Β' Εξάμηνο

Β' Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
B1 Εισαγωγή στο Δίκαιο ΜΓΥ 3 5  
B2 Μακροοικονομική Ανάλυση ΜΓΥ 3 6  
B3 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων και Επιχειρήσεων ΜΓΥ 5 6  
B4 Στατιστική Επεξεργασία Πληροφοριών ΜΓΥ 5 7  
B5 Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΜΓΥ 5 6