Διαφήμιση – Δημόσιες Σχέσεις Τουρ. Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Κωδικός Μαθήματος:

Ε6

Εξάμηνο:

Ε' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο σκοπός του μαθήματος αφορά στη δημιουργική και αποτελεσματική χρησιμοποίηση μεθόδων και σύγχρονων τεχνικών της πληροφόρησης και της διαφήμισης για την εκ μέρους των τουριστικών, ταξιδιωτικών επιχειρήσεων, τουριστικών οργανισμών και τουριστικών τόπων διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης, αποδοχής και αναγνώρισης. Επίσης, αφορά στις διαδικασίες και στονπρογραμματισμό της διαφήμισης, προς επηρεασμό των δυνητικών (πιθανών) πελατών, ώστε να καταστούν “αγοραστές” των αγαθών και των υπηρεσιών της προσφοράς μιας τουριστικής χώρας (περιοχής, τόπου κ.λπ.) ή μιας τουριστικής επιχείρησης. Επιπλέον, σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή ουσιαστικής γνώσης για το περιεχόμενο, την έκταση και τις τεχνικές των δημοσίων σχέσεων και τις αποτελεσματικές εφαρμογές τους για την διαχείριση, υλοποίηση και έλεγχο της επικοινωνιακής πολιτικής επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών.

Με την ολοκλήρωση των παραδόσεων του μαθήματος (με διδασκόμενη ύλη θεωρητική και εφαρμοσμένη) οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις ώστε να:

 • Γνωρίζουν και να προσδιορίζουν την επικοινωνιακή πολιτική των τουριστικών επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών και να περιγράφουν τους διακριτούς ρόλους της διαφήμισης και των δημοσίων σχέσεων, ώστε να είναι σε θέση να επιλέγουν αποτελεσματικότερα τις αντίστοιχες τεχνικές. Επίσης, να είναι γνώστες της επικοινωνιακής πολιτικής της χώρας τους σε σχέση με τις καμπάνιες διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων αλλά και των προσπαθειών δημιουργίας brand σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο.
 • Κατανοούν τα εργαλεία και τις τεχνικές της διαφήμισης και των δημοσίων σχέσεων στον τουρισμό, ώστε να εξασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων στα πλαίσια του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος καθώς και εντός του προϋπολογισμού.
 • Εφαρμόζουν επιστημονικές μεθόδους και πρακτικές στον προγραμματισμό, δημιουργία και έλεγχο της διαφήμισης και των δημοσίων σχέσεων των τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και των τουριστικών φορέων του κράτους και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω και της αξιοποίησης των δυνατοτήτων της τεχνολογίας και των εξελίξεων της διαδικτυακής επικοινωνίας
 • Σχεδιάζουν διαφημιστικές καμπάνιες που θα ανταποκρίνονται στα διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά των δυνητικών πελατειακών αγορών και να συνδυάζουν τεχνικές δημοσίων σχέσεων ικανές να επικοινωνήσουν τους επιχειρησιακούς στόχους προς τα διάφορα κοινά μιας τουριστικής επιχείρησης η/και ενός ιδιωτικού ή κρατικού φορέα, αξιοποιώντας και το διαδικτυακό μάρκετινγκ.
 • Συνθέτουν και να προτείνουν μια σειρά επικοινωνιακών μεθόδων που θα αφορούν σε κοινά στόχους (target groups) με διαφορετικά χαρακτηριστικά και να δημιουργούν μετρήσιμα αποτελέσματα.
 • Αξιολογούν πρακτικές εφαρμογές διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με στόχο τη διατύπωση προτάσεων βελτιστοποίησης των διαφόρων προσεγγίσεων αλλά και αποδοτικότερης διάθεσης του προϋπολογισμού.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Ανάλυση της σπουδαιότητας της επικοινωνίας και πληροφόρησης για τις τουριστικές, ταξιδιωτικές επιχειρήσεις, οργανισμούς και περιοχές. Ο προγραμματισμός και η οργάνωσή τους. Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για να σχηματίσει ή να μεταβάλει απόψεις η κοινή γνώμη.
 • Εισαγωγή στην τουριστική διαφήμιση. Στόχοι της διαφήμισης τουριστικών επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών. Οι παράγοντες της πηγής, του μηνύματος και των διαύλων. Κατάστρωση διαφημιστικού προγραμματισμού.
 • Τμηματοποίηση τουριστικής αγοράς και διαφήμιση.
 • Δημιουργική στρατηγική (Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση). Μέθοδοι, δημιουργία και τεχνικές της διαφήμισης.
 • Μέσα μαζικής και ειδικής ενημέρωσης και χρήση τους στην τουριστική διαφήμιση. Μελέτη και ανάλυση της εφαρμοσμένης διαφήμισης στο διεθνή και ελλαδικό τουριστικό κλάδο.
 • Στρατηγικές branding και δημιουργία των brands. Διαφημιστικά μέσα και διαφημιστικοί φορείς. Αρχές και τεχνικές διαμόρφωσης των διαφημιστικών μέσων. Ορθολογική αξιοποίηση των διαφημιστικών φορέων.
 • Μέθοδοι κατάρτισης του προϋπολογισμού της τουριστικής διαφήμισης.
 • Ρόλος των διαφημιστικών φορέων και ο στόχος μεγιστοποίησης της αποτελεσματικότητας της τουριστικής διαφήμισης.
 • Αξιοποίηση των Ψηφιακών μέσων και Μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την πραγματοποίηση σύγχρονων και αποτελεσματικών ενεργειών προβολής και διαφήμισης τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών.
 • Μέτρηση των αποτελεσμάτων της διαφήμισης. Συνδυασμός πρακτικών και επιστημονικών μεθόδων μέτρησης της αποτελεσματικότητας της διαφήμισης.
 • Ορισμοί και έννοιες των δημοσίων σχέσεων. Τρόποι συμπεριφοράς με βάση τις αρχές και τους κώδικες των δημοσίων σχέσεων.
 • Η διαδικασία των δημοσίων σχέσεων. Στόχοι, Σχέδια και προγράμματα δημοσίων σχέσεων τουριστικών επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών. Προϋπολογισμοί.
 • Ορθολογικός προγραμματισμός των εκδηλώσεων δημοσίων σχέσεων. Κατάλληλα μέσα για την επίτευξη του προγράμματος δημοσίων σχέσεων.
 • Ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών πληροφόρησης για συγκεκριμένες κατηγορίες κοινού (π.χ. προσωπικότητες, δημοσιογράφους και εκπροσώπους των ΜΜΕ, τουρ οπερέιτορ, συλλόγους και σωματεία). Διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων (π.χ. γαστρονομικές εβδομάδες, εκθέσεις, επισκέψεις γνωριμίας).
 • Αξιοποίηση των Ψηφιακών μέσων και Μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την πραγματοποίηση σύγχρονων και αποτελεσματικών ενεργειών δημοσίων σχέσεων τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών.
 • Η μέτρηση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων σχέσεων.
 • Μελέτες περίπτωσης και εφαρμογές δημοσίων σχέσεων για τουριστικές επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:
  -Ερωτήσεις συγκριτικής αξιολόγησης στοιχείων της θεωρίας
  -Ερωτήσεις κριτικής προσέγγισης και τεκμηρίωσης
  -Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
  -Επίλυση Προβλημάτων
 2. Πρακτική αποτίμηση δεξιοτήτων που περιλαμβάνει ανάλυση και σχολιασμό μελετών περίπτωσης

