Αστικός Τουρισμός και Αρχιτεκτονική Κληρονομιά

Κωδικός Μαθήματος:

Γ9

Εξάμηνο:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

6


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοεί και αξιολογεί το εύρος της ζήτησης για αστικό τουρισμό καθώς και τις τάσεις που διαμορφώνονται (χαρακτηριστικά και κίνητρα αστικού τουρίστα)
 • Αντιλαμβάνεται τις έννοιες και το εύρος της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και των αστικών πόρων
 • Κατανοεί τις διεργασίες μετατροπής των αστικών πόρων και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς σε σύγχρονα και ανταγωνιστικά τουριστικά προϊόντα (π.χ. θεματικές πολιτιστικές διαδρομές κ.α.)
 • Κατανοεί και σχεδιάζει προτάσεις και προϊόντα αστικού τουρισμού λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές παραμέτρους και τις διεθνείς εξελίξεις, με εφαρμογή στην Ελλάδα και την Ευρώπη
 • Σχεδιάζει προτάσεις και στρατηγικές διαχείρισης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς μέσω του πολιτιστικού τουρισμού, για εξειδικευμένα πολιτιστικά θέματα (όπως ο θεσμός της Πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης κ.α.)
 • Αξιολογεί σχέδια αστικού τουρισμού, και τουριστικής ανάπτυξης.

 

Γενικές Ικανότητες

Ολοκληρώνοντας με επιτυχία το μάθημα, ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει ένα ευρύτερο πλαίσιο ικανοτήτων που θα του παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ενδεχόμενη ενασχόλησή του με την απασχόλησή του στο σχεδιασμό και υλοποίηση προϊόντων/ έργων και επιχειρήσεων αστικού τουρισμού μέσα από την αξιοποίηση των αστικών πόρων και της αρχιτεκτονικής κληρονομίας.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Αστικός τουρισμός. Αναδρομή, χαρακτηριστικά και σύγχρονες τάσεις
 • Ο ανταγωνισμός των αστικών τουριστικών προορισμών
 • Η ζήτηση για αστικό τουρισμό. Προσδιορισμός της έννοιας του αστικού Τουρίστα Εύρος, χαρακτηριστικά και τμηματοποιηση του αστικού τουρίστα
 • Η προσφορά αστικού τουρισμού. Εύρος, κατηγοριοποίηση και χαρακτηριστικά των αστικών τουριστικών πόρων και προϊόντων
 • Τα μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα και αστικός τουρισμός
 • Το Θεσμικό πλαίσιο προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομίας
 • Ιστορικές πόλεις, ιστορικά κέντρα πόλεων, παραδοσιακοί οικισμοί, αρχιτεκτονική κληρονομιά. Παραδείγματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Ο ρόλος της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στην τοπική αστική ανάπτυξη. Παραδείγματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Ο πολιτισμός και η αρχιτεκτονική κληρονομιά ως μέρος της ταυτότητας και της τουριστικής εικόνας των πόλεων. Παραδείγματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Φορείς Χάρτες και Διεθνείς Συμβάσεις για την προστασία και διαχείριση της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
 • Τάσεις στην τουριστική διαχείριση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Παραδείγματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Καινοτόμα τουριστικά προϊόντα αστικού τουρισμού και αξιοποίησης της αρχιτεκτονικής κληρονομίας: Χαρακτηριστικά, σχεδιασμός, καλά παραδείγματα
 • Τουριστικές αστικές διαδρομές: Χαρακτηριστικά, σχεδιασμός, καλά παραδείγματα.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Γραπτή τελική εξέταση (50% του βαθμού) που περιλαμβάνει ερωτήσεις κρίσεως και γνώσεων
 2. Ατομική Εργασία (με 50% συνεισφορά στο βαθμό)

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Κοκκώσης Χάρις, Τσάρτας Πάρις, Γκρίμπα Ελευθερία, (2020) Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού -Ζήτηση και προσφορά νέων προϊόντων τουρισμού -2η έκδοση, Κριτική (94645310)
 • Τσαρτας Π., Λύτρας Π. (επιμ) (2017), «Τουρισμός, τουριστική ανάπτυξη: συμβολές Ελλήνων επιστημόνων» Εκδόσεις Παπαζήση (68394426)

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Annals of Tourism Research
 • Archives of Economic History
 • Cahiers d’ Espaces
 • European Journal of Tourism Research
 • International Journal of Applied Sciences in Tourism
 • Journal of Travel Research
 • Journal of Tourism Research
 • La Documentation Francaise
 • Les Cahiers du Tourisme
 • Leisure Science
 • Revue du Tourisme
 • Revue Espaces
 • Tourismes et Territoires
 • Tourism Management
 • Tourism Economics
 • Tourism Analysis
 • Tourismos
 • Tourism Issues