Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων και Επιχειρήσεων

Κωδικός Μαθήματος:

B3

Εξάμηνο:

Β' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

6


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα κατανοεί πλήρως το περιεχόμενο του ισολογισμού των αποτελεσμάτων χρήσεως, των ταμειακών ροών και της ετήσιας οικονομικής έκθεσης των επιχειρήσεων. Επίσης θα είναι σε θέση να αξιολογεί την χρηματοοικονομικές επιδόσεις της επιχείρησης, αναλύοντας την πληροφόρηση που περιέχουν οι λογιστικές καταστάσεις με τη χρήση δεικτών και την εφαρμογή μονομεταβλητής και πολυμεταβλητής ανάλυσης.
Συγκεκριμένα η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων, της αποδοτικότητάς τους, της ρευστότητας, της μόχλευσης, του κινδύνου πτώχευσης, και της αναγνώρισης τους ως επενδυτικές ευκαιρίες, συνιστούν μαθησιακά αποτελέσματα του εν λόγω μαθήματος. Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των χρηματοοικονομικών αναλύσεων στην εφαρμογή εργαλείων στρατηγικής ανάλυσης όπως η SWOT, η PESTκαιηPESTLE, επίσης συνιστά μαθησιακό αποτέλεσμα του εν λόγω μαθήματος. Τέλος η αξιολόγηση της ποιότητας λογιστικής πληροφόρησης συμπεριλαμβάνεται στις γνώσεις που θα έχουν οι φοιτητές με την ολοκλήρωση του παρόντος μαθήματος. Στις ώρες των ασκήσεων θα πραγματοποιούνται αναλύσεις μελετών περιπτώσεων και με τη χρήση του κατάλληλου λογισμικού όπου απαιτείται για την αξιολόγηση και ανάλυση των επιχειρήσεων.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ανάλυση λογιστικής πληροφόρησης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εβδομάδα 1η: Χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. Ανάλυση πληροφόρησης ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης.
 • Εβδομάδα 2η: Χρήση των αριθμοδεικτών για την Χρηματοοικονομική ανάλυση της επιχείρησης
 • Εβδομάδα 3η: Ανάλυση Ρευστότητας και κύκλου μετατροπής μετρητών.
 • Εβδομάδα 4η: Ανάλυση κεφαλαιακής διάρθρωσης και βιωσιμότητας επιχειρήσεων. Ανάλυση Νεκρού Σημείου Λειτουργίας της Επιχείρησης – Μόχλευση
 • Εβδομάδα 5η: Ανάλυση Αποδοτικότητας και Αποτελεσματικότητας
 • Εβδομάδα 6η: Ανάλυση χρηματιστηριακών δεικτών – αποτίμηση της Αγοράς
 • Εβδομάδα 7η: Ανάλυση Κατάστασης Ταμειακών Ροών.
 • Εβδομάδα 8η: Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων με τη χρήση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
 • Εβδομάδα 9η: Εφαρμογή πολυμεταβλητής ανάλυσης για την πρόγνωση της χρηματοοικονομικής αποτυχίας.
 • Εβδομάδα 10η: Λογιστικές καταστάσεις και εταιρική Διακυβέρνηση
 • Εβδομάδα 11η: Λογιστικές Καταστάσεις και Εσωτερικός Έλεγχος
 • Εβδομάδα 12η: Η Έκθεση των Ορκωτών ελεγκτών – Παραποίηση Λογιστικών καταστάσεων
 • Εβδομάδα 13η: Τελική εξέταση του μαθήματος

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:
  – Ερωτήσεις επιλογής
  – Ερωτήσεις κρίσεως
  – Ασκήσεις
  -Μελέτες Περιπτώσεων
 2. Παρουσίαση Ατομικής Εργασίας (20%)

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Κάντζος Κ. (2002), «Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων», Εκδ. Interbooks, Αθήνα
 • K.R Subramanyam (2017), Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Εκδόσεις Broken Hill.
 • Νιάρχος Ν., «Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων» (1997), «Λογιστική», Εκδ Σταμούλης, Αθήνα
 • Palepu K., Healy P., Bernard V., (2004) ” Business Analysis and Valuation using Financial Statements” Thomson – South Western, Ohio