Τουρισμός και Χωρικές Πολιτικές

Κωδικός Μαθήματος:

ΣΤ10

Semester:

ΣΤ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το μάθημα «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ» στοχεύει να δώσει στον φοιτητή τις κατάλληλες γνώσεις για το ρόλο που παίζουν οι χωρικές πολιτικές (περιορισμοί και όροι χωροθέτησης τουριστικών εγκαταστάσεων,όροι δόμησης,ζώνες προστασίας κ.α.) στην κατεύθυνση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, στην προσέλκυση τουριστικών επενδύσεων, στην ελκυστικότητα των τουριστικών περιοχών και στο επιθυμητό πρότυπο οργάνωσης του τουρισμού σε μια περιοχή. Στο μάθημα το ζήτημα της χωρικών πολιτικών προσεγγίζεται από την άποψη του τουρισμού μέσα από μελέτες περίπτωσης από την Ευρώπη και την Ελλάδα.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • αναγνωρίζουν τις διαστάσεις και τα επίπεδα του χωροταξικού σχεδιασμού στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη
 • μπορούν να αξιολογήσουν την επίδραση του θεσμικού πλαισίου για την χωρική ανάπτυξη του τουρισμού
 • είναι εξοικειωμένοι με διάφορες μεθόδους και τεχνικές για την ανάλυση και την αξιολόγηση των χωρικών παραμέτρων στην τουριστική ανάπτυξη
 • είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση εργαλείων και μοντέλων χωρικού σχεδιασμού για τον τουρισμό.

 

Γενικές Ικανότητες

Ολοκληρώνοντας με επιτυχία το μάθημα, ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει ένα ευρύτερο πλαίσιο ικανοτήτων που θα του παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ενδεχόμενη ενασχόλησή του με την τουριστική έρευνα ή την απασχόλησή του στη διοίκηση τουριστικών προορισμών και επιχειρήσεων. Θα μπορεί να συγκεντρώνει και εν μέρει να αναλύει πληροφορίες και δεδομένα και να προσεγγίζει με τρόπο αυτόνομο θέματα διαχείρισης και σχεδιασμού της τουριστικής ανάπτυξης.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Η έννοια και ο σκοπός του χωρικού τουριστικού σχεδιασμού
  • Επίπεδα εφαρμογής χωρικών πολιτικών στον τουρισμό
  • Η αναγκαιότητα συσχετισμού χωρικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού στους τουριστικούς προορισμούς
  • Χωρική ανάπτυξη του τουρισμού από την άποψη των πόρων και των προϊόντων.
  • Στρατηγικές χωροθέτησης των τουριστικών εγκαταστάσεων
 2. Ο ρόλος των χωρικών πολιτικών στον τουρισμό
  • Ο ρόλος του χωρικού σχεδιασμού και των χωρικών πολιτικών για τη δημιουργία τουριστικών προορισμών. Παραδείγματα από την Ελλάδα και την Ευρώπη.
  • Ο ρόλος του χωρικού σχεδιασμού και των χωρικών πολιτικών στη διευκόλυνση της υγιούς τουριστικής επιχειρηματικότητας και στην προσέλκυση επενδύσεων. Παραδείγματα εφαρμοσμένων χωρικών πολιτικών και δράσεων.
  • Ο ρόλος του χωρικού σχεδιασμού και των χωρικών πολιτικών στο πρότυπο της τουριστικής ανάπτυξης που θα ακολουθήσει μια περιοχή. Παραδείγματα από την Ελλάδα και την Ευρώπη
  • Χωρικές πολιτικές και δράσεις στην κατεύθυνση της αύξησης της ελκυστικότητα των τουριστικών περιοχών. Καλά παραδείγματα από την Ελλάδα και την Ευρώπη
  • Ο ρόλος του χωρικού σχεδιασμού στην κατεύθυνση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Παραδείγματα από την Ελλάδα και την Ευρώπη.
 3. Χωρικές πολιτικές και τουριστική ανάπτυξη στην Ελλάδα.
  • Αναδρομή των χωρικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν για την ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα
  • Αξιολόγηση του χωρικού σχεδιασμού ως προς την αποτελεσματικότητα του σε σχέση με την τουριστική επιχειρηματικότητα
  • Σύγχρονα θέματα, τάσεις και προκλήσεις για τον χωρικό τουριστικό σχεδιασμό.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Γραπτή τελική εξέταση (50% του βαθμού) που περιλαμβάνει ερωτήσεις κρίσεως και γνώσεων
 2. Ατομική Εργασία (με 50% συνεισφορά στο βαθμό)

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Κοκκώσης Χάρις, Τσάρτας Πάρις, (2019) Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και περιβάλλον-2η έκδοση, Κριτική (86055498)
 • Τσάρτας Π., Λύτρας Π. (επιμ) (2017), «Τουρισμός, τουριστική ανάπτυξη: συμβολές Ελλήνων επιστημόνων» Εκδόσεις Παπαζήση (68394426)

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Τουριστική Επιστημονική Επιθεώρηση
 • Τουριστικά Θέματα
 • Annals of Tourism Research
 • Archives of Economic History
 • Cahiers d’ Espaces
 • European Journal of Tourism Research
 • International Journal of Applied Sciences in Tourism
 • Journal of Travel Research
 • Journal of Tourism Research
 • La Documentation Francaise
 • Les Cahiers du Tourisme
 • Leisure Science
 • Revue du Tourisme
 • Revue Espaces
 • The Economist Intelligent Unit
 • Tourismes et Territoires
 • Tourism Management
 • Tourism Economics
 • Tourism Analysis
 • Tourismos
 • Tourism Issues