όψη ότι η γραμματεία χρειάζεται περίπου μία εβδομάδα για να χορηγήσει την βεβαίωση).   
 3. Να πάρουν Βεβαίωση Αποδοχής (τρία πρωτότυπα αντίτυπα) του φοιτητή για πρακτική άσκηση από τον Φορέα Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης (ΦΥΠΑ). 
 4. Να καταθέσουν στην Επιτροπή Ενημέρωσης Πρακτικής Άσκησης (κύριο Λιβανό, κύριο Τσεκούρα, γραφείο Κ6 118) τα παρακάτω:
 • Αίτηση για έγκριση πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης.(στην αίτηση να αναφέρεται ότι πρόκειται για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ).
 • Την Βεβαίωση (που ήδη θα έχουν πάρει από την γραμματεία) ότι έχουν δικαίωμα για Πρακτική Άσκηση
 • Την Βεβαίωση από τον Φορέα Υλοποίησης ότι αποδέχεται τον φοιτητή για Πρακτική άσκηση (κατατίθεται σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα).
 • Έντυπο με Συγκεντρωτικά Στοιχεία για την Πρακτική Άσκηση συμπληρωμένο από τον φοιτητή (δακτυλογραφημένο, όχι χειρόγραφο). Το έντυπο θα συνοδεύεται από τη φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας, στο οποίο ο ασκούμενος φοιτητής είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Το έντυπο με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατατίθεται σε τρία (3) αντίτυπα). Στο συγκεκριμένο έντυπο δεν χρειάζεται να συμπληρώσουν οι φοιτητές το πεδίο “Στοιχεία Επόπτη Εκπαιδευτικού”. Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης.   Στο πεδίο “Κωδικός Θέσης στο Σύστημα Άτλας” γράφετε τον κωδικό τον οποίο οφείλει να σας δώσει η επιχείρηση που θα κάνετε πρακτική άσκηση.   
 • Κατάθεση δικαιολογητικών κοινωνικών κριτηρίων, εφ΄ όσον συντρέχουν, (κοινωνικά κριτήρια: ΑΜΕΑ, ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, μέλος τρίτεκνης, πολύτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας).

    5.  Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης (κυρία Παπαγεωργίου, κυρία Κικίλια, κύριος Σεργόπουλος) θα εξετάσει,και αφού εγκρίνει την αίτηση, θα παραδοθεί στον φοιτητή η σύμβαση, η οποία πρέπει να της επιστραφεί σε 5 πρωτότυπα αντίτυπα, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τόσο από τον ίδιο τον φοιτητή όσο και από τον ΦΥΠΑ.  

    6. Έναρξη Πρακτικής Άσκησης

    7. Το αργότερο εντός δύο (2) ημερών από την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης ο φοιτητής σε συνεργασία με τον φορέα θα πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά το  έντυπο αναγγελίας έναρξης Πρακτικής άσκησης φοιτητών (ΕΡΓΑΝΗ – Έντυπο Ε3.5), στο email : gpa1@uniwa.gr. Αν δεν αποσταλεί το συγκεκριμένο έντυπο δεν πραγματοποιούνται οι πληρωμές του φοιτητή.

    8. Μετά την λήξη της Πρακτικής Άσκησης ,έντός 15 ημερών, ο φοιτητής οφείλει να προσκομίσει στην επιτροπή ενημέρωσης Πρακτικής Άσκησης το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης ορθά συμπληρωμένο σε μορφή σπιράλ ή θερμοκολημένο και απόδειξη πληρωμής αποδοχών (την οποία ζητούν από τον ΦΥΠΑ) για κάθε μήνα εργασίας. Στην συνέχεια η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης βεβαιώνει ότι η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιήθηκε.

Σημείωση: Οι φοιτητές που θα κάνουν πρακτική μέσω ΕΣΠΑ χρειάζεται να ξεκινήσουν την παραπάνω  διαδικασία τουλάχιστον 1 μήνα πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης της Πρακτικής Άσκησης.  

Σημείωση: Για συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, αναρτάται προκήρυξη στην ιστοσελίδα του τμήματος. Χωρίς να έχει αναρτηθεί προκήρυξη οι φοιτητές δεν μπορούν να προχωρήσουν σε ενέργειες για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ. Προκηρύξεις αναρτώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.  

Σημείωση: Η Πρακτική Άσκηση δεν βαθμολογείται.

