Μακροοικονομική Ανάλυση

Κωδικός Μαθήματος:

B2

Εξάμηνο:

Β' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

6


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι η περιγραφή και η ανάλυση των σύγχρονων αντικειμένων της μακροοικονομικής θεωρίας όπως αυτά έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια στην παγκόσμια οικονομία. Στόχος είναι η ενημέρωση του φοιτητή στις σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις στον κλάδο της μακροοικονομικής επιστήμης καθώς και στα μακροοικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η οικονομία της χώρας. η χρήση απλών παραδειγμάτων και διαγραμμάτων θα βοηθήσει στην κατανόηση των οικονομικών μηχανισμών που χρησιμοποιούνται για την κατανόηση των μακροοικονομικών φαινομένων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Αποκτήσει τη δυνατότητα καλύτερης κατανόησης του τρόπου λειτουργίας του μακροοικονομικού συστήματος της οικονομίας
 • Βοηθήσει στην κατανόηση των μηχανισμών της οικονομικής σκέψης αναφορικά με την επιλογή εναλλακτικών λύσεων του οικονομικού προβλήματος
 • Διαμορφώσει ολοκληρωμένη άποψη της οικονομικής πολιτικής
 • Κατανοήσει την Κεϋνσιανή προσέγγιση της προσφοράς χρήματος

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Μακροοικονομική Ανάλυση
 • Εθνικό Προϊόν και Εθνικό Εισόδημα
 • Κατανάλωση και Αποταμίευση
 • Προσδιορισμός του Εισοδήματος και της Απασχολήσεως
 • Μεταβολές Εισοδήματος και Πολλαπλασιαστής της Οικονομίας
 • Επένδυση
 • Δημοσιονομική Πολιτική και Εισόδημα
 • Ποσοτική Θεωρία του Χρήματος, Νομισματική Πολιτική και Καθορισμός Επιτοκίου
 • Πληθωρισμός

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Γραπτή τελική εξέταση (75%) που περιλαμβάνει:
  Ανάπτυξη τριών θεωρητικών ερωτήσεων και ανάπτυξη δύο πρακτικών εφαρμογών
  ή ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
  ή συνδυασμό ερωτήσεων πολλαπλής με θεωρητικό προς ανάπτυξη θέμα
 2. Παρουσίαση ατομικής και ομαδικής εργασίας (25%)

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Εισαγωγή στη Πολιτική Οικονομία , Θ. Γεωργακόπουλου, Θ. Λιανού κ.ά Έκδοση Ζ, εκδόσεις Γ.Μπένος 2007
 • Σύγχρονη Μακροοικονομική , Γ.Κώττη, Α.Κώττη, εκδόσεις Γ.Μπένος, 2000
 • Οικονομική,P.Samuelson , W.Nordhaus, Β Τόμος, εκδόσεις Παπαζήση, 2000
 • Μακροοικονομική, P.Krugman, R.Wells, εκδόσεις Επίκεντρο,2011
 • Βασικές Αρχές Οικονομικής Θεωρίας,K.Ferguson, εκδόσεις Κριτική,2004
 • Για την κατανόηση της Μακροοικονομικής, R.Heilbroner, L.Thurrow, εκδόσεις Παπαζήση, 1984
 • Εισαγωγή στην Οικονομική,D.Begg, S.Fischer, R. Dornbusch, Β Τόμος, εκδόσεις Κριτική,1998
 • Οικονομική, W. Wessels, εκδόσεις Κλειδάριθμος, 1984
 • Αρχές της Οικονομικής, G. Mankiw, Β Τόμος, εκδόσεις Τυπωθήτω, 2001
 • Ταξίδι στον κόσμο της οικονομίας, Galbraith, εκδόσεις Κάκτος,2000
 • 50 Οικονομικές θεωρίες που επηρέασαν την ανθρωπότητα, Επιμέλεια D.Marron, εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2011
 • Αρχές Οικονομικής, Michael Parkin, Melanie Powell, Kent Matthews, εκδόσεις Κριτική,2013
 • Μακροοικονομική, Daron Acemoglu, David Laibson, John List, εκδόσεις Κριτική,2015
 • Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη, C.McConnell, S.Flynn, S.Brue, εκδόσεις Rosili 2016


Ξενόγλωση

 • Macroecomics, C.McConnell,S. Brue,S. Flynn, McGraw-Hill, 2008