Χρηματοδοτική Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Κωδικός Μαθήματος:

Ε7

Εξάμηνο:

Ε' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να μεταφέρει στους φοιτητές το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο γνώσεων αλλά και τις κατευθυντήριες αρχές για την κατανόηση των πραγματικών διαστάσεων των διαφόρων χρηματοδοτικών αναγκών και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Παράλληλα η διδασκαλία του μαθήματος στοχεύει στην ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων για την ορθολογική επίλυση των επιμέρους χρηματοδοτικών προβλημάτων των επιχειρήσεων του κλάδου και την παροχή των κατάλληλων μεθόδων και χρηματοδοτικών εργαλείων που θα τους διευκολύνουν στο τρόπο λήψης των χρηματοοικονομικών τους αποφάσεων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

 • αναπτύσσουν αναλυτική σκέψη και να συνδυάζουν τις διάφορες παραμέτρους έτσι ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις σε σύντομο χρόνο που θα τους επιτρέπει να εντοπίζουν έγκαιρα με επιστημονικές μεθόδους, την αναγκαιότητα χρηματοδότησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων,
 • εξασφαλίζουν της μεγιστοποίηση της χρηματοδότησης καιτην μεγιστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος αυτής,
 • επιλέγουν τις διαδικασίες προσέγγισης των άριστων οικονομικών επιλογών που πρέπει να υιοθετούν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, συνδυάζουν τις μεθόδους καιτεχνικές ανάλυσης που έχουν μάθει με αποτελεσματικό τρόπο.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Έννοια και σκοπός Χρηματοδοτικής Διοίκησης
 • Το περιβάλλον των εμπορικών επιχειρήσεων (οικονομικό και νομικό)
 • Το περιβάλλον των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
 • Εσωτερική και εξωτερική χρηματοδότηση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
 • Το σύγχρονο χρηματοδοτικό σύστημα
 • Χρηματοοικονομική δομή των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
 • Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίου, δραστηριότητας, αποδοτικότητας κεφαλαίου και επενδύσεων σε μετοχικούς τίτλους
 • Η αναγκαιότητα χρηματοδότησης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
 • Μέθοδοι πρόβλεψης των χρηματοδοτικών αναγκών των ξενοδοχείων
 • Ανάλυση νεκρού σημείου. Λειτουργική και ταμειακή μόχλευση
 • Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων
 • Κλασσικοί και σύγχρονοι τρόποι χρηματοδότησης των επιχειρήσεων
 • Μακροχρόνια και βραχυχρόνια ισορροπία στη χρηματοοικονομική διάρθρωση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
 • Έννοια και προσδιοριστικοί παράγοντες αύξησης της παραγωγικότητας , οικονομικότητας και αποδοτικότητας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
 • Αξιολόγηση επενδυτικού κινδύνου και έργου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Αξιολόγηση στην ελληνική γλώσσα.
 2. Αξιολόγηση με γραπτή τελική εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:
  -θεωρητικές ερωτήσεις
  -Πρακτικές εφαρμογές
  Σκοπός αξιολόγησης: έλεγχος της κατανόησης των βασικών θεωρητικών εννοιών του μαθήματος
  Κριτήρια αξιολόγησης: η ορθότητα, η σαφήνεια, και η πληρότητα των απαντήσεων

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Kιόχος Π. , Κυρμιζόγλου Π. (2019) Χρηματοδότηση των Επιχειρήσεων, Εκδ. ΕλένηΚιόχου, Αθήνα.
 • Brealey, R. A., Myers, S.C. and Marcus, A. J. (2004). Fundamentals of Corporate Finance + Student CD, Εκδόσεις McGraw-Hill.
 • Δράκος, Α. Α. & Καραθανάσης, Γ.Α. (2010). Επιχειρήσεων, Α’ έκδοση, Εκδόσεις Μπένου.
 • Στέργιος Α. -Κωσταντινούδης Κ. (2006) Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων, Εκδ. Βιβλιοεκδοτική Α.Ε.