 

 

Β. Ενέργειες φοιτητών για υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης εκτός προγράμματος ΕΣΠΑ

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση χωρίς πρόγραμμα ΕΣΠΑ θα πρέπει να κάνουν τα εξής: 

 1. Να κάνουν αίτηση στην γραμματεία για να πάρουν Βεβαίωση ότι έχουν δικαίωμα για Πρακτική Άσκηση. (Να ληφθεί υπ’όψη ότι η γραμματεία χρειάζεται περίπου μία εβδομάδα για να χορηγήσει την βεβαίωση).  
 2. Να πάρουν Βεβαίωση Αποδοχής του φοιτητή για πρακτική άσκηση από τον Φορέα Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης (ΦΥΠΑ).
 3. Κατόπιν θα πρέπει να καταθέσουν στην Επιτροπή Ενημέρωσης Πρακτικής Άσκησης (κύριο Λιβανό, κύριο Τσεκούρα) τα εξής:
 • Αίτηση για έγκριση πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης
 • Την Βεβαίωση (που ήδη θα έχουν πάρει από την γραμματεία) ότι δικαιούνται να κάνουν Πρακτική Άσκηση
 • Την Βεβαίωση αποδοχής του φοιτητή από τον Φορέα Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης.   

4. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης (κυρία Παπαγεωργίου, κυρία Κικίλια, κύριος Σεργόπουλος), θα εξετάσει και αφού εγκρίνει την                αίτηση θα παραδοθεί στον φοιτητή η σύμβαση που πρέπει να της επιστραφεί σε 3 πρωτότυπα αντίτυπα, συμπληρωμένη και                                υπογεγγραμένη τόσο από τον ίδιο τον φοιτητή όσο και από τον ΦΥΠΑ.

5. Έναρξη Πρακτικής Άσκησης 

6. Μετά την λήξη της Πρακτικής Άσκησης, εντός 15 ημερών, ο φοιτητής οφείλει να προσκομίσει στην επιτροπή ενημέρωσης Πρακτικής Άσκησης το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης ορθά συμπληρωμένο σε μορφή σπιράλ ή θερμοκολημένο. και απόδειξη πληρωμής αποδοχών (την οποία ζητούν από τον ΦΥΠΑ) για κάθε μήνα εργασίας. Στην συνέχεια η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης βεβαιώνει ότι η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιήθηκε. 

7. Σημείωση: Η Πρακτική Άσκηση δεν βαθμολογείται.

                                                                                           

Γ. Οι φοιτητές μπορούν να πραγματοποιούν την Πρακτική Άσκηση στις εξής τουριστικές επιχειρήσεις (ΦΥΠΑ):

 • Τουριστικά καταλύματα 
 • Ξενοδοχεία 
 • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
 • Ξενώνες φιλοξενίας νέων (Youth Hostels)
 • Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις, διαμερίσματα
 • Τουριστικά γραφεία 
 • Γραφεία διοργάνωσης συνεδρίων
 • Αεροπορικές Εταιρίες
 • Ακτοπλοϊκές Εταιρίες
 • Ναυτιλιακά Γραφεία (επιβατηγός ναυτιλία)
 • Κρουαζιερόπλοια
 • Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων
 • Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.)
 • Εγκαταστάσεις ειδικών μορφών τουρισμού και  ειδικής τουριστικής υποδομής
  • Αεροδρόμια
  • Συνεδριακά κέντρα, Πολυχώροι
  • Γήπεδα γκολφ
  • Τουριστικοί λιμένες, Μαρίνες 
  • Χιονοδρομικά κέντρα, Ορειβατικά καταφύγια, κ.λπ.
 • Δημόσιους Φορείς και Οργανισμούς Τουρισμού

 

 

 

Έντυπα που χρειάζεται να «κατεβάσετε» για Πρακτική Άσκηση ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ :

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕA ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ)

ΕΝΤΥΠΟ ΜΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ)

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ 

 

 

Έντυπα που χρειάζεται να «κατεβάσετε» για Πρακτική Άσκηση ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ :

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕA ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ)

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ

Για πληροφορίες και κατάθεση εγγράφων σχετικά με την πρακτική άσκηση, μπορείτε να απευθύνεστε στην επιτροπή ενημέρωσης φοιτητών για θέματα πρακτικής άσκησης (κύριο Λιβανό, κύριο Τσεκούρα) στο γραφείο Κ6 118 τις ακόλουθες ημέρες και ώρες :

Τρίτη 10:00 – 13:00 κύριος Λιβανός

Τετάρτη 11:00- 13:00 κύριος Τσεκούρας & 13:00 – 15:00 κύριος Λιβανός

Πέμπτη 11:00-13:00 κύριος Τσεκούρας  

**Ο κύριος Λιβανός εκτός από το γραφείο Κ6.118, δέχεται τους φοιτητές και στην αίθουσα του εργαστηρίου Υποδοχής και Οργάνωσης Συνεδρίων.

Σε περίοδο εξετάσεων δεν ισχύουν οι παραπάνω ώρες και η υποδοχή φοιτητών για ενημέρωση, γίνεται κατόπιν συννενόησης με τους υπεύθυνους μέσω email. 

Λόγω του απαγορευτικού εξ’αιτίας της πανδημίας του κορονοϊού δεν ισχύουν οι παραπάνω ώρες.

email:    n_livanos@yahoo.gr  

email:   vasiltsekouras@gmail.com

τηλ. 210 5385263

 

Εκ της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης