Θεωρίες Τουρισμού. Ταξίδι και ταξιδιογραφία

Κωδικός Μαθήματος:

Ζ5

Εξάμηνο:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το μάθημα ως προς τον τύπο του, εντάσσεται στα μαθήματα υποβάθρου και περιλαμβάνει εξειδικευμένες έννοιες, αρκετά σύνθετες ως προς την προσέγγιση και την ερμηνεία τους, που διέπουν τις βασικές αρχές της έννοιας του ταξιδιού και του τουρισμού, στα πλαίσια μιας διαχρονικής προσέγγισής τους. Βασικά αποσκοπεί να διερευνήσει τη μεταμόρφωση του ταξιδιού στην πρώτη ύλη της τουριστικής βιομηχανίας, μέσα από ένα πρίσμα όπου συναντώνται εθνολογία, φιλοσοφία και ταξιδιωτική λογοτεχνία.

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει:

Πρώτον να διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο γνωστικό πεδίο για τους φοιτητές, διαρθρωμένο με τέτοιο τρόπο που να τους επιτρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν την πολυσυνθετότητα και τις ιδιομορφίες του τουριστικού φαινομένου και κατ’ επέκταση τις εννοιολογικές προσεγγίσεις, εφόσον η έννοια «τουρισμός» μπορεί να λάβει ποικίλες ερμηνείες, ανάλογα με το πεδίο ανάλυσης και έρευνας στο οποίο αναφέρεται. Στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο εμπίπτει και θεωρητική προσέγγιση της έννοιας του ταξιδιού ως «πρώτης ύλης» της σύγχρονης βιομηχανίας του τουρισμού. Όμως αυτό επιχειρείται μέσα από τις αστείρευτες πηγές της ταξιδιογραφίας, η οποία επιχειρεί μέσα από το δικό της οπτικό πεδίο να προσεγγίσει τις έννοιες του ταξιδιού και του ταξιδιώτη, ο οποίος στην σύγχρονη εποχή έχει αντικατασταθεί από τον τουρίστα.

Δεύτερον να κατανοηθεί πλήρως, η σφαιρική προσέγγιση και οριοθέτηση του τουριστικού φαινομένου, και η διαχρονική εξέλιξή του από τα «ταξίδια των ολίγων», τον αριστοκρατικό τουρισμό των εισοδηματιών του 18ου και του 19ου αιώνα στον μαζικό παραθεριστικό/ηλιοκεντρικό τουρισμό του 21ου αιώνα. Να διαπιστωθεί ότι βαθμιαία ο «καλός ταξιδιώτης» ή ο «ευφυής τουρίστας» έχουν αντικατασταθεί από έναν ανεκπαίδευτο τουρίστα, ο οποίος απαιτεί ιδιαίτερης μελέτης, τόσο στα πλαίσια της λειτουργίας των επιχειρήσεων, όσο και των εφαρμοζόμενων τουριστικών πολιτικών, τόσο ως καταναλωτής όσο και ως επισκέπτης της χωρικής ενότητας υποδοχής. Ιδιαίτερη μνεία για τις παραπάνω κατηγορίες έχει κάνει η ταξιδιογραφία. Η γνώση και η εμβάθυνση στην μελέτη των ταξιδιών και του τουρισμού, καθώς και η κατανόηση και η ερμηνεία των μηχανισμών που διέπουντην λειτουργία τους, οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη την συνθετότητάτους. Η ταξιδιογραφία αναφερόμενη σε ταξιδιωτικές αφηγήσεις και διηγήσεις καθώς και στην ταξιδιωτική λογοτεχνία συχνά αναλύει και παρουσιάζει με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο αλλά πολύ πιο παραστατικά το ταξίδι καθώς και τα «υποκείμενα» του ταξιδιού, τους ταξιδιώτες και τους τουρίστες. Συνήθως αυτή η προσέγγιση μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά στους φοιτητές, συσχετίζοντας τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει από άλλα γνωστικά αντικείμενα, με την διαχρονική μελέτη όχι μόνο των εν λόγω «υποκειμένων», με την βοήθεια της ταξιδιογραφίας, αλλά και τη χρήση των εννοιών χώροςκαι τόπος στο ταξίδι, και στον τουρισμό.Το συνολικό μεθοδολογικό πλαίσιο του μαθήματος και η πρόσληψη γνώσεων από τους φοιτητές, στοχεύει να διαμορφώσει την αναλυτική και συνθετική τους σκέψη στην μεθοδολογία που σχετίζεται με βασικές αρχές του τουρισμούκαι του ταξιδιού, ώστε οι φοιτητές να κατανοούν και να μπορούν να εμβαθύνουν σε βασικές μεθοδολογικές αρχές και τεχνικές ανάλυσης εννοιών όπως:θεώρηση του τουριστικού φαινομένου και των ταξιδιών και βαθμός προσέγγισής του με άλλα πεδία έρευνας, όπως ταξιδιωτική λογοτεχνία, εθνολογία, κοινωνιολογία, τυπολογίες τουρισμού, τυπολογίες τουριστών, τυπολογίες ταξιδιών, τυπολογίες ταξιδιωτών, κλπ. Το εννοιολογικό πεδίο της ανάλυσης του τουρισμού και των ταξιδιών, ως ένα σύνολο συντονισμένων έργων και ενεργειών που αποσκοπεί στην ικανοποίηση ενός αριθμού ανθρωπίνων αναγκών, ορίζει και οριοθετεί το πλαίσιο όχι μόνο ανάπτυξης και λειτουργίας των επιχειρήσεων τουρισμού, αλλά και του χώρου και των κοινωνιών υποδοχής. Πολύ δε περισσότερο του ανθρώπου. Ως εκ τούτου απώτερος στόχος είναι, οι έννοιες ταξίδι, ταξιδιώτης, τουρισμός, τουρίστας με την βοήθεια της ταξιδιογραφίας να αναδείξουν τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της συγκεκριμένης δραστηριότητας, ο οποίος μπορεί να λειτουργεί εξομαλυντικά σε σχέση με τον «σκληρό» όρο της τουριστικής βιομηχανίας.Το συνολικό μεθοδολογικό πλαίσιο του μαθήματος και η πρόσληψη γνώσεων από τους φοιτητές στοχεύει να διαμορφώσει, με τέτοιο τρόπο την σκέψη των φοιτητών, ώστε:

Πρώτον να έχουν την δυνατότητα να κατανοούν τις πολλαπλές ερμηνείες και πτυχές του ταξιδιού και του τουρισμού, λαμβάνοντας ως βασική αρχή ότι πέρα από τις οικονομικές και τεχνοκρατικές προσεγγίσεις ένας μεγάλος αριθμός ταξιδιωτικών λογοτεχνών, φιλοσόφων, μεγάλων ταξιδευτών κλπ μπόρεσαν να παρέχουν μια διευρυμένη αντίληψηγια το ταξίδι, το περιεχόμενο και την προοπτική του.

Δεύτερον να είναι σε θέση να γνωρίζουν και να μπορούν να προτείνουν έναν αριθμό στοιχείων που συνθέτουν το ταξίδι, πολλά εκ των οποίων έχουν αλλάξει και πολλαπλασιαστεί με την μετεξέλιξη του ταξιδιού σε«τουριστική βιομηχανία».

Τρίτον να μπορεί να αναλύσει τον τρόπο αντίληψης και προσέγγισης του ταξιδιού και του τουρισμού, από ταξιδιογράφους σύγχρονους και παλαιούς, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό βοήθησαν στην εξέλιξη του ταξιδιού και στην μετατροπή του ταξιδιώτη σε τουρίστα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του συγκεκριμένου μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν την διαχρονική επισκόπηση των εξελικτικών φάσεων του τουριστικού φαινομένου καθώς και τις εννοιολογικές προσεγγίσεις, τις ιδιομορφίες,και τα χαρακτηριστικάτου.
 • Να διακρίνουν τις τυπολογίες τα χαρακτηριστικά, και την μορφή των δομών της υποδοχής.
 • Να κατανοούν τις έννοιες, ταξίδι, νομιμοποίηση του ταξιδιού, κώδικας ηθικής δεοντολογίας.
 • Να διακρίνουν και να εκτιμούν την έννοια του χώρου καθώς και της αισθητικής στο ταξίδι.
 • Να κατανοούν τις έννοιες του χρόνου, των συνόρων, των διαβατηρίων, των ταξιδιωτικών διαδρομών, των ταξιδιωτικών οδηγών.
 • Να αναγνωρίζουν τους ταξιδιώτες συγγραφείς, τους λογοτέχνες ταξιδιώτες και να αναφέρονται στοέργο τους.
 • Να ταξινομούν τις κατηγορίες ταξιδιωτών.
 • Να κατανοούν τη σημασία των μυστικών ταξιδιών στην ανακάλυψη νέων τουριστικών τόπων, αλλά και να αναγνωρίσουν τη ψυχοσύνθεση αυτών των ταξιδιωτών.
 • Να εκτιμούν το ρόλο των αστικών ταξιδιωτών στην ανάπτυξη του αστικού τουρισμού.
 • Να διακρίνουν το σύμπαν του ταξιδιώτη, και να κατανοήσουν τι ρόλο του μεταμφιεσμένου ταξιδιώτη στην ταξιδιογραφία.
 • Να αναλύουν τις έννοιες αριστοκρατικός τουρισμός, ηλιοκεντρικός τουρισμός, πολιτισμός μιας μυθικής κατανάλωσης, παραθεριστής τουρίστας κλπ
 • Να συγκρίνουν τις έννοιες ταξιδιώτης και τουρίστας.
 • Να μπορούν να διερευνήσουν τις διαφορετικές απόψεις που διαμορφώνει η ταξιδιογραφία, όχι μόνο για τους τόπους αλλά και τους ειδικούς χαρακτηρισμούς που υφίσταται ο τουρίστας από τις απαρχές της μαζικοποίησης του τουριστικού φαινομένου.
 • Να αξιολογούν τις υπάρχουσες προσεγγίσεις μεταξύ τουρίστα και ταξιδιώτη στα πλαίσια της υπάρχουσας ταξιδιογραφίας.
 • Να συνθέτουν νέες μεθόδους προσέγγισης του περιβάλλοντος λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων των τύπων τουρισμού και των τουριστικών προορισμών.
 • Να προτείνουν το μεθοδολογικό πλαίσιο προσέγγισης του τουρισμού και των ταξιδιών, από την πλευρά της ταξιδιογραφίας.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Προαγωγή της ελεύθερης και δημιουργικής σκέψης για την ανάπτυξη πρωτότυπων ιδεών
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση σύγχρονων επιστημονικών εργαλείων για την επίλυση προβλημάτων
 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Λήψη Αποφάσεων
 • Εργασία σε διεπιστημονικό Περιβάλλον
 • Προσαρμογή των παρεχομένων γνώσεων στις σύγχρονες τουριστικές εξελίξεις
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών και χειρισμός πολύπλοκων θεμάτων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής σκέψης και διατύπωση κρίσεων
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων για διάχυση του πρωτότυπου επιστημονικού και ερευνητικού έργου

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο μάθημα εστιάζει:

