Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Τουριστικών Επιχειρήσεων

Κωδικός Μαθήματος:

Η6

Εξάμηνο:

H' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού τουριστικών επιχειρήσεων, όπως επίσης η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την κάλυψη της θέσης γενικού διευθυντή και διευθυντή προσωπικού επιχειρήσεων του κλάδου.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 • Να αναγνωρίζει και να κατανοεί το οργανωτικό και διοικητικό πλαίσιο λειτουργείας μίας τουριστικής επιχείρησης.
 • Να αντιλαμβάνεται τον τρόπο αλληλεξάρτησης του τμήματος προσωπικού με τα άλλα τμήματα της επιχείρησης.
 • Να γνωρίζει τις διαδικασίες εκτίμησης αναγκών ανθρωπίνων πόρων, στελέχωσης και επιλογής προσωπικού, διαχείρισης εργασιακών σχέσεων και εκπαίδευσης.
 • Να μπορεί να ερμηνεύσει προβλήματα που τυχόν δημιουργούνται με τους εργαζόμενους.
 • Να αντιλαμβάνεται τον τρόπο διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων, τον προγραμματισμό κατανομής έργου αυτών, τον σχεδιασμό και τον τρόπο στελέχωσης των υπηρεσιών.
 • Να είναι σε θέση να διαχειριστεί τα συστήματα αμοιβών και την αξιολόγηση του προσωπικού με στόχο τη βελτίωση της προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών.
 • Να κατανοεί τις μεθόδους ευθυγράμμισης της πολιτικής προσωπικού με τη στρατηγική της επιχείρησης.
 • Να εφαρμόζει τους δείκτες σε μίκρο-επίπεδο αξιολόγησης ώστε να μπορεί να προγραμματίζει το εργατικό κόστος σε μία επιχείρηση.
 • Να διατυπώνει προτάσεις αλλαγής στον οργανωτικό διοικητικό και διαχειριστικό τομέα μίας τουριστικής επιχείρησης.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Θεωρητική προσέγγιση της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων τουριστικών επιχειρήσεων
 • Η σημασία της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων στη στρατηγική διοίκηση
 • Οργανωσιακές σχέσεις
 • Προσέλκυση, επιλογή, εκπαίδευση, υποκίνηση και αξιολόγηση εργαζομένων
 • Συστήματα αμοιβών στις τουριστικές επιχειρήσεις
 • Διοίκηση παραγωγικότητας.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γραπτή τελική εξέταση για το θεωρητικό μέρος του μαθήματος (60%) που περιλαμβάνει:
-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (20%)
-Ερωτήσεις Ανάπτυξης (20%)
-Επίλυση υποθετικών προβλημάτων (20%).  

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Λαλούμης Δ. (2017) Διοίκηση Ανθρώπινουν Δυναμικού Τουριστικών Επιχειρήσεων, Εκδόσεις ΦΑΙΔΙΜΟΣ.
 • Λαλούμης Δ. και Ρούπας, Β., (1996) Διοίκηση Προσωπικού Τουριστικών Επιχειρήσεων Εκδόσεις Interbooks.
 • Peters Th. And WatermanR. (1982) In Search of Excellence Harper and Row, N.Y.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Journal of Tourism Research
 • Tourismos
 • Journal of Operation Management
 • Production and Operation management