Μεταφορές και Τουρισμός

Κωδικός Μαθήματος:

Δ5

Εξάμηνο:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.teiath.gr/courses/TE132/


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι μεταφορές και ιδιαίτερα οι αερομεταφορές, αποτέλεσαν περισσότερο από κάθε άλλο κλάδο το μοχλό ανάπτυξης του τουρισμού, της παγκοσμιοποίησης και της κατάλυσης των συνόρων. Είναι ταυτόχρονα ένας κλάδος παραδοσιακά ασταθής, ευάλωτος στις οικονομικές και πολιτικές κρίσεις και ένας κλάδος υψηλής εντάσεως κεφαλαίου. Στόχος του μαθήματος είναι να διερευνήσει ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη και δομή των αερομεταφορών και την τουριστική πολιτική που συνδέεται με αυτές, έτσι ώστε να μπορεί να αποτελέσει πεδίο μελλοντικών ερευνητικών προσεγγίσεων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Να αναγνωρίζει την συμβολή των μεταφορών στην οικονομική και τουριστική ανάπτυξη, με έμφαση στην ελληνική βιομηχανία αερομεταφοράς και της πολιτικές ανάπτυξης.
 • Να κατανοεί το οργανωτικό και διοικητικό πλαίσιο της λειτουργίας των αεροπορικών εταιρειών, όπως και να αντιλαμβάνεται τον τρόπο λειτουργίας και τα χαρακτηριστικά των
  146τακτικών γραμμών (scheduled), ναυλωμένων πτήσεων (charters) και εταιρειών χαμηλού κόστους (LowCostCarriers, LCCs), καθώς και την συσχέτιση και αλληλεπιδράσεις των διαφορετικών τύπων αερομεταφοράς και του τουρισμού που αναπτύσσεται σε έναν τουριστικό προορισμό
 • Να διακρίνει τους διάφορους τύπους που έχουν σχέση με τις Διεθνείς πολυμερείς Συνδιασκέψεις και Συμβάσεις, τις Διμερείς αεροπορικές συμφωνίες (Bilateralairtransportagreements), τις Διεταιρικές συμφωνίες (InterlineAgreements), την Συνθήκη SCHENGEN.4.Να αναγνωρίζει τις ελευθερίες αέρος (TheFreedomsoftheAir)στον τομέα των αερομεταφορών και να διακρίνει τις επιπτώσεις της απελευθέρωσης στη λειτουργία των αεροπορικών εταιρειών, καθώς και τα επίπεδα ανταγωνισμού μετά την απελευθέρωση των αερομεταφορών σήμερα.
 • Να κατανοεί και να διακρίνει τις λειτουργίες των κυβερνητικών οργανισμών, όπως τουΟργανισμού Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας ICAO(InternationalCivilAviationOrganisation), της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την ασφάλεια της εναέριου κυκλοφορίας (EUROCONTROL),της Ευρωπαϊκή Συνέλευση Πολιτικής Αεροπορίας (EuropeanCivilAviationConference-ECAC), της JAA(JointAviationAuthorities).
 • Να κατανοεί και να διακρίνει τις λειτουργίες των μη κυβερνητικών οργανισμών, όπως της I.Α.Τ.Α. (InternationalAirTransportAssociation), ΑΕΑ (AssociationofEuropeanAirlines), ERA(EuropeanRegionsAirlinesAssociation).
 • Να εξοικειωθεί με την λειτουργία των αεροπορικών συμμαχιών, να αναγνωρίζει τις στρατηγικές τάσεις συμμαχίας και συγχωνεύσεων και το γενικό θεσμικό πλαίσιο και να αναγνωρίζει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους, τόσο από την προοπτική του χειριστή (αεροπορική εταιρεία), όσο και από την προοπτική των τουριστών.
 • Να αναλύει, συνθέτει και αξιολογεί τις απαιτήσεις για την έκδοση των ηλεκτρονικών εισιτηρίων, του Σχεδίου Τιμολόγησης και διακανονισμού της ΙΑΤΑ (BSP), της σχέσης μεταξύ BSP-πρακτόρων – αερογραμμών.
 • Να αντιλαμβάνεται τον τρόπο λειτουργίας και τα χαρακτηριστικά των Ιδιωτικών και δημόσιων αερολιμένων, τα χαρακτηριστικά των αεροδρομίων στην Ελλάδα και τον ρόλο τους στην οικονομική ανάπτυξη.
 • Να εξοικειωθεί με τις λειτουργίες εξυπηρέτησης Επιβατών και του Handling Agent.
 • Να αναλύει, συνθέτει και αξιολογεί τις απαιτήσεις για τον χειρισμό που απαιτούνται για την καθυστέρηση πτήσεων, καταστροφή ή απώλεια αποσκευών, συνδρομής σε επιβάτες με αναπηρία ή κινητικά προβλήματα, καθώς και να εξοικειωθεί με τα θέματα της ποιότητας και ασφάλειας των αερογραμμών
 • Να εφαρμόζει όλα τα παραπάνω κατά την έκδοση αεροπορικού εισιτηρίου, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους περιορισμούς και τους κανονισμούς του International Air Transport Association.
 • Να αναγνωρίζει την συμβολή των χερσαίων μεταφορών στην οικονομική και τουριστική ανάπτυξη, με έμφαση στις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές και τις πολιτικές ανάπτυξης σε ευρωπαικό και διεθνές επίπεδο.
 • Να κατανοεί το οργανωτικό και διοικητικό πλαίσιο της λειτουργίας των ακτοπλοϊκών εταιρειών
 • Να αναγνωρίζει την συμβολή των ακτοπλοϊκών μεταφορών στην οικονομική και τουριστική ανάπτυξη.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα•Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική Εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Επίδρασητων αερομεταφορών στον τουρισμό
 • Νομικό και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των αεροπορικών εταιρειών
 • Ειδικά χαρακτηριστικά των πτήσεων charter και των Low Cost Carriers
 • Λειτουργίες των κυβερνητικών οργανισμών, όπως του Οργανισμού Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας ICAO (International Civil Aviation Organisation), της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την ασφάλεια της εναέριου κυκλοφορίας (EUROCONTROL), της Ευρωπαϊκή Συνέλευση Πολιτικής Αεροπορίας (European Civil Aviation Conference -ECAC), της JAA (Joint Aviation Authorities).