 • Στις εννοιολογικές προσεγγίσεις και στις προσπάθειες οριοθέτησης το τουριστικού φαινομένου.
 • Στο ταξίδι.
 • Στις τυπολογίες του ταξιδιού και του ταξιδιώτη.
 • Στην διαμόρφωση ενός κώδικα ηθικής δεοντολογίας του ταξιδιού.
 • Στην εμπειρία, το στόχο, τη νομιμοποίηση του ταξιδιού, στο ταξίδι πάθος.
 • Στη έννοια του χώρου στο ταξίδι.
 • Στην σημασία της ταξιδιωτικής λογοτεχνίας για την ανακάλυψητου χώρου και συνεπώς την δημιουργία των πρώτων ταξιδιωτικών ροών.
 • Στην ταξιδιογραφία και τον ρόλο των ταξιδιωτών συγγραφέων στην ανακάλυψη του κόσμου..
 • Στις ταξιδιωτικές διαδρομές.
 • Στον ταξιδιωτικό μύθο του Φιλέα Φογκ και του Ροβινσώνα Κρούσου.
 • Στα μυστικά ταξίδια, στις έννοιες της απουσίας και της απόδρασης.
 • Στον κόσμο του flaneur.
 • Στο ετερόκλητο σύμπαν του ταξιδιώτη και στον απολογισμό του ταξιδιού.
 • Στον κρυφό ταξιδιώτη.
 • Στον αριστοκρατικό τουρισμό.
 • Στον ηλιοκεντρικό τουρισμό.
 • Στον πολιτισμό μιας μυθικής κατανάλωσης.
 • Στον παραθεριστή τουρίστα και στον μύθο του χαμένου παράδεισου.
 • Στις τυπολογίες του τουρίστα και του τουρισμού.
 • Στα παράδοξα του τουρίστα.
 • Στον ταξιδιώτη, τον καλό και τον κακό τουρίστα, ως απόρροια του τεχνοκρατικού πολιτισμού.
 • Στις ταξιδιωτικές αναζητήσεις και ανταγωνισμούς.
 • Στην τουριστική διαφήμιση και στους ταξιδιωτικούς οδηγούς.
 • Στην σύγκριση ταξιδιώτη-τουρίστα μέσα από τις αναφορές της ταξιδιογραφίας.
 • Σημείωση. Όλες οι παραπάνω ενότητες αναλύονται αυστηρά στα πλαίσια της ταξιδιογραφίας.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Γραπτή εξέταση: (60%) Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:
  -Ερωτήσεις κρίσης
  -Επίλυση Προβλημάτων σχετικών με τις μεταβλητές και τους παράγοντες που συνθέτουν τους μηχανισμούς ερμηνείας και λειτουργίας της οικονομικής του τουρισμού και της φιλοξενίας.
  -Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων και εμπειρικών εφαρμογών.

 2. Δημόσια παρουσίαση γραπτής Ατομικής ή Ομαδικής Ερευνητικής Εργασίας (40%)

