Οικονομική του Τουρισμού

Κωδικός Μαθήματος:

ΣΤ1

Εξάμηνο:

ΣΤ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η γνώση και η εμβάθυνση στην μελέτη της οικονομικής του τουρισμού, καθώς και η κατανόηση και η ερμηνεία των μηχανισμών που διέπουν την λειτουργία του, λαμβάνοντας υπόψη την πολυεπιστημονική διάσταση και την συνθετότητα του τουρισμού.Η οικονομική ανάλυση του τουρισμού θα πρέπει να λάβει υπόψη της το σύνολο των εμπλεκομένων παραμέτρων/μεταβλητών. Μια συνδυαστική προσέγγιση, η οποία εξετάζει τη μακροοικονομική (πχ μέθοδοι εκτίμησης/μέτρησης των οικονομικών επιδράσεων του τουρισμού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) και τη μικροοικονομική (πχ ανάλυση καταναλωτικών συμπεριφορών) διάσταση του τουρισμού, συμβάλλει στη σφαιρικότερη κατανόηση και ερμηνεία του τουριστικού φαινομένου. Κύριος στόχος είναι η οικονομική ανάλυση του τουριστικού φαινομένου, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητά του, την πολυεπιστημονική του θεώρηση και τον μικρό σχετικά βαθμό επιστημονικής προσέγγισής του σε σχέση με τα άλλα πεδία έρευνας των οικονομικών επιστημών. Το συνολικό εγχείρημα διενεργήθηκε με τη βοήθεια της ανάλυσης της τουριστικής ζήτησης, και της τουριστικής προσφοράς καθώς και της οικονομικήςανάλυσηςτων εννοιολογικών, θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων του τουρισμού.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του συγκεκριμένου μαθήματος οφοιτητής θα είναι ικανός:

 • Να κατανοήσει την διαχρονική επισκόπηση των εξελικτικών φάσεων του τουριστικού φαινομένου .
 • Να προσδιορίσει τις εννοιολογικές προσεγγίσεις, τις ιδιομορφίες, τα χαρακτηριστικά και τους προσδιοριστικούς παράγοντες της τουριστικής ζήτησης.
 • Να διακρίνει τιςτυπολογίες τις προβλέψεις και τις τάσεις της τουριστικής ζήτησης.
 • Να είναι σε θέση να εκτιμήσει τα χαρακτηριστικά, τις τυπολογίες και την διάρθρωση των δομών της υποδοχής.
 • Να αναγνωρίζει την οικονομική οργάνωση των Τουριστικών Επιχειρήσεων.
 • Να είναι σε θέση να εκτιμά τον τουρισμό στο πλαίσιο της Εθνικής Οικονομίας.
 • Να αναγνωρίζει τις μεθόδους εκτίμησης/μέτρησης των οικονομικών επιδράσεων του τουρισμού.
 • Να αναγνωρίζει τις τουριστικές συναλλαγματικές εισπράξεις και τις μεθόδους εκτίμησής τους.
 • Να αναγνωρίζει, να διακρίνει και να αναλύει τα ισοζύγια πληρωμών και τα τουριστικά ισοζύγια.
 • Να ταξινομεί τις τουριστικές δαπάνες και το λογαριασμό «Ταξίδια».
 • Να αναπτύσσει τα μοντέλα μέτρησης της τουριστικής παραγωγής και της τουριστικής κατανάλωσης, και να μπορεί να αξιολογήσει την χρησιμότητά τους στην χρήση των Δ.Λ.Τ.
 • Να εξετάζει την προστιθέμενη αξία του τουρισμού και τη σχέση της με το ΑΕΠ
 • Να εξετάζειτους διάφορους τύπου πληθωρισμού.
 • Να ορίζει τις τουριστικές επενδύσεις και να αξιολογεί τις μεταβλητές τους.
 • Να διακρίνει τους τύπους τουριστικής απασχόλησης.
 • Να αναλύει και να αξιολογεί τα στοιχεία των Οικονομικών Λογαριασμών Τουρισμού (ΟΛΤ).
 • Να είναι σε θέση να αξιολογεί την εφαρμογή του Λογαριασμού Εξωτερικών Σχέσεων (ΛΕΣ).
 • Να συγκρίνει και να αξιολογεί τα στοιχεία που συνθέτουν τα τουριστικά ισοζύγια του ΠΟΤ.
 • Να εξηγεί τους πίνακες εισροών-εκροών στον τουρισμό και να αξιολογεί τις εφαρμογές τους.
 • Να ορίζει την έννοια και τις εφαρμογές των οικονομετρικών μοντέλων στον τουρισμό.
 • Να αξιολογεί τη χρήση και το ρόλο των τουριστικών πολλαπλασιαστών.
 • Να αξιολογεί τις εφαρμογές του Δορυφόρου Λογαριασμού Τουρισμού (ΔΛΤ).
 • Να εφαρμόζει τις θεωρητικές γνώσεις της οικονομικής του τουρισμού, που οριοθετούν το εξωτερικό περιβάλλον, στην διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Λήψη Αποφάσεων
 • Εργασία σε διεπιστημονικό Περιβάλλον
 • Προσαρμογή των παρεχομένων γνώσεων στις σύγχρονες τουριστικές εξελίξεις
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο μάθημα εστιάζει :

