Α' Εξάμηνο

Α' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
A1 Εισαγωγή στον Τουρισμό ΜΕΥ 3 5  
A2 Μικροοικονομική ανάλυση ΜΓΥ 3 5  
A3 Μαθηματικά της Διοικητικής επιστήμης ΜΓΥ 5 6  
A4 Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής ΜΓΥ 5 7  
A5 Στατιστική Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΜΓΥ 5 7