Τηλεγραφείο για την Πρακτική Άσκηση 28/06/2021

Τηλεγραφείο για την Πρακτική Άσκηση 28/06/2021

Το τηλεγραφείο για θέματα πρακτικής άσκησης θα λειτουργήσει κανονικά την Δευτέρα 28/06/2021, 14:00-15:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a634f5f2ddd754b3cb214a9e00bdbec5f%40thread.tacv2/1615588288795?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%22633ed797-2472-43d8-8df7-ddd4b0b9f74a%22%7d