Στατιστική Επεξεργασία Πληροφοριών

Κωδικός Μαθήματος:

B4

Εξάμηνο:

Β' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

7


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι η μύηση των φοιτητών στις βασικές έννοιες της στατιστικής συμπερασματολογίας (επαγωγικής στατιστικής). Κυρίαρχο μέρος της ύλης αποτελούν οι στατιστικοί έλεγχοι και η εκτιμητική.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα πρέπει να:

 • Έχει κατανόησει τις βασικές έννοιες της εκτιμητικής με έμφαση τον υπολογισμό διαστημάτων εμπιστοσύνης.
 • Πραγματοποιεί στατιστικούς ελέγχους μέσων τιμών και ποσοστού για ένα και δύο δείγματα και να ερμηνεύει τα αποτελέσματα
 • Πραγματοποιεί στατιστικό έλεγχο x2 και να ερμηνεύει τα αποτελέσματα
 • Να διερευνά την ποιότητα παραγόμενων προϊόντων μέσω βασικών διαγραμμάτων ελέγχου ποιότητας
 • Να διακρίνει τις κατάλληλες μεθόδους επεξεργασίας σε δεδομένα χρονοσειρών και να τις εφαρμόζει σε κατάλληλο λογισμικό
 • Για τα παραπάνω πρέπει να υπάρχει η αντίστοιχη εξοικείωση με κατάλληλο λογισμικό μέσω του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος
 • Να εφαρμόζουν τις μεθόδους σε δεδομένα τουρισμού

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Σημειακές εκτιμήτριες
 • Διαστήματα εμπιστοσύνης
 • Έλεγχοι υποθέσεων μέσων τιμών και ποσοστών
 • Έλεγχος x2
 • Χρονοσειρές
 • Στατιστικός έλεγχος ποιότητας
 • Χρήση στατιστικών πακέτων

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Γραπτή τελική εξέταση (50%) (Συμπερασματική) η οποία περιλαμβάνει:
  – Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή σωστού-λάθους
  – Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
  Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.
  Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

 2. Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής (10%) (Διαμορφωτική)
  Αφορά στα θέματα που καλύπτονται από τις θεωρητικές διαλέξεις.
  Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος της πορείας των σπουδαστών σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους, ανατροφοδότηση και ενδεχόμενη τροποποίηση της διδασκαλίας (fine tuning).
  Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα και η σαφήνεια των απαντήσεων.

 3. Εργαστηριακές Ασκήσεις (40%) (Συμπερασματική)
  Αφορά στα θέματα που καλύπτονται από τα εργαστηριακά μαθήματα (και σχετίζονται με την ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση και αξιολόγηση εργαλείων, εφαρμογών και υπηρεσιών του διαδικτύου).
  Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος της πορείας των φοιτητών σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους, ανατροφοδότηση και ενδεχόμενη τροποποίηση της διδασκαλίας (fine tuning).
  Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.
  Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο site του μαθήματος και για κάθε ενέργεια αξιολόγησης.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Αποστολάκης, Ι. και Σταμούλη, Μ.Α. Ασκήσεις υπολογιστικής στατιστικής στην υγεία, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2007
 • Αποστολόπουλος Η.Θ. και Αποστολόπουλος Κ. Στατιστική Επιχειρήσεων Σύγχρονη εκδοτική, Αθήνα 2002
 • Βασιλικοπούλου, Α. και Σιώμκος, Γ. Εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης στην έρευνα αγοράς, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 2005
 • Χουβαρδάς, Β Στατιστική Επιχειρήσεων, Μακεδονικές εκδόσεις Αθήνα 2004
 • Κωστάκη, Κ., Κωστάκη, Χ. και Κωστάκη, Γ. Στατιστική, Εκδόσεις Κωστάκη, Αθήνα 2002
 • Ρεντινιώτης, Σ., Ποσοτικές Μέθοδοι, Επιχειρησιακή Στατιστική, Τεύχος 2, Περιληπτική θεωρία και λυμένες ασκήσεις, Εκδόσεις νέων τεχνολογιών ΕΠΕ, Αθήνα 2005
 • Φράγκος, Χ. Στατιστική Επιχειρήσεων για τις οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες, Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 1998
 • Χαλικιάς Ι Στατιστική: Μέθοδοι ανάλυσης για επιχειρηματικές αποφάσεις (3η ΕΚΔΟΣΗ) Εκδόσεις Rosili Αθήνα 2009
 • Χαλικιάς Μ. Επαγωγική Στατιστική Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική 2012
 • Bickel P.J., Doksum K. A., Mathematical Statistics, Volume 1, Basic Ideas and Selected Topics, 2rd ed. Prentice Hall, 2001
 • Casella G., Berger R. L., Statistical Inference, 2nd ed., Duxbury Press, 2001
 • Hogg R. V., Craig A T., McKean J W., An Introduction to Mathematical Statistics, 6th ed., Prentice Hall, 2004
 • Landow, S. and Everitt, B. A Handbook of Statistical Analyses Using SPSS, Chapman and Hall/CRC Press Company, New York, Washington 2004
 • Norusis Marija Οδηγός ανάλυσης δεδομένων με το IBMSPSS 19 για Windows, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα 2012
 • Montgomery D C., Peck E A., Vining G. G, Introduction to Linear Regression Analysis, 3rd ed., Wiley-Interscience, 2001
 • Mood A. M., Graybill F. A., Boes D. C. Introduction to the Theory of Statistics. McGraw-Hill Series in Probability and Statistics. McGraw-Hill 2002

 

Επιλεγμένα Επιστημονικά Περιοδικά

 • Annals of Statistics
 • Statistics and Probability Letters
 • Journal of statistical planning and inference
 • Journal of statistics and probabilities
 • Journal of business statistics and economics
 • Journal of business and economic statistics