Κοινωνικά Δίκτυα και Νέες Τεχνολογίες στον Τουρισμό

Κωδικός Μαθήματος:

Ε5

Εξάμηνο:

Ε' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το διαδικτυακό περιεχόμενο είναι σήμερα η κύρια πηγή ταξιδιωτικών πηγών πληροφόρησης και επικοινωνίας και διαδραματίζουν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην τουριστική αγορά, τόσο για την ενίσχυση του brandname τους όσο και στην προσέγγιση νέων τουριστικών αγορών. Στόχος τους μαθήματος είναι η επικέντρωση στον ρόλο που παίζουν τα κονωνικά δίκτυα στον τουριστικό κλάδο με εφαρμογές σε όλο το εύρος του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να :

 • κατανοήσει πλήρως την έννοια των socialmedia.
 • αναλύσει και κατηγοριοποιήσει όλες τις παρακάτω μορφές social media, όπως Blogs, Microblogs, Opinion Mining, Photo and Video Sharing, Social Bookmarking, Social Networking Sites, Social News, Wikis
 • αναλύει τις απαιτούμενες προδιαγραφές για τις τεχνολογικές υποδομές αλλά και την υφιστάμενη διαθεσιμότητα των υποδομών και υπηρεσιώντων τουριστικών επιχειρήσεων.
 • αναλύει τις απαιτούμενες προδιαγραφές και υπηρεσίες για την λειτουργία των κοινωνικών δικτύων μέσα σε ένα περιβάλλον web2.0 and 3.0
 • περιγράφει τις διαστάσεις που λαμβάνει η χρήση των κοινωνικών δικτύων στον τουρισμό
 • κατανοεί τις τάσεις και προοπτικές που ανοίγονται προς νέες αγορές και νέες μορφές επικοινωνίας, διαφήμισης και προώθησης μέσω τηςκοινωνικής δικτύωσης των τουριστικών επιχειρήσεων
 • αναλύει την αγορά των κοινωνικών δικτύων και τη σύνδεσή του με την ανάπτυξη του τουρισμού.
 • γνωρίζει τις βασικές νομοθετικές ρυθμίσειςκαι το νομοθετικό πλαίσιο.
 • αναλύει τις απαιτούμενες προδιαγραφές για τις υποδομές αλλά και την υφιστάμενη διαθεσιμότητα των υποδομών και υπηρεσιών.
 • γνωρίζει τις βασικές υπηρεσίες που διατίθενται μέσω κοινωνικών δικτύων για την προώθηση και ανάπτυξη του τουριστικού προιόντος και υπηρεσιών.
 • αναλύει τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την προώθηση και ανάπτυξη του τουρισμού.
 • κατανοεί και εντοπίζει τα χαρακτηριστικά και τις εξελίξεις στη διεθνή αγορά τουρισμού μέσω νέων τεχνολογιών.
 • καθορίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν τις προοπτικές του τουρισμού μέσω των νέων μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • γνωρίζει την εσωτερική διαχείριση μιας επιχείρησης μέσω κοινωνικών δικτύων προώθησης και των διαθέσιμων νέων τεχνολογιών διαχείρισης.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Σκοπός, υπηρεσίες κοινωνικών δικτύων, διαχωρισμός διαφόρων μορφών τους όσο και εννοιών, ανάλυση και αξιολόγηση διεθνούς περιβάλλοντος
 • Κατηγορίες και παραδείγματα social media. Blogs, Microblogs, Opinion Mining, Photo and Video Sharing, Social Bookmarking, Social Networking Sites, Social News, Wikis
 • Χώροι παροχής υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης, κυριότεροι φορείς, διασπορά τους στο διεθνές περιβάλλον, τεχνολογία και τουριστικά κανάλια διανομής, σύνδεση υπηρεσιών με τον τουρισμό.
 • ανθρώπινο δυναμικό, εκπαίδευση και κατάρτιση/ απαιτούμενα προσόντα, άδειες και πιστοποιήσεις.
 • Προώθηση τουριστικών υπηρεσιών, συμμετοχή στην τμηματοποίηση αγοράς,
 • Ρόλος των κοινωνικών δικτύων στην Διαφήμιση, Customer Relationship Management καιCustomer Loyalty, netnography
 • Νομοθεσία και νέες τεχνολογίες, κοινωνική εταιρική ευθύνη.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Γραπτή τελική εξέταση του μαθήματος (50%) που περιλαμβάνει:
  -Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
  -Ερωτήσεις Ανάπτυξης
  -Επίλυση υποθετικών προβλημάτων
  -Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

 2. Συγγραφή εργασίας (50%) που περιλαμβάνει:
  -Ανάλυση θεμάτων σχετικών με το χώρο των κοινωνικών δικτύων
  -Casestudy
  -Σύγχρονες πρακτικές

