Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Κωδικός Μαθήματος:

Δ4

Semester:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός είναι η απόκτηση γνώσεων για την αποτελεσματική διοίκηση των διαφόρων τύπων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Στόχος είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τη θέση γενικού διευθυντή ξενοδοχειακής επιχείρησης.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 • Να αναγνωρίζει και να κατανοεί το οργανωτικό και διοικητικό πλαίσιο ενός ξενοδοχειακού επιχειρησιακού συστήματος.
 • Να γνωρίζει τη δομή των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και το έργο όλων των ξενοδοχειακών τμημάτων.
 • Να αντιλαμβάνεται τον τρόπο διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων, τον προγραμματισμό κατανομής έργου αυτών, τον σχεδιασμό και τον τρόπο στελέχωσης των τμημάτων του ξενοδοχείου,τον τρόπο αμοιβής του προσωπικού καθώς και την ποιότητα και την αξιολόγηση του προσωπικού με στόχο τη βελτίωση της προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών.
 • Να κατανοεί τις λειτουργικές διαδικασίες παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας.
 • Να διακρίνει το πλαίσιο της οικονομικής διαχείρισης του ξενοδοχείου με στόχο την κατανόηση του κόστους παραγωγής των υπηρεσιών και των οικονομικών πράξεων, των βασικών στοιχείων διαμόρφωσης του προϋπολογισμού καθώς και των ιδιαίτερων και πολύπλοκων διαδικασιών των προμηθειών.
 • Να εξοικειωθεί και να εφαρμόζει τους δείκτες σε μίκρο-επίπεδο αξιολόγησης ώστε να μπορεί να προγραμματίζει τις εργασίες ενός ξενοδοχείου, τον έλεγχο των διαδικασιών καθώς και την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της επιχείρησης.
 • Να συντάσσει μελέτες βιωσιμότητας ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Εργασία σε πραγματικό ξενοδοχειακό χώρο
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εννοιολογική προσέγγιση των ξενοδοχείων – Ιστορική προσέγγιση – Η φιλοξενία ανά τους αιώνες – Μορφές ξενοδοχειακών επιχειρήσεων – Τυπολογία ξενοδοχειακών επιχειρήσεων – Μέγεθος ξενοδοχειακών επιχειρήσεων – Ο τουρισμός ως ο κυριότερος προμηθευτής πελατείας των ξενοδοχείων – Η σημασία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων – Οικονομική επισκόπηση – των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων – Οικονομικά χαρακτηριστικά των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων – Προσφορά και ζήτηση ξενοδοχειακών προϊόντων – Μηχανοργάνωση ξενοδοχειακών μονάδων – Το τμήμα του λογιστηρίου – Η σημασία της Στατιστικής – Κοστολόγηση της ξενοδοχειακής παραγωγής – Θεωρητική προσέγγιση της – διοίκησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων – Η σημασία της διοίκησης των επιχειρήσεων – Οι σχολές της επιστήμης της διοίκησης – Κλασσική Σχολή – Η νεοκλασική σχολή – Η ποσοτική σχολή – Η σχολή της θεωρίας των αποφάσεων – Η σχολή του περιβάλλοντος – Η Σχολή της ενδεχομενικής διοίκησης – Η Σχολή της Διοίκησης με Αντικειμενικούς Στόχους – Η Σχολή Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.) – Η Διοίκηση Αλλαγής
