Βελτίωση βαθμολογίας

Βελτίωση βαθμολογίας

Βάσει του άρθρου 38 παρ 5 του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου, αιτήσεις βελτίωσης βαθμολογίας φοιτητών, σε μάθημα που έχουν εξετασθεί επιτυχώς, υποβάλλονται από τις 23 έως τις 29 Ιανουαρίου 2023. Η αίτηση αποστέλλεται με email στη Γραμματεία του Τμήματος. Στο θέμα του email πρέπει να γράφεται η φράση: “Βελτίωση βαθμολογίας”.

Άρθρο 38
Βαθμολογία – Βελτίωση Βαθμολογίας
Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολο-
γίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από
αίτησή του προς τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος.
Στις περιπτώσεις αυτές, οι φοιτητές εξετάζονται κατά τις
εξεταστικές περιόδους στις οποίες διεξάγονται οι εξετά-
σεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ’ εξαίρεση.
Η αίτηση υποβάλλεται πριν την εξεταστική περίοδο σε
καθορισμένες ημερομηνίες οι οποίες καθορίζονται από
τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο φοιτητής διατηρεί δικαί-
ωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε έως τρία (3) μαθήματα
συνολικά στη διάρκεια των σπουδών του και μία μόνο
φορά ανά μάθημα. Μεταξύ των βαθμών της εξέτασης και
της επανεξέτασης που θα λάβει ο φοιτητής, επιλέγεται
ο μεγαλύτερος από τους δύο.

ΕΚ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