Στατιστική Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Κωδικός Μαθήματος:

A5

Εξάμηνο:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

7


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός να μυήσει τους φοιτητές στις βασικές αρχές πιθανοθεωρίας και περιγραφικής στατιστικής με έμφαση στη χρήση νέων τεχνολογιών (κυρίως με χρήση κατάλληλου λογισμικού) στα θέματα που σχετίζονται με τη Διοίκηση.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια πρέπει να είναι ικανός:

 • Να εφαρμόζει βασικές αρχές πιθανοθεωρίας
 • Να συνδέει νόμους πιθανοτήτων με τη στατιστική συμπερασματολογία
 • Να αναγνωρίζει τα βασικά είδη των τυχαίων μεταβλητών και να μπορεί να καταγράφει δεδομένα προκειμένου να είναι δυνατή η επεξεργασία τους
 • Να υπολογίζει και να ερμηνεύει περιγραφικά μέτρα.
 • Να διερευνά τη σχέση μεταξύ οικονομικών μεταβλητών με τη χρήση των τεχνικών της συσχέτισης και της παλινδρόμησης
 • Να πραγματοποιεί εφαρμογές μεθόδων περιγραφικής στατιστικής και παλινδρόμησης με χρήση στατιστικών πακέτωνσε δεδομένα τουρισμού.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη Εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Ορισμός πιθανότητας κατά Laplaceκαι με εφαρμογές
 • Τυχαίες μεταβλητές
 • Συναρτήσεις πιθανότητας και κατανομής
 • Βασικές διακριτές μεταβλητές (διωνυμική, γεωμετρική Poisson)
 • Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανοτήτων (κανονική και ομοιόμορφη)
 • Κεντρικό Οριακό Θεώρημα
 • Συσχέτιση δύο μεταβλητών
 • Απλή γραμμική παλινδρόμηση
 • Μελέτη καλής προσαρμογής στατιστικού μοντέλου μέσω residual
 • Στοιχεία δειγματοληψίας. μέθοδοι δειγματοληπτικής έρευνας
 • Περιγραφική στατιστική πρωτογενών δεδομένων
 • Περιγραφική στατιστική ομαδοποιημένων δεδομένων
 • Πρακτική άσκηση με χρήση στατιστικού πακέτου στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Γραπτή τελική εξέταση (50%) (Συμπερασματική)
  Περιλαμβάνει:-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή σωστού-λάθους-Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
  Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.
  Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

 2. Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής (10%) (Διαμορφωτική)
  Αφορά στα θέματα που καλύπτονται από τις θεωρητικές διαλέξεις.
  Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος της πορείας των σπουδαστών σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους, ανατροφοδότηση και ενδεχόμενη τροποποίηση της διδασκαλίας (fine tuning).
  Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα και η σαφήνεια των απαντήσεων.

 3. Εργαστηριακές Ασκήσεις (40%) (Συμπερασματική)
  Αφορά στα θέματα που καλύπτονται από τα εργαστηριακά μαθήματα
  Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος της πορείας των φοιτητών σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους, ανατροφοδότηση και ενδεχόμενη τροποποίηση της διδασκαλίας (fine tuning).
  Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται ρητά στο site του μαθήματος και για κάθε ενέργεια αξιολόγησης.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Δαμιανού Χ., Παπαδάτος Ν., Χαραλαμπίδης Χ. Εισαγωγή στις πιθανότητες και τη στατιστική, Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα 2010
 • Δημητριάδης, Ε. Περιγραφική Στατιστική, Εκδόσεις Κριτική Α.Ε., Αθήνα 2002
 • Ζαχαροπούλου, Χ. Στατιστική Μέθοδοι και Εφαρμογές, Εκδόσεις Ζυγός, δεύτερη έκδοση, Θεσσαλονίκη 2001
 • Ζιούτας Γ. Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής για Μηχανικούς, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2003
 • Καμαρινόπουλος Λ., Στοιχεία Πιθανοθεωρίας, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 1996
 • Κίτσος Χ. Τεχνολογικά μαθηματικά και στατιστική Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα 2009
 • Κιόχος Π. Στατιστική, INTERBOOKS, Αθήνα 1993
 • Κοιλίας, Χ. και Παπαδήμας, Ο., Εφαρμοσμένη Στατιστική-Περιγραφική Στατιστική-Θεωρία Πιθανοτήτων Εκτιμητική, Εκδόσεις νέων τεχνολογιών ΕΠΕ, Αθήνα 1998
 • Κολυβά-Μαχαίρα Φ., Μπορα-Σέντα Ε., Στατιστική Θεωρία, Εφαρμογές. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 1998
 • Kατωπόδη Αλεξανδρόπουλου Πρεζεράκου Παλιατσού, Στατιστική Σύγχρονη Εκδοτική 1994
 • Κουνιάς Σ, Κολύβα-Μαχαίρα Φ, Μπαγιάτης Κ, Μπόρα-Σέντα Ε Εισαγωγική στατιστική Εκδόσεις Χριστοδουλίδη, Θεσσαλονίκη 2000
 • Κουνιάς Σ, Μωυσιάδης Χ, Πιθανότητες Ι, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 1995
 • Κούτρας Μ., Ευαγγελάρας Χ Ανάλυση Παλινδρόμησης Εκδόσεις Συμμετρία Αθήνα, 2011
 • Χαλικιας Μ Επαγωγική Στατιστική Εκδόσεις Σύγχρονη εκδοτική 2012


Ξενόγλωση

 • DeGroot M H, Schervish M J. Probability and Statistics, 3rd ed., Addison Wesley, 2001
 • Johnson R.A:, Bhattacharyya G.K. Statistics: Principles and Methods. John Wiley and Sons, 2001
 • Montgomery D C., Peck E A., Vining G. G, Introduction to Linear Regression Analysis, 3rd ed., Wiley-Interscience, 2001


Επιλεγμένα Επιστημονικά Περιοδικά

 • Annals of Probability
 • Statistics and Probability Letters
 • Journal of statistics and probabilities
 • Discrete Mathematics