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • AdamsD., Carwardine M.(2006), Τουρίστες στον Πλανήτη Γή, δεύτερη έκδοση, Αθήνα εκδόσεις Πάρα-Πέντε.
 • Αντωνοπούλου Κ. (1991),Οι Ινδίες μου,έκτη έκδοση, Αθήνα, εκδόσεις Το Κλειδί.
 • Αντωνοπούλου Κ. (2000), Μακρυνές συναντήσεις, Αθήνα, εκδόσεις Καστανιώτη.
 • Αργυρόπουλος Ο. (χ. χρον.), Μεγάλοι θαλασσοπόροι και εξερευνητές, Αθήνα,εκδόσεις Μίνωας.
 • Βαρβαρέσος Σ. (2013), Οικονομική του Τουρισμού, δεύτερη έκδοση, Αθήνα,εκδόσεις Προπομπός.
 • Βαρβαρέσος Σ. (2000), Τουρισμός. Έννοιες, Μεγέθη, Δομές, δεύτερη έκδοση,Αθήνα, εκδόσεις Προπομπός.
 • Βαρβαρέσος Σ. (2000), Τουρισμός: Οικονομικές προσεγγίσεις, δεύτερη έκδοση, Αθήνα, εκδόσεις Προπομπός.
 • Βάργκας Λιόσα Μ. (2006), Ο παράδεισος στην άλλη γωνία, Αθήνα, εκδόσεις Καστανιώτη.
 • Βασιλείου Ι. (1967), Ένα ταξίδι στην Ινδία, Αθήνα, Βιβλιοπωλείο της Εστίας.
 • Βασιλείου Ι. (1976), Στις παγόδες του Νεπάλ, Αθήνα, Βιβλιοπωλείο της Εστίας.
 • Βασιλείου Ι.(1976), Ανγκόρ. Μία εξωτική πολιτεία, Αθήνα, Βιβλιοπωλείο της Εστίας.
 • Βέμπος Θ. (2004), Χαμένοι εξερευνητές, Θεσσαλονίκη,εκδόσειςΑρχέτυπο.
 • Βέρν Ι. ( χ. χρον.), Ταξίδι στον Αμαζόνιο, Αθήνα,εκδόσεις Μίνωας.
 • Βέρν. Ι.(1994), Από τον Καύκασο στο Πεκίνο, Αθήνα,εκδοτικός οίκος Αστήρ.
 • Βέρν Ι. ( χ. χρον.), Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες, Αθήνα, εκδόσεις Κ. Ι. Παπαδόπουλος.
 • Βιστωνίτης Α. (2016), Πάτρικ Λη Φέρμορ : Ο μυθογράφος της εμπειρίας, εφημ. Το Βήμα, 21/7/2016.
 • Βιστωνίτης Α. (2016), Μπρους Τσάτουιν. Ο υμνητής της νομαδικής ζωής, εφημ. Το Βήμα, 21/7/2016.
 • Γκουανταλούπι Τ., Σούγκαρ Α. (2006), Γεωγραφικό πλάτος μηδέν: Ιστορίες από τον Ισημερινό, Αθήνα, εκδόσεις Κέδρος (TerraIncognita).
 • Γκρήν Γ. ( χ. χρον.), Ταξίδια με τη θεία μου, Αθήνα, εκδόσεις Μανιατέα.
 • Γκρίτζης Γ., Biedermann A. (1998), Περίπλους, Αθήνα, εκδόσεις Πατάκη.
 • Castaneda C.(1978), Μια ξεχωριστή πραγματικότητα/παραπέρα συζήτηση με τον ΔΟΝ ΧΟΥΑΝ, Αθήνα, εκδόσεις Καστανιώτη.
 • Castaneda C.(1977), Η διδασκαλία του ΔΟΝ ΧΟΥΑΝ,Αθήνα, εκδόσεις Καστανιώτη.
 • CoelhoP. (1996), Ο Αλχημιστής, Αθήνα, εκδόσειςΝέα Σύνορα-Λιβάνη.
 • ΓρανάδοΑ. (2004), Ταξιδεύοντας με τον CHE, Αθήνα, εκδόσεις Μεταίχμιο.
