Ειδικά Θέματα Κοστολόγησης και Φορολογίας Επιχειρήσεων

Κωδικός Μαθήματος:

Γ6

Εξάμηνο:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

6


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στην κοστολόγηση, κυρίως των υπηρεσιών και στη φορολογία των επιχειρήσεων. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν μεθόδους κοστολόγησης προκειμένου να υπολογίζουν το κόστος των υπηρεσιών, ειδικά σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Τουριστική Βιομηχανία. Επίσης οι φοιτητές θα γνωρίζουν το φορολογικό καθεστώς των επιχειρήσεων –ειδικά των τουριστικών -και τον τρόπο με τον οποίο, το φορολογικό σύστημα επιδρά στη λειτουργία και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εβδομάδα 1η: Έννοια και σκοπός κοστολόγησης, διάκριση κόστους, εξόδου, δαπάνης, ζημιάς και εσόδου.
 • Εβδομάδα 2η: Είδη κόστους και κοστολόγησης.
 • Εβδομάδα 3η: Μέθοδοι αποτίμησης απογραφής, προσδιορισμός κόστους πωληθέντων
 • Εβδομάδα 4η: Μέθοδοι κοστολόγησης –Αντιμετώπιση των Γενικών Βιομηχανικών εξόδων
 • Εβδομάδα 5η: Κόστος παραγωγής (πρώτες ύλες, άμεση εργασία, γενικό κόστος παραγωγής) –Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων
 • Εβδομάδα 6η: Κοστολόγηση υπηρεσιών και διαδικασιών
 • Εβδομάδα 7η: Εισαγωγικές έννοιες φόρου, διάκριση φόρων, τελών, δασμών.
 • Εβδομάδα 8η: Άμεσοι και έμμεσοι φόροι στις Τουριστικές επιχειρήσεις και στην παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις που συνδέονται με την Τουριστική Βιομηχανία.
 • Εβδομάδα 9η: Φορολογία ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (ατομικές και εταιρικές).
 • Εβδομάδα 10η: Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών, εκπιπτόμενες δαπάνες, φορολογική αναμόρφωση. Αναβαλλόμενη φορολογία
 • Εβδομάδα 11η: Διάκριση φορολογητέων εισοδημάτων ανάλογα με την πηγή προέλευσης. Παρακρατούμενοι φόροι, προκαταβολές φόρων.
 • Εβδομάδα 12η: Φοροδιαφυγή, αιτίες και επιπτώσεις Φορολογικά έντυπα. Παρουσίαση ιστοσελίδας ΑΑΔΕ.
 • Εβδομάδα 13η: Τελική εξέταση του μαθήματος

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις επιλογής
 • Ερωτήσεις κρίσεως
 • Ασκήσεις
 • Μελέτες Περιπτώσεων

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Δημητράς Α., Μπάλας Α (2009), «Διοικητική Λογιστική», Εκδ, Gutenberg, Αθήνα
 • Garrison.R., Noreen. E., (2003) «Διοικητική Λογιστική» Εκδ Παπαζήση, Αθήνα
 • Φίλιος Β., (2013), «Διοικητική Λογιστική», Εκδ ΟΠΑ, Αθήνα