Σχεδιασμός και Χωρικές Πολιτικές για Τουριστικούς Προορισμούς

Κωδικός Μαθήματος:

ΣΤ10

Εξάμηνο:

ΣΤ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5


 ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το μάθημα “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ” στοχεύει να δώσει στον φοιτητή τις κατάλληλες γνώσεις  για τη σημασία του σχεδιασμού στη βιώσιμη ανάπτυξη των τουριστικών προορισμών.  Μέσα από μελέτες περίπτωσης  θα εξεταστεί ο ρόλος του σχεδιασμού στην κατεύθυνση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, στην προσέλκυση τουριστικών επενδύσεων, στην ελκυστικότητα των τουριστικών περιοχών και στο επιθυμητό πρότυπο οργάνωσης του τουρισμού σε μια περιοχή. 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • αναγνωρίζουν τις διαστάσεις ενός τουριστικού προορισμού
 • μπορούν να κατατάσσουν σε τυπολογίες του τουριστικούς προορισμούς
 • αναγνωρίζουν τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι τουριστικοί και να προτείνουν τον κατάλληλο σχεδιασμό
 • αναγνωρίζουν όλα τα στάδια σχεδιασμού ενός τουριστικού προορισμού
 • είναι εξοικειωμένοι με διάφορες μεθόδους και τεχνικές για την ανάλυση και την αξιολόγηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος τουριστικού σχεδιασμού
 • είναι εξοικειωμένοι με στρατηγικές και δράσεις που εξυπηρετούν το σύγχρονο  σχεδιασμό ενός τουριστικού προορισμού
 • μπορούν να αξιολογήσουν έναν εφαρμοσμένο σχεδιασμό τουριστικού προορισμού

Γενικές Ικανότητες

Ολοκληρώνοντας με επιτυχία το μάθημα, ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει ένα ευρύτερο πλαίσιο ικανοτήτων που θα του παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ενδεχόμενη ενασχόλησή του με την τουριστική έρευνα ή την απασχόλησή του στη διοίκηση τουριστικών προορισμών, ως στέλεχος  DMMO ή τοπικών, περιφερειακών και εθνικών φορέων διαχείρισης τουρισμού, καθώς αναδεικνύει πολλές καλές πρακτικές και μελέτες περίπτωσης από τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία και εμπειρία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Τουριστικοί Προορισμοί: Συστατικά στοιχεία και παράγοντες επιρροής της εξέλιξης τους
 2. Τυπολογίες Τουριστικών Προορισμών
 3. Σύγχρονες προκλήσεις σχεδιασμού και διαχείρισης προορισμών
 4. Πολιτικές διακυβέρνησης και DMMO
 5. Διαδικασία και Στάδια Τουριστικού προορισμού
 6. Οι σύνθετοι ρόλοι που εξυπηρετεί ο χωρικός σχεδιασμός σε επίπεδο Τουριστικών Προορισμών

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Γραπτή τελική εξέταση (50% του βαθμού) που περιλαμβάνει ερωτήσεις κρίσεως και γνώσεων
 2. Ατομική Εργασία (με 50% συνεισφορά στο βαθμό)

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Σαραντάκου Ευθυμία, καραχάλης Νικόλος, (2024), Σχεδιασμός και διαχείριση τουριστικών προορισμών Στρατηγικές και χωρικές προσεγγίσεις, Κριτική
 2. Κοκκώσης Χάρις, Τσάρτας Πάρις, (2019)Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και περιβάλλον-2η έκδοση, Κριτική (86055498)

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Τουριστική Επιστημονική Επιθεώρηση
 • Τουριστικά Θέματα
 • Annals of Tourism Research
 • Archives of Economic History
 • Cahiers d’ Espaces
 • European Journal of Tourism Research
 • International Journal of Applied Sciences in Tourism
 • Journal of Travel Research
 • Journal of Tourism Research
 • La Documentation Francaise
 • Les Cahiers du Tourisme
 • Leisure Science
 • Revue du Tourisme
 • Revue Espaces
 • The Economist Intelligent Unit
 • Tourismes et Territoires
 • Tourism Management
 • Tourism Economics
 • Tourism Analysis
 • Tourismos
 • Tourism Issues