 • Λειτουργίεςτωνμηκυβερνητικώνοργανισμών, όπως της I.Α.Τ.Α. (International Air Transport Association), ΑΕΑ (Association of European Airlines), ERA (European Regions Airlines Association).
 • Λειτουργίες των αεροπορικών συμμαχιών, στρατηγικές τάσεις συμμαχίας και συγχωνεύσεων και γενικό θεσμικό πλαίσιο .
 • Οι επιπτώσεις των Information and Communication Technologies (ICTs) στις αεροπορικές εταιρείες.
 • Εξυπηρέτηση, ποιότητα και ασφάλεια επιβατών καθώς και Handling Αεροδρομίου.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γραπτή τελική εξέταση για το θεωρητικό μέρος του μαθήματος (100%) που περιλαμβάνει:
-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
-Ερωτήσεις Ανάπτυξης
-Επίλυση υποθετικών προβλημάτων
-Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Κατσώνη Βίκυ, (2012), «Αεροπορικές Μεταφορές και Τουρισμός», ISBN: 978-618-80109-1-8 Baker, C., 2001. Uncharted waters. Airline Business, October, pp. 80–84.
 • Barrett, S. (2004) How do the demands for airport services differ between full-service carriers and low-cost carriers? Journal of Air Transport Management, 10, pp. 33-39.
 • Beck, P. (2007) Planning of secondary airports in the era of low cost airlines _ the case of Frankfurt- Hahn, in: Airneth Conference, 12 April, Den Haag. Available here.
 • Britton, S., 1991. Towards a critical geography of tourism. Environment and Planning D Society and Space 9, 451–478
 • de Neufville, R. & Belin, S. (2002) Airport passenger buildings: Efficiency through shared-use of facilities, ASCE Journal of Transportation Engineering, 127(3), pp. 201-210
 • de Neufville, R. & Odoni, A. (2003) Airport Systems Planning, Design, and Management (New York, NY: McGraw-Hill)
 • de Neufville, R. (2006) Accommodating low cost airlines at main airports. Transportation Research Board presentation, summarized in International Airport Review, 10(1), pp. 62-65
 • Dennis, P. (2004) Can the European low-cost airline boom continue? Implications for regional airports, European Regional Science Association (ERSA) Conference Paper ersa04p571.Available here.
 • Fedor, L. (2006) NWA Pilots Seek to Sell Bankruptcy Claim Early, LexisNexis, 26 November. Available here.
 • Francis, G., Fidato, A.&Humphreys, I. (2003) Airport_airline interaction: The impact of low-cost carriers on two European airports, Journal of Air Transport Management, 9, pp. 267-273
 • Garriga, J. (2003) Airport dynamics -Towards airport systems, in: Airport Regions Conference,Barcelona: DVA associats
 • Garriga, J. (2004) Low-cost, a regional affair -A winner business model, new catalysts for airport regions, in: Airport Regions Conference, Barcelona: DVA associats
 • Gillen, D. & Lall, A. (2004) Competitive advantage of low-cost carriers: Some implications for airports, Journal of Air Transport Management, 10, pp. 41-50
 • Graham, A. (2004) Airport Strategies to Gain Competitive Advantage. Available here.
 • Jorgenson, R. (2006) Machinists Union Reaches Tentative Agreement with Northwest Airlines, 25 May. Available here.
 • Mihali”e, T., (2000). Environmental management of a tourist destination— a factor of tourism competitiveness. Tourism Management 21, 65–78
 • Morrison, S. & Winston, C. (2005) What’s Wrong with the Airline Industry? Diagnosis and Possible Cures, Statement to the US Congress Subcommittee on Aviation, 28 September,Washington DC. Available here.
 • Page, S.J., (1999). Transport and Tourism. Longman, Harlow
 • Papatheodorou, A., (2002), Civil aviation regimes and leisure tourism in Europe, Journal of Air Transport Management 8:381–388
 • Tirole, J., (1988). The Theory of Industrial Organisation. MIT Press, Cambridge, MA
 • Walker, W., Adnan Rahman, S. & Cave, J. (2001) Adaptive policies, policy analysis, and policymaking, European Journal of Operational Research, 128(2), pp. 282-289
 • Warnock-Smith, D. & Potter, A. (2005) An exploratory study into airport choice factors for European low-cost airlines, Journal of Air Transport Management, 11, pp. 388-392
 • Wayne, L. (2007) The real owner of all those planes, New York Times, 10 May, C1-ff
 • Wheatcroft, S., (1994). Aviation and Tourism Policies—Balancing the Benefits. Routledge, London
 • Williams, A. (2007), « Competitive volatility and structural change in the international low costcarrier markets: A discussion on the basic causes and probable outcomes», Journal of Aviation Management, pp25-38

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • International Journal of Tourism Research
 • Journal of Air Transport Management
 • Journal of Travel & Tourism Marketing
 • e-Journal of Science & Technology
 • International Airport Review
 • Journal of Travel Research,
 • Journal of Hospitality & Leisure Marketing
 • International Journal of Contemporary Hospitality Management
 • Journal of Aviation Management