Διοίκηση Εσόδων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Κωδικός Μαθήματος:

Γ8

Εξάμηνο:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

6


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η Διοίκηση Εσόδων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων (Hotel Revenue Management) αποτελεί μία σύγχρονη τεχνική που στοχεύει στη μεγιστοποίηση των εσόδων των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, με πώληση του μεγαλύτερου αριθμού διαθέσιμων δωματίων στην καλύτερη δυνατή τιμή. Επιπρόσθετα, η βέλτιστη διαχείριση των αποθεμάτων και η αποτελεσματικότερη τιμολόγηση αποτελούν προϋποθέσεις για την αποδοτικότερη διαχείριση εσόδων. Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν ότι η χρήση του Revenue Management βοηθά στην ορθή κατανομή των αποθεμάτων, βάσει της βέλτιστης αξιοποίησης της σχέσης προσφοράς και ζήτησης. Επίσης, με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν κατανοήσει πώς μπορεί να πουληθεί το κατάλληλο δωμάτιο και οι κατάλληλες υπηρεσίες στον κατάλληλο πελάτη, τη σωστή χρονική στιγμή και στην καλύτερη δυνατή τιμή μέσω του αποδοτικότερου δικτύου πωλήσεων. Τέλος, οι φοιτητές θα ενημερωθούν και σχετικά με ζητήματα τιμολογιακής πολιτικής της ελληνικής Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Πληροφόρηση για την κατάσταση της ελληνικής Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας.
 • Σφαιρική ενημέρωση σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
 • Απόκτηση μίας πρώτης επαφής με την τεχνική του Hotel Revenue Management.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την εφαρμογή της Διοίκησης Εσόδων στις ελληνικές Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις.
 • Καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας με τη συμμετοχή τους στις ομάδες εργασίας.
 • Δημιουργία επαγγελματικών επαφών για πιθανή μελλοντική απασχόληση.
 • Ενίσχυση της δημιουργικότητάς τους με την υλοποίηση μεθόδων τιμολόγησης.
 • Ανάπτυξη ερευνητικής ικανότητας στο επιχειρηματικό περιβάλλον.
 • Καλλιέργεια της κρίσης και της αποφασιστικότητάς τους στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διοίκηση Εσόδων: Ορισμός –Ιστορική αναδρομή. Προϋποθέσεις εφαρμογής του Revenue Management. Πλεονεκτήματα –Μειονεκτήματα. Λογιστική και Τμηματοποίηση της Αγοράς. Διαχείριση Αποθεμάτων. Μέθοδοι Βελτιστοποίησης.
Εφαρμογή της Διοίκησης Εσόδων στις Ελληνικές Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις: Προϋποθέσεις εφαρμογής, Δυσκολίες και Μελλοντικές Προοπτικές. Αποτελεσματικότητα του RevenueManagement. Δίκτυα Πωλήσεων. Τιμολόγηση.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Γραπτή τελική εξέταση (70%) (Συμπερασματική) η οποία περιλαμβάνει:
  -Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
  -Ερωτήσεις Κρίσεως
  Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.
  Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.
 2. Ατομική Εργασία (20%)
 3. ΙΙΙ.ΟμαδικήΕργασία (10%)