Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Κωδικός Μαθήματος:

Δ9

Εξάμηνο:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management, TQM) είναι μια φιλοσοφία διοίκησης η οποία πρεσβεύει ότι η ποιότητα είναι ευθύνη όλων των εμπλεκόμενων μελών και όλων των λειτουργιών μέσα στον οργανισμό. Υποστηρίζει ότι η επίτευξη του ελέγχου ποιότητας είναι αυτοσκοπός και αναμένεται από οποιονδήποτε να συμβάλλει στην συνολική βελτίωση της ποιότητας. Η Δ.Ο.Π. μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ένα σύγχρονο «μοντέλο διοίκησης», που η επιτυχία του εξαρτάται από την αποτελεσματικότερη επίτευξη του άριστου συνδυασμού όλων των συντελεστών της παραγωγής που συμμετέχουν σε μια επιχείρηση.

Για την επιτυχία της εφαρμογής της ΔΟΠ υπάρχουν 3 βασικές συνιστώσες: (συμπεριλαμβανομένου πάντα της επικοινωνίας και της κουλτούρας):
1.ένα τεκμηριωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας
2.τεχνικές και εργαλεία διαχείρισης ποιότητας
3.ομαδική εργασία και άτομα.

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να εφαρμόζουντις αρχές και έννοιες που συνδέονται με μια προσέγγιση ΔΟΠ στη διαχείριση επιχειρήσεων και οργανισμών παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών.
 • Να αναλύουν την επίδραση των προτύπων στην ΔΟΠ
 • Να κατανοούν τις διαφορετικές φιλοσοφίες ΔΟΠ, με στόχο την καλύτερη αξιολόγηση της εφαρμογής προγραμμάτων ΔΟΠ.
 • Να αντιλαμβάνονται την σημασία και την συνδυαστική δυναμική των εννοιών :πελάτης, υπηρεσία, ομαδικό πνεύμα.
 • Να χρησιμοποιούν καινοτόμα εργαλεία ΔΟΠ.
 • Να αξιολογούν τα εφαρμοζόμενα συστήματα ποιότητας.
 • Να συγκροτούν ομάδες οι οποίες με την χρήση των κατάλληλων εργαλείων διοίκησης ποιότητας να στοχεύουν στην βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Να αξιολογούν την υφιστάμενη κατάσταση της επιχείρησης με βάση πρότυπα ISO.
 • Να αναπτύσσουν μία στρατηγική συνολικά για την εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε μία επιχείρηση.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εισαγωγή στην έννοια της ποιότητας (ιστορική αναδρομή, διαστάσεις ποιότητας κλπ).
 • Βασικές αρχές και αξιώματα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.
 • Οι πολιτικές ποιότητας.
 • Η έννοια του κόστους ποιότητας – σύγχρονες μέθοδοι αποτίμησής του.
 • Μοντέλα Διοίκησης Ολικής Ποιότητα και τα Βραβεία Ποιότητας.
 • Ανάπτυξη Λειτουργίας Ποιότητας, Έλεγχος Ανταγωνιστικότητας με Χρήση Δεικτών (Benchmarking).
 • Πρότυπα και πιστοποίηση.
 • Έλεγχος ανταγωνιστικότητας και Αξιολόγηση επιδόσεων.
 • Ανθρώπινο δυναμικό.
 • Πελάτες και δείκτης ικανοποίησης.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 • Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει: ερωτήσεις κρίσεως
 • Ατομική εργασία

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Λαλούμης Δημήτρης, Κατσώνη Βίκυ (2010), Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Εφαρμογή στον Τουρισμό, εκδ. Σταμούλη, Αθήνα.
 • Γιαννοπούλου Γεωργία (2004), Η Ολική Ποιότητα στον Τουρισμό, εκδ Ίων, Αθήνα
 • Καμπουρίδης Γ. (2001), Η Στρατηγική της ποιότητας και η Ελληνική Μικρομεσαία Επιχείρηση, εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2001.
 • Κέφης Ν.Β. (2005), Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Θεωρία και Πρότυπα, εκδ. Κριτική, Αθηνα.
 • Ζαβλανός Μ. (2006), Η ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα προϊόντα, Εκδ Σταμούλη, Αθήνα
 • Μπουραντάς Δ.& Παπαλεξανδρή Ν. (2002), Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων,Εκδόσεις: Μπένου
 • Fitz-Enz, J. (2001), The ROI of Human Capital: Measuring the Economic Value of Employee Performance, AMACOM, New York.
 • Kotler, P., Keller, K. (2006), Marketing Management, Pearson/Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ.
 • Gower, D. (2000) Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Εκδόσεις Ελλην, Αθήνα.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Τουριστική Επιστημονική Επιθεώρηση
 • Τουριστικά Θέματα
 • Annals of Tourism Research
 • European Journal of Tourism Research
 • International Journal of Applied Sciences in Tourism
 • Journal of Business Research
 • Journal of Tourism Research