Εισαγωγή στον Τουρισμό

Κωδικός Μαθήματος:

A1

Εξάμηνο:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν τον τουρισμό ως κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο, να γνωρίσουν την ιστορική εξέλιξή του και τους παράγοντες που συνέτειναν στη δημιουργία του φαινομένου. Επίσης να αντιληφθούν οι φοιτητές τη σημασία του τουρισμού και τη σχέσης του με τον πολιτισμό, αλλά και την γνωριμία με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο (ιδιωτικούς και δημόσιους). Επίσης, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας του τουρισμού στην ανάπτυξη μιας χώρας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να:
α) να κατανοούν τον τουρισμό ως κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο
β) να γνωρίζουν την ιστορική εξέλιξη του φαινομένου του τουρισμού
γ) να αναλύουν το τουριστικό φαινόμενο ως ιδιαίτερα πολυσύνθετο, του οποίου οι διστάσεις αναφέρονται σε κοινωνικό, οικονομικό, πολιτισμικό αλλά και περιβαλλοντικό επίπεδο.
δ) να αναλύουν και να επεξηγούν την τυπολογία του τουρισμού
ε) να γνωρίζουν τους φορείς (εθνικούς και διεθνείς, κρατικούς και ιδιωτικούς) που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού
στ) να κατανοούν τις πολυσχιδείς όψεις του τουρισμού και των επιδράσεών του σε μια χώρα ή σε ένα τόπο.

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα.

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Τουρισμός και εισαγωγικές έννοιες του τουρισμού (απόπειρες ορισμού, μέτρησης)
 • Η φύση και τα χαρακτηριστικά της τουριστικής βιομηχανίας.
 • Διαχρονική εξέλιξη του τουρισμού.
 • Τυπολογία και διακρίσεις του τουρισμού.
 • Φορείς τουρισμού (Διεθνείς και ελληνικοί).
 • Τουρισμός και πολιτισμός.
 • Πολιτισμική κληρονομιά και ανάδειξη της πολιτισμικής-Βιομηχανικής Κληρονομιάς ως βασικής συνιστώσας της τουριστικής ανάπτυξης.
 • Τεχνικές και πολιτικές διαχείρισης του τουρισμού.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:
– Ερωτήσεις επιλογής
– Ερωτήσεις κρίσεως
– Επίλυση προβλημάτων σχετικών με τον τουρισμό
– Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
ΙΙ. Παρουσίαση Ατομικής Εργασίας (20%)

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Τσάρτας Π., Λύτρας Π. (επιμ), (2017), Συλλογικός τόμος «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Συμβολές Ελλήνων Επιστημόνων» της σειράς «Βιβλιοθήκη Τουριστικών Επιστημών»,εκδόσεις Παπαζήση.
 • Ηγουμενάκης, Ν. – Κραβαρίτης Κ. – Λύτρας, Π, (1999). Εισαγωγή στον Τουρισμό, εκδ. Interbooks
 • Βαρβαρέσος, Σ. (2000). Τουρισμός, έννοιες, μεγέθη, δομές. (Β΄ Έκδοση). Προπομπός, Αθήνα.
 • Μοίρα, Πολυξένη, & Παρθένης, Σπ. (2011). Πολιτισμικός-Βιομηχανικός Τουρισμός, εκδ. Ανοικτή Βιβλιοθήκη, Αθήνα.
 • Σιταράς, Θ. & Τζένος, Χ. (2007). Εισαγωγή στη θεωρία του τουρισμού. Interbooks, Αθήνα.