Ειδικά θέματα λογιστικής και ξενοδοχειακή λογιστική

Κωδικός Μαθήματος:

Δ8

Εξάμηνο:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει στον φοιτητή τις απαραίτητες γνώσεις Λογιστικής προκειμένου να σταδιοδρομήσει σε Τουριστικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις Ξενοδοχειακές οι οποίες είναι επιχειρήσεις εντάσεως παγίων εφαρμόζουν συστήματα διαχείρισης και βελτιστοποίησης των εσόδων τους και έχουν ιδιαιτερότητες ως προς τα λογιστικά βιβλία που τηρούν και τις καταστάσεις που συντάσσουν. Οι συμμετέχοντες στο μάθημα θα είναι σε θέση να γνωρίζουν θέματα αποσβέσεων και χρηματοοικονομικής διαχείρισης παγίων περιουσιακών στοιχείων καθώς και θέματα αναπροσαρμογής παγίων και αποτίμησης και διαχείρισης αποθεμάτων.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει την ικανότητα να καταρτίζει και να ενημερώνει τη maincouranteκαι να ερμηνεύει τα οικονομική πληροφόρηση που διατίθεται στις λογιστικές καταστάσεις και τα εξειδικευμένα βιβλία των ξενοδοχειακών καταστάσεων. Επίσης θα δύναται να καταρτίζει προϋπολογισμό, τόσο γενικό όσο και κατά τομέα δραστηριότητας της ξενοδοχειακής επιχείρησης.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Κατανόηση και εφαρμογή λειτουργιών λογιστηρίου ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
 • Σχεδιασμός προϋπολογισμών

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εβδομάδα 1η: Λογιστικά βιβλία και στοιχεία Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Οργάνωση Λογιστηρίου Ξενοδοχειακής Επιχείρησης
 • Εβδομάδα 2η: Κατάρτιση, και ενημέρωση της MainCourante
 • Εβδομάδα 3η: Ανάλυση της MainCouranteκαι χρήση της πληροφόρησης που παρέχει για τη λήψη αποφάσεων και την οργάνωση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
 • Εβδομάδα 4η: Δείκτες αξιολόγησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
 • Εβδομάδα 5η: Τήρηση αναλυτικών λογαριασμών και ενημέρωση αναλυτικού ημερολογίου και αναλυτικού καθολικού
 • Εβδομάδα 6η: Λογιστική των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων. Αποσβέσεις μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
 • Εβδομάδα 7η: Αναπροσαρμογή παγίων περιουσιακών στοιχείων.
 • Εβδομάδα 8η: Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων
 • Εβδομάδα 9η: Διαχείριση αποθεμάτων Επισιτιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων φιλοξενίας
 • Εβδομάδα 10η: Μορφές Χρηματοδότησης Τουριστικών επιχειρήσεων
 • Εβδομάδα 11η: Ειδικά θέματα τιμολόγησης
 • Εβδομάδα 12η: Λογιστικά πληροφοριακά συστήματα στις Τουριστικές επιχειρήσεις
 • Εβδομάδα 13η: Τελική εξέταση του μαθήματος.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:
-Ερωτήσεις επιλογής
-Ερωτήσεις κρίσεως
-Ασκήσεις
-Μελέτες Περιπτώσεων

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Λεκαράκου Κ.,(2011), «Ξενοδοχειακή Λογιστική», Αθήνα