 • DeMonfreidH. (2012), Χασίς. Από την Ελλάδα στην Αίγυπτο, Πάρος,εκδόσεις Ποντοπόρος.
 • DeschampsG.(2010), Στους δρόμους της Μικράς Ασίας, Αθήνα, Βήμα Περιηγήσεις.
 • DeschampsG. (2010), Η Ελλάδα σήμερα, Αθήνα, Βήμα Περιηγήσεις.
 • DeyrolleT. (2010), Ταξίδι στον Πόντο και στην Αρμενία, Αθήνα, Βήμα Περιηγήσεις.
 • DouglasA., Carwardine M. (2006), Τουρίστες στον πλανήτη Γή, δεύτερη έκδοση, Αθήνα, εκδόσεις Πάρα-Πέντε.
 • Επίκουρος (1994), Επικούρου Προσφώνησις, Αθήνα, εκδόσεις Στιγμή.
 • Εσσε Ε. (1985), Ταξίδι στην Ανατολή, Αθήνα, εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.
 • Ευρυπίδης (1980), Ιφιγένεια εν Ταύροις, Αθήνα, εκδόσεις Πάπυρος.
 • HarrerH. (1990),Νεπάλ , Αθήνα, εκδόσεις Το Κλειδί.
 • HarrerH. (1989), Επτά χρόνια στο Θιβέτ, Αθήνα, εκδόσεις Το Κλειδί.
 • HesseyA.(2009), Παρίσι. Η μυστική ιστορία, Αθήνα, εκδόσεις Πάπυρος.
 • HehriM. (1995), Ενας Βάρβαρος στην Ασία, Αθήνα, εκδόσεις Printa.
 • HenzeyL.(2010), Οδοιπορικό στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλία, Αθήνα, Βήμα Περιηγήσεις.
 • Θεοδωρακόπουλος και συν.(1975), Μνήμη Κόντογλου, Αθήνα, εκδόσεις Αστήρ.
 • Θέροου Π. (2005), Το μεγάλο σιδηροδρομικό παζάρι, Αθήνα, εκδόσεις Κέδρος (TerraNova).
 • Θέροου Π. (2007), Οι στήλες του Ηρακλή, Αθήνα, εκδόσεις Κέδρος (TerraIncognita).
 • Καζαντζάκης Ν. (1969), Ταξιδεύοντας: Ισπανία, έκτη έκδοση, Αθήνα, εκδόσεις Ελ. Καζαντζάκη.
 • Καζαντζάκης Ν. (1964), Ταξιδεύοντας: Ιαπωνία, Κίνα,έκτη έκδοση, Αθήνα, εκδόσεις Ελ. Καζαντζάκη.
 • Καζαντζάκης Ν. (1999), Ταξιδεύοντας: Ιταλία, Αίγυπτος, Σινά, Ιερουσαλήμ, Κύπρος, ο Μοριάς, Αθήνα, εκδόσεις Ελ. Καζαντζάκη.
 • Καζαντζάκης Ν. (2007), Αναφορά στον Γκρέκο, ΙΖ’ επανατύπωση, Αθήνα, εκδόσεις Ελ. Καζαντζάκη.
 • Καλεβάλαμετ. W.F.Kirby (Λονδίνο 1925), runeVI, σελ. 25.
 • Καλομοίρος Α. (1975) Ο εραστής της ευτυχίας, στο Θεοδωρακόπουλος και συν. (1975), Μνήμη Κόντογλου, Αθήνα, εκδόσεις Αστήρ.
 • Καραγάτσης Μ. (2011), Περιπλάνηση στον κόσμο, πέμπτη έκδοση, Αθήνα, εκδόσεις Εστία.
 • Καραντώνης Α. (1979), Ελληνικοί Χώροι, Αθήνα, εκδόσεις της Εστίας.
 • Κλάρκ Α. (1980), Πηγές του του παραδείσου, Αθήνα, εκδόσεις Κάκτος.

