Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Κωδικός Μαθήματος:

B5

Εξάμηνο:

Β' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

6


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στο πλαίσιο που διαμορφώνεται από ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό, τεχνολογικό και κοινωνικό περιβάλλον (παγκοσμιοποίηση, ανταγωνισμός, χρηματαγορές, καινοτομία, καταναλωτικές συνήθειες και προτιμήσεις, κ.λπ.) παρουσιάζονται νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, αλλά, ταυτόχρονα, δημιουργούνται και νέοι κίνδυνοι. Ο στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση τωνεννοιών της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας (υπό την έννοια των δραστηριοτήτων και των ενεργειών που συνδέονται με τον εντοπισμό ευκαιριών), καθώς και η αποτελεσματική λειτουργία των Επιχειρήσεων και, ειδικότερα, των Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί στη μετάδοση βασικών γνώσεων οικονομίας των επιχειρήσεων, απαραίτητων για την επιτυχή δραστηριοποίηση των φοιτητών ως στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων ή/και ως αυτοαπασχολουμένων. Στόχος είναι να καταστούν κατανοητέςοι έννοιες και οι θεωρίες της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, όπως, επίσης, και η συμβολή τους στο οικονομικό γίγνεσθαι.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Απόκτηση γνώσεων σε θέματα τεχνικο-οικονομικής υποστήριξης των επιχειρήσεων.
 • Σφαιρική ενημέρωση σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης.
 • Πληροφόρηση για την τεχνικο-οικονομική κατάσταση του τουριστικού κλάδου, εντός του οποίου δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις.
 • Καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας με συμμετοχή σε ομάδες εργασίας.
 • Δημιουργία επαγγελματικών επαφών για πιθανή μελλοντική απασχόληση.
 • Ενίσχυση της δημιουργικότητας με την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας / δράσης.
 • Ανάπτυξη ερευνητικής ικανότητας στο επιχειρηματικό περιβάλλον.
 • Καλλιέργεια της κρίσης και της αποφασιστικότηταςμε επίλυση πρακτικών προβλημάτων.
 • Απόκτηση πρώτης επαφής με τη χρήση επενδυτικών και αναπτυξιακών κινήτρων.
 • Κινητοποίηση σχετικάμε την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων με την έναρξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
 • Προώθηση επαγγελματικών ευκαιριών με την παρουσίαση ολοκληρωμένων εργασιών σε ευρύ επαγγελματικό φάσμα

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ανάλυση των εννοιών της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Θεωρητική προσέγγισή τους. Επιχειρηματικότητα και σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον. Η επιχειρηματική νοοτροπία στον εικοστό πρώτο αιώνα. Η επίδραση της καινοτομίας στις τουριστικές επιχειρήσεις και, ειδικότερα, στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Δημιουργία νέας επιχείρησης. Επιχειρηματικό σχέδιο δράσης: Περιγραφή της επιχείρησης, Αγορά και Ανταγωνισμός, Λειτουργική Οργάνωση, Χρηματοδοτικές Ανάγκες, Έλεγχοι, Αξιολόγηση της επιχείρησης και του επιχειρηματία, Φορείς και θεσμοί που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Γραπτή τελική εξέταση (70%) (Συμπερασματική) η οποία περιλαμβάνει:
  – Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
  – Ερωτήσεις κρίσεως
  Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.
  Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.
 2. Ατομική Εργασία (20%)
 3. ΟμαδικήΕργασία (10%)