 • Στις εννοιολογικές προσεγγίσεις και στις προσπάθειες οριοθέτησης το τουριστικού φαινομένου.
 • Στις στατιστικές του τουρισμού.
 • Στις τυπολογίες του τουρίστα και του τουρισμού
 • Στις μεθόδους πρόβλεψης και στις τάσεις.
 • Στις οικονομικές θεωρίες της ζήτησης.
 • Στην οικονομική οργάνωση των τουριστικών επιχειρήσεων και των ενδιαμέσων του τουριστικού κυκλώματος.
 • Στην ανάλυση των τουριστικών συναλλαγματικών εισπράξεων και δαπανών.
 • Στην τουριστική κατανάλωση και παραγωγή, στην προστιθέμενη αξία και στις τουριστικές επενδύσεις.
 • Στην τουριστική απασχόληση , τις τιμές και τον ρόλο του κράτους.
 • Στον πληθωρισμό και τις μορφές πληθωρισμού.
 • Στον μακροοικονομικό ρόλο του κράτους.
 • Στον διεθνή τουρισμό και τα ισοζύγια πληρωμών.
 • Στα τουριστικά ισοζύγια του ΠΟΤ.
 • Στην προστιθέμενη αξία του τουρισμού και του ρόλου της στην διαμόρφωση του ΑΕΠ.
 • Στις δυσκολίες οριοθέτησης του πεδίου οικονομικής ανάλυσης του τουρισμού.
 • Στις μεθόδους εκτίμησης/μέτρησης των οικονομικών επιδράσεων του τουρισμού (Οικονομικοί Λογαριασμοί Τουρισμού, Λογαριασμός εξωτερικών Σχέσεων, Πίνακες Εισροών-Εκροών, Οικονομετρικά Μοντέλα, Τουριστικοί Πολλαπλασιαστές, Δορυφόροι Λογαριασμοί Τουρισμού.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Θεωρητικό Μέρος: (70%) Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:
  -Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
  -Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής
  -Επίλυση Προβλημάτων
 2. Ομαδική/Ατομική Εργασία (30%)
  Παρουσιάσεις με powerpoint

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Bαρβαρέσος Σ. (2000) Τουρισμός: Οικονομικές προσεγγίσεις, (β’ έκδοση), Εκδ. Προπομπός, Αθήνα.
 • Βαρβαρέσος Σ. (2013) Οικονομική του Τουρισμού, (β’ έκδοση ), Εκδ. Προπομπός, Αθήνα
 • Baretje R., Deffert P., (1972), Les aspects economiques dutourisme.Ed. Berger-Levrault, Paris.
 • Bull A. (1991), The economics of travel and tourism. Pitman Publishing, London.
 • Dupont L. (2002), Contribution a l’etude des dimensionseconomique du tourisme et des voyages. L’Harmattan, Paris.
 • Guibilato G. (1982), Economie touristique. Ed. Delta et Spes, Denges (Suisse).
 • Ηγουμενάκης Ν. (1992), Τουριστική Οικονομία (Α’+Β’ τόμοι), εκδ. Interbooks, Aθήνα
 • Languar R. (1994) L’ economie du tourisme. (4 eme ed.), Col. “Que sais je ?”, P.U.F, Paris.
 • Λαγός Δ. (2005), Τουριστική Οικονομική. Εκδ. Κριτική, Αθήνα.
 • O.M.T (2006), Tendances des marches touristiques. Madrid.
 • Krapf K. (1964), La consοmmation touristique. C.E.T, Etudes et Memoires No 2, Aix-en Provence.
 • Py P. (2002), Le Tourisme un phenomene economique. (5eme ed.), La Documentation Francaise, Paris.
 • StablerM. J., Papatheodorou A., Sinclair M. T., (2010), The economics of Tourism(second edition), Routledge, London
 • Vellas F. (2007), Economie et Politique du tourisme international. Ed. Economica, Paris.
 • Viard J. (1998), Reiventer les vacances. La Documentation Franaise, Paris.
 • W.T.O (2001), Tourism satellite Account: Recommended Methodological Framework (TSA: RMF), Madrid.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Τουριστική Επιστημονική Επιθεώρηση
 • Τουριστικά Θέματα
 • Annals of Tourism Research
 • Archives of Economic History
 • European Journal of Tourism Research
 • International Journal of Applied Sciences in Tourism
 • Journal of Tourism Research
 • Journal of Travel Research
 • La Documentation Francaise
 • Les Cahiers du Tourisme
 • Leisure Science
 • Revue du Tourisme
 • The Economist Intelligent Unit
 • Tourism Economics
 • Tourism Analysis
 • Tourismes et Territoires
 • Tourism Management
 • Tourismos
 • Tourism Issues