Διεθνή Συστήματα Κρατήσεων

Κωδικός Μαθήματος:

Ε2

Εξάμηνο:

Ε' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.teiath.gr/courses/TE133/


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η τεχνολογία έχει έντονη παρουσία στο χώρο του τουρισμού και εισχωρεί σε όλες τις επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, επηρεάζοντας το μέγεθος, τη φύση και τον τύπο των τουριστικών υπηρεσιών, καθώς και την οργάνωση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων που προσφέρουν τουριστικές υπηρεσίες. Σκοπός του μαθήματος είναι η πρόσληψη γνώσεων από τους φοιτητές με βασικό στόχο την δημιουργία στελεχών ικανών να εφαρμόσουν γνώσεις και πρακτικές που άπτονται των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων είτε του τουριστικού γραφείου (φυσικού ή ηλεκτρονικού), είτε της αεροπορικής εταιρείας, με παροχή πρόσφατης και κατάλληλα τεκμηριωμένης γνώσης πάνω σε θέματα εφαρμογής της τεχνολογίας διεθνών συστημάτων κρατήσεων (GDS). Το μάθημα στοχεύει στο να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να αντιμετωπίζουν πραγματικά προβλήματα του επιχειρησιακού τομέα συστημάτων κρατήσεων ταξιδιωτικών υπηρεσιών, να διαχειρίζονται άμεσα οικονομικά θέματα των υπηρεσιών τουρισμού και να οργανώνουν τις υπηρεσίες οργάνωσης ταξιδιού και να διαχειρίζονται τις ειδικές απαιτήσεις των πελατών-τουριστών με στόχο την άμεση ικανοποίησή του στην δημιουργία του ταξιδιού του.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να :

 • Να αναγνωρίζει και να κατανοεί το οργανωτικό και διοικητικό πλαίσιο επιχειρησιακού συστήματος κρατήσεων GALILEO σε ένα διεθνές περιβάλλον διεθνών συστημάτων κρατήσεων.
 • Να αντιλαμβάνεται τον τρόπο διαχείρισης των δεδομένων των πελατών, τον προγραμματισμό κατανομής του έργου για την ολοκλήρωση της κράτησης του αεροπορικού του εισιτηρίου, με συνεχή προσαρμογή σε νέες καταστάσεις, λόγω της μεγάλης διασποράς των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων
 • Να κατανοεί τις λειτουργικές διαδικασίες εισαγωγής του προσωπικού αριθμού, της διαθεσιμότητας και τον έλεγχο διαθεσιμότητας αεροπορικού εισιτηρίου
 • Να διακρίνει το πλαίσιο λειτουργίας της καταχώρησης στοιχείων και ειδικών απαιτήσεων του πελάτη.
 • Να εξοικειωθεί και να εφαρμόζει τις κρατήσεις ειδικών περιπτώσεων και προσωπικών δεδομένων των πελατών, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της διαφορετικότητας και πολυπολιτισμικότητας.
 • Να αναλύει, συνθέτει και αξιολογεί τις απαιτήσεις για τον χειρισμό των αλλαγών
 • Nα εφαρμόζει όλα τα παραπάνω και να δημιουργεί φάκελο πελατών λαμβάνοντας υπόψη την δημιουργία απαιτήσεων κρατήσεων δωματίων ξενοδοχείων, εκδηλώσεων και ενοικιάσεων αυτοκινήτων από το διεθνές σύστημα κρατήσεων.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική Εργασία
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό μέρος μαθήματος

 • Σκοπός, λειτουργίες και χρήση των τουριστικών καναλιών διανομής ως εργαλείο ανάπτυξης τουριστικής στρατηγικής.
 • Στρατηγική, λειτουργίες και οικονομικές επιπτώσεις των Διεθνών Συστημάτων Κρατήσεων (Global Distribution Systems, G.D.S.).
 • Συστήματα Ηλεκτρονικών Κρατήσεων και Διαδίκτυο.
 • Χαρακτηριστικά, εξελίξεις και τάσεις των Galileo, Worldspan, Sabreκαι Amadeus.
 • Νομοθεσία που αφορά στα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων.

