Μικροοικονομική ανάλυση

Κωδικός Μαθήματος:

A2

Εξάμηνο:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός μαθήματος: Η μελέτη και κατανόηση της λειτουργίας των οικονομικών μονάδων και του τρόπου που ισορροπούν στην αγορά.
Στόχος: Η Μικροοικονομική Ανάλυση έχει ως στόχο να εξοικειώσει τους φοιτητές του Τμήματος με τη λειτουργία των οικονομικών μονάδων, καταναλωτών και επιχειρήσεων και του τρόπου που ισορροπούν αυτοί στο οικονομικό σύστημα. Επιπτώσεις στα κέρδη των επιχειρήσεων και στην ευημερία των καταναλωτών από τις διαφορετικές μορφές αγοράς.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εισαγωγή-το Οικονομικό Πρόβλημα.
 • Θεωρία Καταναλωτή: Συμπεριφορά καταναλωτή, Ισορροπία καταναλωτή, Αποτελέσματα εισοδήματος και υποκατάστασης – η εξίσωση του Slutsky, Πλεόνασμα καταναλωτή, η καμπύλη ζήτησης.
 • Θεωρία Παραγωγής: Συναρτήσεις παραγωγής, η παραγωγή στη βραχυχρόνια περίοδο, οι καμπύλες ίσου κόστους, μεγιστοποίηση του κέρδους της επιχείρησης, αποδόσεις κλίμακας, οικονομίες κλίμακας, η παραγωγή στη μακροχρόνια περίοδο.
 • Θεωρία κόστους: φύση του κόστους, οι καμπύλες κόστους στη βραχυχρόνια και μακροχρόνια περίοδο και οι σχέσεις τους, ελαχιστοποίηση του κόστους, οδός επέκτασης επιχείρησης, άριστο σημείο.
 • Μορφές Αγοράς: τέλειος ανταγωνισμός (ισορροπία ανταγωνιστικής επιχείρησης, άριστο κατά Pareto και ανάλυση ευημερίας),
 • Μονοπώλιο (έννοια της Μονοπωλιακής Δύναμης ή Δύναμης στην Αγορά, Φυσικά Μονοπώλια, Εμπόδια Εισόδου, Διάκριση τιμών, Απώλειες κοινωνικής ευημερίας λόγω Μονοπωλιακής Δύναμης).
 • Σύγκριση τέλειου ανταγωνισμού και μονοπωλίου από πλευράς κοινωνικής ευημερίας.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 • Αξιολόγηση στην ελληνική γλώσσα.
 • Αξιολόγηση με γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:
    – θεωρητικές ερωτήσεις
    – πρακτικές εφαρμογές ή ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ή συνδυασμός και των δύο
 • Σκοπός αξιολόγησης: έλεγχος της κατανόησης των βασικών θεωρητικών εννοιών του μαθήματος
 • Κριτήρια αξιολόγησης: η ορθότητα , η σαφήνεια, και η πληρότητα των απαντήσεων

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Acemoglu D., Laibson D., List J., (2015) ΜΙΚΡΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, Εκδ. Κριτική ΑΕ
 • Ο. M. R. Baye, Οικονομικά για το Μάνατζμεντ και τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων,Εκδόσεις Επίκεντρο, 2013
 • Αλεξάκης Π. Ξυδέας Ε., Οικονομική Θεωρία της Επιχείρησης, Σάκκουλα, 1998 R. S. Pindyck, D. L. Rubinfeld, Μικροοικονομική, Εκδόσεις Προπομπός 2017
 • D. Bensako, R. Braeutigam, Μικροοικονομική, Gutenberg, 2009
 • Krugman P. Wells R., Μικροοικονομική, Εκδόσεις Επίκεντρο, 2011
 • H. Gravelle, R. Rees, Μικροοικονομική, Gutenberg, 2011
 • Robin Bade, Michael Parkin, Μικροοικονομική Θεωρία και Πρακτική, Εκδόσεις Rosili, 2010
 • Chacholiades M., Μικροοικονομική, Κριτική, 1995

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Seo K., Managerial Economics, Irwin, 2000. Dobbs I., Managerial Economics, Oxford U. P. 2008
 • Mankiw Ν. G., Αρχές Οικονομικής, Τυποθήτω, 2010
 • Παλαιολόγος Γ., Ασκήσεις Μικροοικονομικής Θεωρίας, Σταμούλης, 2007
 • Βαρσακέλης Ν., Μικροοικονομική Θεωρία, Εφαρμογές- Ασκήσεις, Ζυγός, 2001
 • Smith J. Siegel J., Διοικητική Οικονομική, Κλειδάριθμος, 2006