Δίκαιο Τουριστικής Ναυτιλίας

Κωδικός Μαθήματος:

Ζ8

Εξάμηνο:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το μάθημα αυτό αναφέρεται στο θεσμικό πλαίσιο της τουριστικής ναυτιλίας, ως οικονομικής δραστηριότητας. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση της λειτουργίας του τουριστικού πλοίου, της στελέχωσής του και της εκμετάλλευσής του. Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοούν τη ναυτιλιακή δραστηριότητα και τη σημασία της στην οικονομία.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοεί τη σημασία του πλοίου στις θαλάσσιες μεταφορές και της ναυτιλιακής δραστηριότητας στην ελληνική οικονομία
 • Γνωρίζει τους τύπους του πλοίου και ιδιαίτερα του τουριστικού πλοίου
 • Αντιλαμβάνεται την ιδιαιτερότητα της ναυτικής εργασίας
 • Διαχειρίζεται τις λειτουργικές διαδικασίες της ναυτιλιακής κίνησης
 • Γνωρίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του ναυτικού πράκτορα και άλλων ναυτιλιακών επαγγελμάτων που εξυπηρετούν τη λειτουργία του τουριστικού πλοίου.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Λήψη αποφάσεων

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Η νομική έννοια του τουριστικού πλοίου.
 • Η κυριότητα και η νηολόγηση του τουριστικού πλοίου.
 • Ναυτιλιακά έγγραφα του τουριστικού πλοίου.
 • Νομικές μορφές εκμετάλλευσης του τουριστικού πλοίου. Ο διοικητικός φορέας της τουριστικής ναυτιλίας.
 • Η στελέχωση του τουριστικού πλοίου και οι συνδικαλιστικοί φορείς.
 • Η ναύλωση και η θαλάσσια ασφάλισητου τουριστικού πλοίου.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:
  -Ερωτήσεις κρίσεως
 2. α. Παρουσίαση Ατομικής Εργασίας (20%) ή
  β. Πρόοδοι (20%)

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Μυλωνόπουλος, Δ. (2012). «Ναυτικό Δίκαιο. Δημόσιο και Ιδιωτικό», Β’  έκδοση, Σταμούλης ΑΕ, Αθήνα.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Περιβάλλον και Δίκαιο
 • Νόμος και Φύση