Γεωγραφικές προσεγγίσεις του τουρισμού

Κωδικός Μαθήματος:

Η2

Εξάμηνο:

H' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες της γεωγραφίας του τουρισμού με έμφαση στην Ελλάδα.

Από την διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος ο φοιτητής αναμένεται να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται:

 • Την γεωγραφική ποικιλία και τις αντιθέσεις των τουριστικών ρευμάτων με έμφαση στον ελληνικό χώρο
 • Την γεωγραφική κατανομή των τουριστικών περιοχώνκαι τις ανισότητες
 • Την κατανομή των ανθρώπων, φυσικών και πολιτισμικών πόρων που αξιοποιούνται τουριστικά
 • Την σημασία των γεωγραφικών παραγόντων στην τουριστικήανάπτυξη
 • Τις διαθέσιμες υποδομές που χρησιμοποιούνται από τον τουρισμό

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • να αναγνωρίζουν τους φυσικούς πόρους των τουριστικών περιοχών παγκοσμίως και της Ελλάδαςειδικότερα
 • να αναγνωρίζουν τους ανθρώπινους και πολιτισμικούς πόρους των τουριστικών περιοχών παγκοσμίως και της Ελλάδαςειδικότερα
 • να συνδυάζουν σε οργανωμένες περιηγήσεις την επίσκεψη σε φυσικούς και πολιτισμικούς τουριστικούς πόρους
 • να γνωρίζουν και να αξιοποιούν τις διαθέσιμες υποδομές.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος

 • Γεωγραφική περιγραφή της Ελλάδας, θέματα τουριστικού ενδιαφέροντος, περιβάλλον, οικοσυστήματα, πάρκα, δάση, μνημεία, καταφύγια, αθλητικά κέντρα, θρησκευτικά κέντρα, κέντρα θαλάσσιου και ορεινού τουρισμού, είδη τουρισμού και προοπτικές.
 • Ανάλυση των φυσικών, ανθρώπινων και πολιτιστικών πόρων της χώρας καθώς και των διαθέσιμων υποδομών.
 • Ειδική αναφορά στα σπουδαιότερα μνημεία και τουριστικούς προορισμούς.
 • Επισήμανση, για κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα και περιοχή, των ιδιαιτεροτήτων του χώρου υποδοχής και φιλοξενίας τουριστών (περιβάλλον, οικοσυστήματα, πάρκα, δάση, μνημεία, καταφύγια, αθλητικά κέντρα, θρησκευτικά κέντρα, κέντρα θαλάσσιου και ορεινού τουρισμού, είδη τουρισμού και προοπτικές).
 • Γενική αναφορά στους κυριότερους τουριστικούς πόλους της Ευρώπης. Αφορά στους φυσικούς και πολιτισμικούς πόρους και στην τουριστική τους αξιοποίηση.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:
  -Ερωτήσεις κρίσεως
 2. Παρουσίαση Ατομικής/ών Εργασίας /ιών (20%)

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Μοίρα, Π. (2005). Τουριστική Γεωγραφία της Ελλάδας, εκδ. Interbooks, Αθήνα
 • Μοίρα, Π. (1999). Τουριστική Γεωγραφία. Ευρώπη, εκδ. Σταμούλης, Αθήνα.
 • Μοίρα, Π. (2000). Τουριστική Γεωγραφία. Ασία, εκδ. Σταμούλης, Αθήνα
 • Μοίρα, Π. (1999). Τουριστική Γεωγραφία. Αφρική-Αμερική-Ωκεανία, εκδ. Σταμούλης, Αθήνα

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Annals of Tourism Research
 • Tourism Management
 • Tourism Geography
 • Γεωγραφίες