Διοίκηση Ξενοδοχειακής Εμψυχωτικής

Κωδικός Μαθήματος:

Ζ9

Εξάμηνο:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

5


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Απόκτηση γνώσεων για τη διαχείριση του τμήματος ψυχαγωγίας και άθλησης (animation) ξενοδοχειακών μονάδων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 • Να αναγνωρίζει και να κατανοεί το οργανωτικό και διοικητικό πλαίσιο του τμήματος ψυχαγωγίας και άθλησης ξενοδοχειακών μονάδων.
 • Να αντιλαμβάνεται τη σημασία που έχει η ξενοδοχειακή ψυχαγωγία στο ξενοδοχειακό μάρκετινγκ.
 • Να αντιλαμβάνεται τον τρόπο αλληλεξάρτησης του τμήματος ψυχαγωγίας και άθλησης από τα άλλα τμήματα του ξενοδοχείου.
 • Να είναι μπορεί να ερμηνεύσει προβλήματα που τυχόν δημιουργούνται.
 • Να αντιλαμβάνεται τον τρόπο διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων, τον προγραμματισμό κατανομής έργου αυτών, τον σχεδιασμό και τον τρόπο στελέχωσης των υπηρεσιών ξενοδοχειακής ψυχαγωγίας, τον τρόπο αμοιβής του προσωπικού καθώς και την ποιότητα και την αξιολόγηση του προσωπικού με στόχο τη βελτίωση της προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών.
 • Να κατανοεί τις λειτουργικές διαδικασίες του τμήματος ψυχαγωγίας και άθλησης ξενοδοχειακών μονάδων.
 • Να διακρίνει το πλαίσιο της οικονομικής διαχείρισης του τμήματος ψυχαγωγίας και άθλησης ξενοδοχειακών μονάδων.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργου
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Σύνδεση των εννοιών Ψυχαγωγία, Άθληση, Ξενοδοχείο
 • Ανάπτυξη στρατηγικών hotelanimation marketing
 • Ανάλυση των δραστηριοτήτων Ψυχαγωγίας και Διασκέδασης και Άθλησης
 • Ανάλυση του ρόλου και της οργάνωσης των εμψυχωτών
 • Προγραμματισμός δραστηριοτήτων

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Γραπτή τελική εξέταση για το θεωρητικό μέρος του μαθήματος (100%) που περιλαμβάνει:
  -Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (50%)
  -Ερωτήσεις Ανάπτυξης (30%)
  -Επίλυση υποθετικών προβλημάτων (20%)

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Λαλούμης Δ., (2017) Ξενοδοχειακή Ψυχαγωγία και Άθληση, Εκδόσεις Unibooks
 • Bellevelle P. (1974) Animation, pour quelle vie sociale,Tema, Coll. Tema-action
 • Besnard P. (1986) Animateur socioculturel: fonctions, formation, profession, 2e edition, ESF
 • Finger Claus und Brigitte Gayler, (1990) Animation, Studienkreis fur Tourismus, Starnberg
 • Garibal G. (1994) Le guide de bon animateur,Marabout, Alleur (Belgique)
 • Jillet J. C. (1995) Animation et Animateurs, L’Harmattan, Paris

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Journal of Tourism Research
 • Tourismos
 • Journal of Operation Management
 • Production and Operation management