Οργάνωση της ξενοδοχειακής επιχείρησης – Οργάνωση – Τμηματοποίηση του ξενοδοχείου – Οργανωτική δομή των τμημάτων του ξενοδοχείου – Επιτελικά τμήματα του ξενοδοχείου – Δομή ξενοδοχειακών αλυσίδων – Η ηγεσία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων – Η κορυφή της διοικητικής ιεραρχίας των ξενοδοχειακών μονάδων – Ο ξενοδόχος – Σκοποί του ξενοδόχου – Μορφές εκμετάλλευσης ξενοδοχείου – Προβλήματα της ξενοδοχειακής επιχειρηματικότητας – Ο Γενικός Διευθυντής – Συστήματα πληροφόρησης του γενικού διευθυντή – Ο ρόλος του γενικού διευθυντή – Συστήματα πληροφόρησης των διευθυντικών στελεχών – Διοίκηση του ανθρωπίνου δυναμικού των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων – Διοίκηση της ξενοδοχειακής εργασίας – Το Τμήμα Προσωπικού – Οι θέσεις εργασίας στα ξενοδοχεία – Οι ευκαιρίες απασχόλησης στον ξενοδοχειακό κλάδο – Η εποχικότητα της ξενοδοχειακής εργασίας – Η εργασία σε σχέση με το μέγεθος του ξενοδοχείου – Αγορές εργασίας στον ξενοδοχειακό κλάδοΑγορές εργασίας στον ξενοδοχειακό κλάδο – Άτυπη οργάνωση
Ενότητα διοίκησης – Επιλογή οργανωτικής δομής – Βάθος και πλάτος του οργανογράμματος – Η δομή σύμφωνα με την θεωρία Χ και Ψ – Μηχανική και Οργανική προσέγγιση της δομής – Ευθυγράμμιση οργανωτικών δομών – Επικοινωνία τμημάτων και εργαζόμενων – Συντονισμός και συνεργασία των ξενοδοχειακών τμημάτων – Ισχύς – Ευθύνη και εξουσία – Ηγεσία – Ύφος διοίκησης – Το διοικητικό πλέγμα – Η παραγωγικότητα της εργασίας – Διοίκηση παραγωγικότητας – Παραγωγικότητα μέσω εξωτερικών συνεργάτών ή Outsoursing – Υποκίνηση – Η δυναμική της σχέσης «διοίκηση – προσωπικό βάσης» – Κλίμα της εργασίας – Η σημασία της κουλτούρας των εργαζόμενων στο Ξενοδοχείο – Αξίες – Ενδυνάμωση – Εσωτερικό marketing – Η σημασία του ανθρώπινου δυναμικού στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις – Σχεδιασμός της ξενοδοχειακής επιχείρησης – Βραχυπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός της ξενοδοχειακής επιχείρησης – Στρατηγικός σχεδιασμός της ξενοδοχειακής επιχείρησης – Η λειτουργία της στρατηγικής – Φιλοσοφία και κοινωνική ηθική της ξενοδοχειακής επιχείρησης – Το όραμα της ξενοδοχειακής επιχείρησης – Η αποστολή της ξενοδοχειακής επιχείρησης – Οι στόχοι – Πολιτικές – Προγραμματισμός – Προϋπολογισμοί – Διαδικασίες – Έρευνα και συλλογή πληροφοριών σε σχέση με τον στρατηγικό σχεδιασμό – Ενόραση στο μέλλον – S.W.O.T. analisis – Ανάλυση ευκαιριών και κινδύνων – Εσωτερική ανάλυση. Δυνατότητες και αδυναμίες του ξενοδοχείου – Benchmarking ή σύστημα συγκριτικής αξιολόγησης – Αλυσίδα αξίας αναφορικά με τις δυνατότητες και αδυναμίες των τμημάτων του ξενοδοχείου – Τάσεις του περιβάλλοντος των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων – Ανάλυση μακρο-περιβάλλοντος του ξενοδοχειακού κλάδου – Ανάλυση μικρο-περιβάλλοντος της ξενοδοχειακής μονάδας – Επιλογή στρατηγικής – Οι βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις για επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος – Η στρατηγική χαμηλού κόστους – Η στρατηγική διαφοροποίησης προϊόντων – Η Διαφοροποίηση και η Έννοια της Καινοτομίας – Η δημιουργικότητα – βασικό στοιχείο του σχεδιασμού καινοτομικών προϊόντων και επιχειρήσεων – Τα βασικά αποτελέσματα των καινοτομικών προϊόντων – Η στρατηγική εστίασης – Branding – Clubhotelbranding – Στρατηγικός σχεδιασμός των τμημάτων της ξενοδοχειακής επιχείρησης
