ΤΗΛΕΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. ΤΡΙΤΗ 07 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ΩΡΑ 10:00

ΤΗΛΕΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. ΤΡΙΤΗ 07 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ΩΡΑ 10:00

Tο τηλεγραφείο για θέματα Πρακτικής Άσκησης θα λειτουργήσει την Τρίτη 07 Δεκεμβρίου ώρα 10:00 – 11:00 στο MS TEAMS στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a634f5f2ddd754b3cb214a9e00bdbec5f%40thread.tacv2/1615588288795?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22633ed797-2472-43d8-8df7-ddd4b0b9f74a%22%7d 

Συνίσταται στους φοιτητές να έχουν διαβάσει όλη την ενημέρωση που υπάρχει για την Πρακτική Άσκηση, στην ιστοσελίδα του τμήματος:

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Δεδομένης της λειτουργίας του τηλεγραφείου, παρακαλούνται οι φοιτητές να μην στέλνουν μηνύματα στους καθηγητές για θέματα πρακτικής (εκτός αν πρόκειται για κάτι πολύ επείγον).