 

Εργαστηριακό μέρος μαθήματος

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει την εποπτευόμενη εφαρμογή των τεχνικών κράτησης του GDS Galileo στο ειδικά διαμορφωμένο εργαστήριο του τμήματος. Το γενικό περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει την εκμάθηση στα παρακάτω θέματα:

 • Προγράμματα πτήσεων και διαθεσιμότητα
 • Πληροφορίες για τους πελάτες
 • Ναύλοι και κανονισμοί
 • Έκδοση εισιτηρίων
 • Αυτοματοποιημένες αναφορές
 • Ευκολίες λόγω δυνατότητας λειτουργίας μέσω Windows
 • Άλλες ειδικές υπηρεσίες

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Γραπτή τελική εξέταση για το θεωρητικό μέρος του μαθήματος (50%) που περιλαμβάνει:
  -Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
  -Ερωτήσεις Ανάπτυξης
  -Επίλυση υποθετικών προβλημάτων
  -Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

 2. Εργαστηριακή Εξέταση (50%) που περιλαμβάνει :
  -δημιουργία ενός περιβάλλοντος πραγματικής κράτησης
  -μεταβαλλόμενα στοιχεία κράτησης με αντίστοιχες αλλαγές στις εντολές, τα οποία θα πρέπει να υλοποιήσει ο εξεταζόμενος.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Κατσώνη Βίκυ, (2011) «Διεθνή Συστήματα Κρατήσεων και Τεχνολογία στον Τουρισμό», ISBN: 978-960-93-3067-1.
 • Katsoni Vicky and Venetsanopoulou Maria, (2013).Use of innovation systems for an effective tourism marketing development strategy. e- Journal of Science & Technology,http://e-jst.teiath.gr/, e-JST, vol.8, no 5, pp. 33-40. Indexed in the international databases: EBSCO; DOAJ.
 • Katsoni Vicky and Venetsanopoulou Maria, (2012), “Use of Tourism Distribution Channels and Marketing Segmentation Strategies”, Studia UBB Negotia Journal, Volume 57 (LVII), 4, 2012, pp. 3 – 26 ISSN (online) 2065-9636, ISSN (print): 1224-8738 http://www.studia.ubbcluj.ro.Indexed in the international databases: CEEOL; EBSCO; CABELL’S; RePEc; DOAJ ; Ulrichsweb ProQuest.
 • Gutierrez, C., Hurtado, C. Mendelzon, A. and Perez, J. (2017). Foundationsof SemanticWebdatabases.Journal ofComputerandSystemSciences, Vol.77,No.3,pp.520-541.
 • Holsapple, C.W. and Singh, M. (2000). Toward a unified view of electronic commerce, electronic business, and collaborative commerce: a knowledge management approach. Knowledge and Process Management, Vol.7, No.3,pp.151-64.
 • Garzotto,F.Paolini,P.,Speroni,M.Pröll,B.,Retchitzegger,W.andSchwinger,W.(2004). Ubiquitous access to cultural tourism portals’ paper presented to Database and Expert Systems Applications. Paper presented at the 15th International Workshop on (DEXA’04). Zaragoza, Spain: 30August-3 September 2004.
 • Go, F. (2013). The Role of Computerised Reservation Systems in the Hospitality Industry. Tourism Management, Vol.13, No.1, pp.22-26.Bennett,
 • M., & Lai, K. (2005). The impact of the Internet on travel agencies in Taiwan. Tourism and Hospitality Research, 6(1), 8–23. doi:10.1057/palgrave.thr.6040041
 • Cole, S. (2005). Comparing mail and web-based survey distribution methods:Results of surveys to leisure travel retailers. Journal of Travel Research, 43(4),422–430. doi:10.1177/0047287505274655
 • Decrop, A. (2004). Trustworthiness in qualitative tourism research. In J. Phillimore, and L. Goodson (Eds.), Qualitative Research in Tourism:Ontologies, Epistemologies and Methodologies (pp. 156–169). London: Routledge.