 

Ξενόγλωσση

 • Amirou R.(1995), Imaginairetouristique et sociabilité du voyage, Paris, PUF.
 • Aragon L. (1942), Les voyageurs de l’ imperiale,Paris, Ed. Gallimard.
 • Asimov I. (1972), Le voyage fantastique, Paris, Albin Michel.
 • Barbaza Y. (1966), Le paysage humain de la Costa Brava, Paris, Ed. Armant Colin.
 • Barthes R. (1972), Nouveaux Essais critiques, Paris, Seuil, Coll. Points.
 • Baudelaire C. (1972), Les fleurs du mal, Paris, Gallimard.
 • Baudelaire C. (2012), Journaux intimes, Paris, Deluxes.
 • Benge J., Geoff D. (1999), David Living-stone: Africa’s Traiblarer, YNAM Publishing.
 • Berton P. (2001), The Arctic Grail: The quest for the North West passage and the North Pole, 1818-1909, Canada, Anchor.
 • Berchet J.C. (1985),Le voyage en Orient. Anthologie des voyageurs francais dans le Levant an XIX siécle, Paris, R. Laffont.
 • Bertrand J. A. (1931), Sur les vielles routes d’ Espagne, Paris, Les Belles Lettres.
 • Bertrand L. (1910),Le Mirage Oriental, Paris, Perrin.
 • Boorstin D. J. (1963), Du voyageur au touriste: l’ art perdu de voyager,στοL’ image-ou ce qu’ il advint du Rêve américain, Chap.3, Paris, R. Julliard.
 • Bouhdiba A. (1985), Le tourisme une rencontre manqué?,Paris, Le Courrier de l’ Unesco, Fevrier.
 • Boyer M. (1982), Le tourisme, Paris, Le Seuil.
 • Bretecher C. (1989), Tourista .
 • Burgelin O. (1967), Le tourisme jugé, στοVacances et tourisme, Communications, no 10, Paris, Le Seuil.
 • Butor M. (1958), Le Génie du lieu, Paris, Grasset.
 • Caillié R. (1985 [1830] ), Journal d’ un voyage à Tombouctou et à Djenné dans l’ Afrique centrale, Paris, La Decouverte.
 • Cazes G. (1987), L’ île tropicale, figure emblématique du tourisme international, Aix-en-Provence, C.H.E.T, Cahiers du Tourisme, 112.
 • Cazes G. (1989), Le tourisme international. Mirage ou strategie d’ avenir?, Paris, Hatier.
 • Cazes G. (1992), Fondements pour une géographie du tourisme et des loisirs, Paris, Bréal.
 • Cazes G. (1976), Le tiers-monde vu par les publicités touristiques: une image géographique mystifiante, Aix-Marseille, C.H.E.T.
 • Cassou J. (1967), Du voyage au tourisme,στοVacances et tourisme, Communications, no 10, Paris, Le Seuil.
 • Castaneda C. (1972), L’ herbe du diable et la petite fumée, Paris, Union Générale d’ editions.
 • Chobeaux F. (1996), Les nomades du vide, Arles, Actes Sud.
 • Choisy M. (1929), Un mois chez les hommes, Paris, Les Editions de France.
 • Copans J.(1975), Qui est responsible du sous développement, Union Générale des Travailleurs Sénégalais, Paris, Maspero.
 • Corbin A. (1988), Le territoire du vide. L’ Occident et le desir du rivage (1750-1840) ,Paris,Aubier.
 • Cuvelier P., Gadrey J., Torres E. (1994), Patrimoine, modèles de tourisme etdéveloppement local, Paris, L’ Harmattan.
 • Cyriax R. J. (1997), Sir John Franklin’s Last Artic expedition, Arctic Press.
 • David-Neel A.(1982 [1927] ), Voyage d’ une Parisienne á Lhassa, Paris, Plon, Coll. Presses Poquet.
 • David-Neel A. (1982 [1951] ), L’ Inde où j’ ai vécu, Paris, Presses Poquet.
 • David-Neel A. (1988), Journal de voyages 2, Paris, Presses Pocket.
 • Davies W.H. (1993[1907]), Carnets d’ un hobo, Paris, Payot.
 • Debray R.(1996), Rhapsodie pour la route,στοQu’ est ce qu’ une route?, Les Cahiers de médiologie, Paris,Gallimard.
 • Defoe D. (1720), La vie et les étranges aventures de Robinson Crusoé.
 • De Hemptinne P. (1933), Des Touaregs aux Pharaons (en automobile),Bruxelles, La Rennaissance du Livre.