Λήψη αποφάσεων – Λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων – Τύποι θεμάτων που απαιτούν λήψη αποφάσεων – Φορείς και συνθήκες λήψης της απόφασης – Θεωρίες των αποφάσεων – Η κλασική θεωρία της απόφασης – Η σημασία της επιχειρησιακής έρευνας στη λήψη αποφάσεων – Επιχειρησιακή ανάλυση με τη θεωρία των συστημάτων – Η θεωρία της μάθησης – Η θεωρία της διαίσθησης και το επιχειρηματικό ένστικτο του ξενοδόχου – Η σημασία του ορθολογισμού στη λήψη αποφάσεων – Δένδρα αποφάσεων – Τεχνικές χαρτοφυλακίου για τη λήψη αποφάσεων – Λήψη αποφάσεων μέσω προγραμματισμού έργου με πίνακες και διαγράμματα – Διάγραμμα Gantt – Διάγραμμα PERT – Εμπόδια στη λήψη αποφάσεων
Marketing των ξενοδοχειακών μονάδων – Οι πωλήσεις συμφωνηθέντων – Οι πωλήσεις στα τουριστικά πρακτορεία – Χρήση του διαδικτύου ως μέσο προώθησης των πωλήσεων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων – Το marketing στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις – Τουριστικά κίνητρα – Η έννοια της αγοράς για τον ξενοδοχειακό κλάδο – H αγορά της ξενοδοχειακής πελατείας – Το ξενοδοχειακό προϊόν – Επίπεδα ξενοδοχειακού προϊόντος – Επιλογή του προϊόντος από τον καταναλωτή – Τιμολόγηση των ξενοδοχειακών προϊόντων – Τιμολόγηση των συμφωνηθέντων – Διαφήμιση – Δημόσιες σχέσεις – Ειδικές προσφορές για την προώθηση των ξενοδοχειακών πωλήσεων – Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας – Μελέτη σκοπιμότητας – Συμπεράσματα – Φορείς και της μελέτης – Εκτίμηση της ζήτησης και σχεδιασμός προϊόντος – Ανάλυση της ζήτησης και σχεδιασμός της μονάδας – Σχεδιασμός προϊόντος και μονάδας – Προσπελασιμότητα περιοχής – Υποδομή περιοχής – Τουριστική υποδομή περιοχής – Τουριστικοί πόροι – Πληθυσμός περιοχής – Ξενοδοχειακή υποδομή περιοχής – Γήπεδα και εγκαταστάσεις – Επιλογή γηπέδου σε σχέση με το κόστος – Κόστος ανέγερσης και εξοπλισμού – Οργάνωση ξενοδοχείου και γενικά έξοδα – Αγορά εργασίας – Χρονοδιάγραμμα ενεργειών και αποτελεσμάτων – Αξιολόγηση της επένδυσης – Εκτίμηση προβλεπόμενης αποτελεσματικότητας.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Γραπτή τελική εξέταση για το θεωρητικό μέρος του μαθήματος (100%) που περιλαμβάνει:
  -Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (50%)
  -Ερωτήσεις Ανάπτυξης (30%)
  -Επίλυση υποθετικών προβλημάτων (20%) 

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Λαλούμης Δ., (2017) Διοίκηση Ξενοδοχείων (HotelManagement) Εκδόσεις ΦΑΙΔΙΜΟΣ
 • Λαλούμης Δ. και Ρούπας, Β., (1997) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Σταμούλη
 • Harold Koontz. Cgril O’ Donnel. (1980) Οργάνωση και Διοίκηση. Παπαζήση. Αθήνα
 • Koonz H and Welhich H (1988) Management McGraw-Hill
 • Stephens D.-Judd R.-justis R. (1985 ) Strategic Management and Policy, Concepts and casesPrentice Hall Englewood Clifs, N.J.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Journal of Tourism Research
 • Tourismos
 • Journal of Operation Management
 • Production and Operation