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Λύτρας, Π. (2008): Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις στον Τουρισμό, Εκδ. Interbooks, Αθήνα
 • Παντουβάκης, Ά. Μ., Σιώμκος, Γ. Ι., & Χρήστου, Ε. Σ. (2015). Μάρκετινγκ. Αθήνα: Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη
 • Τσάρτας, Π. & Λύτρας, Π. (επιμέλεια) (2017). Τουρισμός, Τουριστική Ανάπτυξη: Συμβολές Ελλήνων Επιστημόνων, Εκδ. Παπαζήση.
 • Allagui, I. & Breslow, H. (2016), Social media for public relations: Lessons from four effective cases, Public Relations Review, 42, pp. 20-30
 • Baines, P., Egan, J., Jefkins, F. (2003) Public Relations: Contermporary Issues and Techniques
 • Candace, P. (2005) E-Commerce and M-Commerce Technologies
 • Deuschl, D., (2005)Travel and Tourism Public Relations: An Introductory Guide for Hospitality Managers,Butterworth-Heinemann, UK
 • Jun,S., Vogt, C., (2013). Travel information processing applying a dual-process modelAnnals of Tourism Research, Vol. 40, pp. 191–212.
 • Kudrie, A., Sandler, M. (1995) Public Relations for Hospitality Managers: Communicating for Greater Profits
 • Kleppner, O. (2007) Advertising Procedure
 • Leung, D., Law, R., Hoof, H. & Buhalis, D. (2013), Social Media in Tourism and Hospitality: A Literature Review, Journal of Travel and Tourism Marketing (30), pp. 3-22
 • Marshall, D. (2007) Buying and Running a Guesthouse or Small Hotel
 • Morgan, N., and Pritchard A., (2000),Advertising in Tourism and Leisure, Butterworth-Heinemann, UK
 • Mathieson, R.: Branding Unbound: (2005)The future of Advertising, Sales, and the Brand Experience in the Wireless Age
 • MiddletonV., Fyall A., Morgan M., Morgan M. and Ranchhod A.,(2009). Marketing in Travel and Tourism,USA:Routledge
 • Sangwon Park, S., Nicolau,J., Fesenmaier, D. (2013.)Assessing Advertising in a hierarchical decision model. Annals of Tourism Research, Vol. 40, pp. 260–282.
 • Sissors, J., Baron, R., (2002) Media in Advertising
 • Stacks, D. (2002) Primer of Public Relations Research
 • Tan, S., Kung, S, Luh, D (2013). A model of ‘creative experience’ in creative tourismAnnals of Tourism Research, Vol. 41, pp. 153–174.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • International Journal of Advertising
 • Journal of Advertising Research
 • Journal of Current Issues & Research in Advertising
 • International Journal of Internet Marketing and Advertising
 • Journal of Public Relations Research
 • Public Relations Review
 • Public Relations Inquiry
 • Journal of School of Public Relations
 • Tourism, Culture & Communication.Current Issues in Tourism
 • e-Review of Tourism Research
 • European Journal of Tourism Research
 • Event Tourism Information
 • Technology and Tourism
 • Journal of Tourism and Cultural Change
 • Journal of Tourism Consumption and Practice Journal of Travel & Tourism Research
 • Journal of Travel and Tourism Marketing
 • International Journal of Applied Sciences in Tourism