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Bechmann, A., and Lomborg, S. 2013. “Mapping actor roles in social media: Different perspectives on value creation in theories of user participation.” New Media and Society 15(5 ): 765-781.
 • Binns, A. 2012. “Don’t feed the trolls! Managing troublemakers in magazines’ online communities.” Journalism Practice 6(4 ): 547-562.
 • Brown, J., Broderick, A. J., and Lee, N. 2007. “Word of mouth communication within online communities: Conceptualizing the online social network.” Journal of Interactive Marketing 21(3): 2-20.
 • Hardaker, C. 2010. “Trolling in asynchronous computer-mediated communication: from user discussions to theoretical concepts.” Journal of Politeness Research 6(2): 215-242.
 • Hays, S., Page, S. J., and Buhalis, D. 2013. “Social media as a destination marketing tool: its use by national tourism organisations.” Current Issues in Tourism 16(3): 211-239.
 • Heinonen, K. 2011. “Consumer activity in social media: Managerial approaches to consumers’ social media behavior.” Journal of Consumer Behavior 10(6): 356-364.
 • Hull, G. 2013. “Reification and social criticism.” Philosophical Papers 42(1): 49-77.
 • Jeong, M., and Mindy Jeon, M. 2008. “Customer reviews of hotel experiences through consumer generated media (CGM).” Journal of Hospitality and Leisure Marketing 17(1-2): 121-138.
 • Karpf, D. 2010. “Online political mobilization from the advocacy group’s perspective: Looking beyond clicktivism.” Policy and Internet 2(4): 7-41.
 • Kyriakopoulou, K. 2011. “Authoritarian states and internet social media: Instruments of democratisation or instruments of control?” Human Affairs 21(1): 18-26.
 • Lampel, J., and Bhalla, A. 2007. “The role of status seeking in online communities: Giving the gift of experience.” Journal of Computer‐Mediated Communication 12(2): 434-455.
 • Lebherz, C., Jonas, K., and Tomljenovic, B. 2009. “Are we known by the company we keep? Effects of name‐dropping on first impressions.” Social Influence 4(1): 62-79.
 • Lee, C. S., and Ma, L. 2012. “News sharing in social media: The effect of gratifications and prior experience.” Computers in Human Behavior 28(2): 331-339.
 • Lee, H. A., Law, R., and Murphy, J. 2011. “Helpful reviewers in TripAdvisor, an online travel community.” Journal of Travel and Tourism Marketing 28(7): 675-688.
 • Levy, S. E., Duan, W., and Boo, S. 2013. “An analysis of one-star online reviews and responses in the Washington, DC, Lodging Market.” Cornell Hospitality Quarterly 54(1): 49- 63.
 • Li, C. 2007. “Social technographics. Mapping Participation In Activities Forms The Foundation Of A Social Strategy.” Forrester Research Inc.
 • Liburd, J. J. 2012. “Tourism research 2.0.” Annals of Tourism Research 39(2): 883-907.
 • Lim, M. 2013. Many clicks but little sticks: Social media activism in Indonesia. Journal of Contemporary Asia 43(4): 636-657.
 • Litvin, S. W., Goldsmith, R. E., and Pan, B. 2008. “Electronic word-of-mouth in hospitality and tourism management.” Tourism Management 29(3): 458-468.
 • Malbon, J. 2013. “Taking fake online consumer reviews seriously.” Journal of Consumer Policy 36(2): 139-157.
 • Mkono, M., and Markwell, K. 2014. “The application of netnography in tourism studies.” Annals of Tourism Research 48: 289-291.
 • Mo, R., and Leung, L. 2015. “Exploring the roles of narcissism, uses of, and gratifications from microblogs on affinity‐seeking and social capital.” Asian Journal of Social Psychology 18(2): 152-162.
 • Moyer, M. 2010. “Manipulation of the crowd.” Scientific American 303(1): 26-28.
 • Munar, A. M., Gyimóthy, S., and Cai, L. (Eds.). 2013. Tourism social media: transformations in identity, community, and culture. Bingley: Emerald Group.
 • O’Connor, P. 2010. “Managing a hotel’s image on TripAdvisor.” Journal of Hospitality Marketing and Management 19(7): 754-772.
 • Pagis, M. 2009. “Embodied self-reflexivity.” Social Psychology Quarterly 72(3): 265-283. Quan-Haase, A., and Young, A. L. 2010. “Uses and gratifications of social media: A comparison of Facebook and instant messaging.” Bulletin of Science, Technology & Society 30(5): 350-361.
 • Shirky, C. 2011. “The political power of social media: Technology, the public sphere, and political change.” Foreign affairs 90(1): 28-41.
 • Sundar, S. S., and Limperos, A. M. 2013. “Uses and grats 2.0: New gratifications for new media.” Journal of Broadcasting & Electronic Media 57(4): 504-525.
 • Tsao, W.-C. 2014. “Which type of online review is more persuasive? The influence of consumer reviews and critic ratings on moviegoers.” Electronic Commerce Research 14(4): 559-583.
 • Welser, H. T., Gleave, E., Fisher, D., and Smith, M. 2007. ‘Visualizing the signatures of social roles in online discussion groups.” Journal of social structure 8(2): 1-32.
 • Xiang, Z., and Gretzel, U. 2010. “Role of social media in online travel information search.” Tourism Management 31(2): 179-188.
 • Xu, C., Ryan, S., Prybutok, V., and Wen, C. 2012. “It is not for fun: An examination of social network site usage.” Information & Management 49(5): 210-217.
 • Βίκυ Κατσώνη (2018): Κοινωνικά δίκτυα και νέες τεχνολογίες (υπό έκδοση)

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • International Journal of Tourism Research
 • Journal of Travel Research,
 • Journal of Hospitality & Leisure Marketing
 • International Journal of Contemporary Hospitality Management