Μαθηματικά της Διοικητικής επιστήμης

Κωδικός Μαθήματος:

A3

Εξάμηνο:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

6


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός είναι η μύηση των φοιτητών στα αναλογιστικά μαθηματικά αλλά και η εμπέδωση από αυτούς βασικών αρχών διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού μέσω οικονομικών εφαρμογών. Δίνεται έμφαση και στη χρήση κατάλληλου λογισμικού
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα έχει αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητας για:
• να αναπτύξει εφαρμογές των τεχνικών του απλού και σύνθετου τόκου στις χρηματο-οικονομικές συναλλαγές
• Να πραγματοποιεί υπολογισμούς σε προβλήματα ραντών κάνοντας χρήση πινάκων ή κατάλληλου λογισμικού
• Να εφαρμόζει βασικές αρχές διαφορικού λογισμού σε οικονομικές συναρτήσεις και να ερμηνεύει τα αποτελέσματα
• Να εφαρμόζει τις αρχές του ολοκληρωτικού λογισμού για την επίλυση οικονομικών προβλημάτων και να ερμηνεύει τα αποτελέσματα.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Αυτόνομη Εργασία

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Επιτόκιο, απλός τόκος.
 • Αντικατάσταση γραμματίων
 • Σύνθετος τόκος (Ανατοκισμός)
 • Ράντες (παρούσα και τελική αξία προκαταβλητέων και ληξιπρόθεσμων) πρόοδος αριθμητικής και γεωμετρικής προόδου
 • Ορισμός παραγώγου
 • Μελέτη οικονομικών συναρτήσεων μέσω παραγώγων
 • Κανόνες ολοκλήρωσης
 • Χρήση ολοκληρωμάτων στη μελέτη οικονομικών προβλημάτων.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Γραπτή τελική εξέταση (80%) (Συμπερασματική) η οποία περιλαμβάνει:
    – Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή σωστού-λάθους
    – Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
  Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.
  Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

 2. Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής (20%) (Διαμορφωτική)
  Αφορά τα θέματα που καλύπτονται από τις θεωρητικές διαλέξεις.
  Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος της πορείας των σπουδαστών σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς στόχους, ανατροφοδότηση και ενδεχόμενη τροποποίηση της διδασκαλίας (fine tuning).
  Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα και η σαφήνεια των απαντήσεων.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Χαλικιάς Μ., Βρυζίδης Λ., Κοσσιέρη Ε., Μαθηματικά Διοικητικών και οικονομικών επιστημών, Σύγχρονη εκδοτική 2016
 • Κατωπόδης Ε. & Κικίλιας Π. (2002), Οικονομικά Μαθηματικά Αθήνα, Εκδόσεις Δυρός
 • Λουκάκης Μανώλης (2013), Πρόσκληση στα μαθηματικά οικονομικών και διοικητικών επιστημών, Εκδόσεις Σοφία
 • Σπ. Σάσσαλος, Αντ Αλεξανδρόπουλος Αθ Παλιατσός (2002), Μαθηματικά για οικονομολόγους, Σύγχρονη εκδοτική
 • Φούντας Ε., Μαθηματικά οικονομικών και διοικητικών επιστημών (2013), Εκδόσεις Βαρβαρύγου

 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΗ

 • A.Chiang, K. Wainwright (2009), Μαθηματικές μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης, Εκδόσεις Κριτική
 • Cuthbertson K. (1996), Quantitative Financial Economics stocks, bonds and foreign exchange, Wiley
 • Hands D. Wade (2004), Introductory Mathematical Economics, Oxford University Press
 • Martin A Norman B. (2008), Mathematics for Economics and Finance, Cambridge University press
  Sydsaeter knut and Peter Hammond (2002), Essential Mathematics for economic analysis, Prentice Hall

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Journal of financial mathematics
 • Journal of financial economics and mathematics
 • Siam journal of financial mathematics
 • Mathematical finance