Διοίκηση Αποθεμάτων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Κωδικός Μαθήματος:

ΣΤ9

Εξάμηνο:

ΣΤ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία αναφορικά με την διαχείριση αποθεμάτων και την λειτουργία του Τμήματος Προμηθειών των Ξενοδοχειακών Μονάδων.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Λήψη αποφάσεων
 • ΑυτόνομηΕργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργου
 • Προσαρμογή σενέες καταστάσεις
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γενικά περί των προμηθειών. Διαδικασία των προμηθειών (αγορές –παραλαβή –αποθήκευση –διανομή)/ Νομοθετικό πλαίσιο προστασίας της αγοράς.
Γενικά περί εμπορευμάτων όπως: λαχανικά και φρούτα νωπά και επεξεργασμένα. Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα. Λίπη, έλαια, ποτά, γλυκαντικές ύλες, ψάρια, κρέατα, εξοπλισμός, υφάσματα, υλικά καθαριότητος.
Γνώσεις logistics για την ελαχιστοποίηση του κόστους αποθεμάτων. Διοικητικές γνώσεις για τη διαχείριση του Τμήματος Προμηθειών των Ξενοδοχειακών Μονάδων.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γραπτή τελική εξέταση για το θεωρητικό μέρος του μαθήματος (100%) που περιλαμβάνει:
-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (50%)
-Ερωτήσεις Ανάπτυξης (30%)
-Επίλυση υποθετικών προβλημάτων (20%)

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Ράπτης Ν., (1999) Εμπορευματογνωσία –Προμήθειες, Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα.
 • Τζορακοελευθεράκης Ζαχ., (1999) Εμπορευματογνωσία –Προμήθειες, Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα.
 • Davis B.(2003) Food and beverage management, Oxford
 • Kotsherar H.L. (1998 5th edition) Quantity food purchasing, N.York
 • Tear R. and Olsen M.(1992) International Hospitality Management, Pitman U.K
 • Waller K. (1996) Importing food and beverage performance, Oxford: Butterworth-Heinemann. Donnelly R.
 • Zenz G. (1994 7th edition) Purchasing and the management of materials, N.York

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Journal of Tourism Research
 • Tourismos
 • Journal of Operation Management
 • Production and Operation management