 • DeKadt G. (1979), Tourisme passeport pour le developpement?,Paris, Unesco/Economica.
 • De Kersauson O. (1985), Memoires salées, Paris, Presses Pocket.
 • De Maistre X. (1825), Expédition nocturne autour de ma chambre.
 • De Maxime du Camp (1987), Un voygeur en Egypte vers 1850. Le Nil,Paris,Ed. Sand-Conti.
 • De Monfreid H. (2006), Saga Africaine, Paris, Bibliothèque Grasset.
 • De Monfreid A. (1949), Du Harrar au Kénia. A la poursuite de la liberté, Paris, Ed. Du Triolet.
 • De Monfreid A. (1984), Journal de bord, Paris, Ed. Arthaud.
 • Doutrelant P. M. (1989), La ruée sur l’ Orien chaud, Le Nouvel Observateur, no 879, pp. 44-46.
 • Doyle A. C. (1992), Le monde perdu, Paris, Coll. Folio, Gallimard.
 • Dronsart M. (1904), Les Grandes voyageuses, Paris, Librairie Hachette.
 • Dumazedier J. (1962),Vers une civilisation du loisir, Paris, Ed. du Seuil.
 • Eliade M. (1978), La nostalgie des origins, Paris, Gallimard.
 • Enzensberger H. M (1965),Une théorie du tourisme, Paris, Juilliard.
 • Fannon F. (1982), Le tourisme en Afrique, Explore, Vol. 10, no 4.
 • Faure G. (1909), Paysages passionnés, Paris, E. Sansot & Cie.
 • Fawcett P. H. (arranged by Brian Fawcett) (1953), Exploration Fawcett, Phoenix Press.
 • Flaubert G., (2001),Oeuvres de jeunesse, Paris, La Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard.
 • Flaubert G. (1989 [1885]), Voyage en Bretagne. Par les champs et par les grèves, Bruxelles, Ed. Comlexes.
 • Freund G. (1974) , Phtographie et société, Paris, Le Seuil.
 • Gerbault A. (1941),Iles de beauté,Paris, NRF-Gallimard.
 • Gerbault A. Sur la route de retour(journal de bord II: de Tahiti vers la France),Paris, Grasset.
 • Green J. (1993), Si j’ etais vous…, Paris, Fayard.
 • Guide du Routard (2004-2005), Birmanie.
 • Hudson W.H.(1893), Idle days in Patagonia, London.
 • Huysmans J. K. (1884), Άrebours.
 • Insight Pocket Guides (1994), Lhasa-Kathmandu, Singapore.
 • Irving W. (1953[1839]), Contes de l’ Alhambra,Paris, Padre Suarez.
 • Jousset P. (1890), Un tour de Méditerranée (De Venise á Tunis par Athénes, Constantinopole et le Caire), Paris, Librairies-Imprimeries Réunies.
 • Keay J. (1991),Voyageurs excentriques, Paris, Payot.
 • Kerouac J. (1960), Sur la route, Paris, Gallimard/Folio.
 • Krippendorf J. (1987),Les vacances et aprés?, Paris, L’ Harmattan.
 • Lacarrièrre J. (1981), En cheminant avec Hérodote, Paris, Seghers.
 • Lane E. (1836), Dèscription des moeurs et des coutumes des Egyptiens moderns.
 • Langley A. (1994), The Great Polar Adventure: The journeys of Roald Amundsen, Chelsea House Pub.
 • Le Bris M. (1992), Fragments du royaumein Pour une literature voyageuse,Bruxelles, Ed. Complexe.
 • Lefebvre H. (1965), Pyrénées, Atlas des voyages, Lausanne, Ed. Rencontres.
 • Lerivray B. (1975), Guides bleus, guides verts et lunettes roses, Paris, Ed. du Cerf.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Τουριστική Επιστημονική Επιθεώρηση
 • Τουριστικά Θέματα
 • Annals of Tourism Research
 • Archives of Economic History
 • European Journal of Tourism Research
 • International Journal of Applied Sciences in Tourism
 • Journal of Tourism Research
 • Journal of Travel Research
 • La Documentation Francaise
 • Les Cahiers du Tourisme
 • Leisure Science
 • Revue du Tourisme
 • The Economist Intelligent Unit
 • Tourism Economics
 • Tourism Analysis
 • Tourismes et Territoires
 • Tourism Management
 • Tourismos
 • Tourism Issues