 • Dickson, T. (1997). Instant travel agents. Aviation Quarterly (April). Retrieved January 19, 2007, from here.
 • Dillman, D. (2000). Mail and Internet surveys: The tailored design method.New York: John Wiley.
 • Fischhoff, B., de Bruin, W., Perrin, W., & Downs, J. (2004). Travel risks in a time ofterror: Judgments and choice. Risk Analysis, 24(5), 1301–1309. doi:10.1111/j.0272–4332.2004.00527.x
 • Goeldner, C., & Ritchie, J. (2006). Tourism: Principles, practices, philosophies. 10thEd. New York: Wiley.
 • Kim, L., Kim, D., & Leong, J. (2005). The effect of perceived risk on purchase intention in purchasing airline tickets online. Journal of Hospitality & Leisure Marketing, 13(2), 33–53. doi:10.1300/J150v13n02_04
 • Law, R., Leung, K., & Wong, R. (2004). The impact of the Internet on travel agencies. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 16(2),100–107. doi:10.1108/09596110410519982
 • Olsen, M., & Roper, A. (1998). Research in strategic management in the hospitality industry. Hospitality Management, 17(2), 111–124. doi:10.1016/S0278-4319(98)00012-7
 • Osborne, S., Nagendra, P., & Falcone, T. (2011). The changing nature of the travelagency industry: Technological and agency theory issues. Paper presented at the USASBE/SBIDA Annual National Conference, February 7–10, in Orlando, Florida. Retrieved January 20, 2007, from here.
 • Sax, L., Gilmartin, S., & Bryant, A. (2003). Assessing response rates and nonresponse bias in web and paper surveys. Research in Higher Education, 44(4),409–432. doi:10.1023/A:1024232915870
 • Siebenaler, T., & Groves, D. (2002). Travel agents and their survival. HumanResources in Hospitality & Tourism, 1(1), 1–16. doi:10.1023/A:1024232915870
 • Tribe, J. (2005). Strategy for tourism. In L. Pender., & R. Sharpley (Eds.), The Management of Tourism (pp. 119–134). London: Sage.
 • Vrana, V., & Zafiropoulos, C. (2006). Tourism agents’ attitudes on Internet adoption:An analysis from Greece. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 18(7), 601–608. doi:10.1108/09596110610703039
 • Weaver, D., & Lawton, L. (2006). Tourism Management. 3rd ed. Milton, QLD: John Wiley & Sons.
 • Weaver, D., & Lawton, L. (2008). Not just surviving but thriving: Perceived strengths of successful US-based travel agencies. International Journal of Tourism Research, 10(3), 41–53.
 • Weboptimiser. (2005, May 31). US Internet travel bookings up to 20 per cent. Weboptimiser.Retrieved January 18, 2007, from http://www.weboptimiser.comsearch_engine_marketing_news/13040019.html
 • Wood, R. (2002, March 22). Travel agents incensed over airlines’ new commission policy. The Business Review. Retrieved January 18, 2007, from http://www.bizjournals.com/albany/stories/2002/03/25/story5.html
 • Woodside, A., MacDonald, R., & Burford, M. (2004). Grounded theory of leisure travel. Journal of Travel & Tourism Marketing, 17(1), 7–39. doi: 10.1300/J073v17n01_02

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • International Journal of Tourism Research
 • Journal of Travel & Tourism Marketing
 • e-Journal of Science & Technology
 • Journal of Travel Research
 • Journal of Hospitality & Leisure Marketing
 • International Journal of Contemporary Hospitality Management