Εισαγωγή στο Δίκαιο

Κωδικός Μαθήματος:

B1

Εξάμηνο:

Β' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πρωταρχικός σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές αρχές, έννοιες και πρακτικές του Ιδιωτικού και του ΔημοσίουΔικαίου. Αποσκοπεί στην εμπέδωση των διατάξεων που αναφέρονται στις έννομες σχέσεις που διέπουν την δραστηριότητα των πολιτών.

 

Γενικές Ικανότητες

  • Αυτόνομη Εργασία
  • Ομαδική Εργασία

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γενικές Έννοιες Δικαίου: Έννοια του δικαίου, κανόνας δικαίου, ηθική, εθιμοτυπία. Πηγές του δικαίου. Διαίρεση του δικαίου.
Γενικές Αρχές Ιδιωτικού Δικαίου: Πρόσωπα (Φυσικά, Νομικά) Δικαιώματα, Δικαιοπραξία, Αντιπροσώπευση – πληρεξουσιότητα, παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία.
Γενικές αρχές Δημοσίου Δικαίου. Η έννοια του κράτους και του Συντάγματος. Το εκλογικό σώμα. Η Βουλή. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η δημόσια διοίκηση και οι διοικητικές πράξεις. Οι ανεξάρτητες αρχές. Η τοπική αυτοδιοίκηση.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:
– Ερωτήσεις κρίσεως
ΙΙα. Παρουσίαση Ατομικής Εργασίας (20%)
ή
ΙΙβ. Πρόοδοι (20%)

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Μυλωνόπουλος, Δ. (2012). Στοιχεία Δικαίου. εκδ. Σταμούλη ΑΕ, Αθήνα.
  • Μυλωνόπουλος, Δ. (2012). Δίκαιο του Εμπορίου, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.