Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Κωδικός Μαθήματος:

A4

Εξάμηνο:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

7


ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν το ρόλο, τη σημασία και τη συμβολή της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής στην οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων. Η κατανόηση των λογαριασμών και της ταξινόμησης τους καθώς η σημασία της παρεχόμενης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης -προς κάθε ενδιαφερόμενο -για τη λήψη αποδοτικών επιχειρησιακών και επενδυτικών αποφάσεων αποτελούν μαθησιακά αποτελέσματα του εν λόγω μαθήματος. Επίσης η κατανόηση και εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος, η ενημέρωση του καθολικού, του ημερολογίου, η κατάρτιση του ισοζυγίου, ο υπολογισμός του αποτελέσματος και σύνταξη του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης συνιστούν τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος.
Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να ασκηθούν σε θέματα απλογραφικής λογιστικής, στην λογιστική αποτύπωση γεγονότων και των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων καθώς και στην σύνταξη των λογιστικών καταστάσεων.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Κατανόηση λογιστικής πληροφόρησης λογιστικών βιβλίων και καταστάσεων

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • 1η Εβδομάδα: Λογιστική και επιχειρήσεις –Ιστορική εξέλιξη της Λογιστικής –Λογιστική πληροφόρηση και λήψη αποφάσεων
 • 2η Εβδομάδα: Ανάλυση Επιχειρηματικών Συναλλαγών -Λογαριασμοί –Συστήματα τυποποίησης στη Λογιστική, Απεικόνιση συναλλαγών –Είδη λογαριασμών –Λογιστικός κύκλος
 • 3η Εβδομάδα: Διπλογραφικό σύστημα και λογιστικές εγγραφές, ΦΠΑ, Λογιστική Ισότητα Ισολογισμός
 • 4η Εβδομάδα: Διπλογραφικό σύστημα και λογιστικές εγγραφές, ΦΠΑ
 • 5η Εβδομάδα: Λογιστικές εγγραφές στο ημερολόγιο και στο καθολικό –Διόρθωση σφαλμάτων στις λογιστικές Εγγραφές – Ισοζύγια -Κατάρτιση Προσωρινού Ισοζυγίου -Εφαρμογές λογιστικών εγγραφών
 • 6η Εβδομάδα: Οριστικό ισοζύγιο, Λογιστικός και εξωλογιστικός Υπολογισμός του αποτελέσματος της επιχείρησης
 • 7η Εβδομάδα: Σύνταξη κατάστασης αποτελεσμάτων Χρήσης και Ισολογισμού
 • 8η Εβδομάδα: Ανάλυση Ιδίων Κεφαλαίων
 • 9η Εβδομάδα: Ανάλυση παγίων περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων
 • 10η Εβδομάδα: Ανάλυση Εσόδων και εξόδων των επιχειρήσεων
 • 11η Εβδομάδα: Αποθέματα και Ταμειακά Διαθέσιμα
 • 12η Εβδομάδα: Λογιστικά Πρότυπα, Αρχές της Λογιστικής
 • 13η Εβδομάδα: Τελική εξέταση του μαθήματος

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών
 • Ασκήσεις

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Powers M., Needles B., (2017), «Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική»
Λεκαράκου Κ. (2012), «Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι», Αθήνα
Παπαδέας, Π (2011), «Χρηματοοικονομική Λογιστική Πληροφόρηση», Αθήνα
Meigs, W. Meigs, R. (1988), «Λογιστική η βάση των επιχειρηματικών αποφάσεων» Εκδ Παπαζήση, Αθήνα
Μπάλλας Α., Χέβας, Δ. (2008), «Χρηματοοικονομική Λογιστική» Εκδ. Μπένου, Αθήνα
Needles, Andrson, Caldwell (1996), «Principles of Accounting», Houghton Mifflin Co, Boston