Επιχειρησιακή Πολιτική και στρατηγική – Στρατηγικό μάνατζμεντ

Κωδικός Μαθήματος:

Γ4

Εξάμηνο:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

6


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το στρατηγικό management συνιστά, διεθνώς, πεδίο έρευνας το οποίο εστιάζει στους οργανισμούς, ως σύνολα, και στις αλληλεπιδράσεις τους με το περιβάλλον. Συνιστά, δε, ένα σύνολο τεχνικών δεξιοτήτων στη διοίκηση των επιχειρήσεων. Πρακτικά, στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος, διδάσκεται ο τρόπος, με τον οποίο οι επιχειρήσεις και τα έργα διοικούνται με τρόπο προορατικό και όχι αντιδρώντας σε προβλήματα που ανακύπτουν σε καθημερινή βάση. Το μάθημα της Επιχειρησιακής Πολιτικής και Στρατηγικής (Στρατηγικό Μάνατζμεντ), επιτρέπει στο φοιτητή να λειτουργεί ως ο ιδιοκτήτης ή ο Διευθύνων Σύμβουλος διαφορετικών οργανισμών, με έμφαση στις Τουριστικές και, κυρίως, στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι φοιτητές καλούνται να διαμορφώσουν στρατηγικές αποφάσειςκαι να τις υλοποιήσουν μέσω προφορικής και γραπτής επικοινωνίας. Ο φοιτητής διαμορφώνει τις αποφάσεις αυτές είτε ατομικά, είτε ως μέλος μιας ομάδας. Σε όλους τους φοιτητές παρέχεται η δυνατότητα διαμόρφωσης πραγματικών στρατηγικών αποφάσεων. Καθώς το μάθημα εισάγει θέματα και περιγράφει αρχές, δομές και μοντέλα, οι φοιτητές ενθαρρύνονται να αναζητήσουν και να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειρίζονταν διαφορετικά επιχειρηματικά θέματα και προβλήματα. Το μάθημα βασίζεται τόσο στη θεωρία, όσο και στην πρακτική εφαρμογή. Παρουσιάζει έννοιες του στρατηγικού μάνατζμεντ, προκειμένου να δώσει στους φοιτητές τη δυνατότητανα διαμορφώσουν και να αξιολογήσουν στρατηγικές, τόσο για κερδοσκοπικούς όσο και για μηκερδοσκοπικούς οργανισμούς. Το μάθημα αποσκοπεί, τελικά, στη σε βάθος κατανόηση της παγκόσμιας οικονομίας και των πιθανών επιδράσεών της στις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες, με έμφαση, πάντα στον Τουρισμό.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία.
 • Ομαδική Εργασία.
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών.
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 • Λήψη αποφάσεων.
 • Σφαιρική ενημέρωση σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης.
 • Πληροφόρηση για την τεχνικο-οικονομική κατάσταση του τουριστικού κλάδου εντός του οποίουδραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας / δράσης.
 • Ανάπτυξη ερευνητικής ικανότητας στο επιχειρηματικό περιβάλλον.
 • Καλλιέργεια της κρίσης και της αποφασιστικότηταςστην επίλυση πρακτικών προβλημάτων.
 • Κινητοποίηση σχετικά μετην ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων με την έναρξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το περιεχόμενο του μαθήματος συνίσταται στα ακόλουθα μέρη:
Στρατηγική Ανάλυσητου περιβάλλοντος, του κλάδου, του ανταγωνισμού, των διαφόρων ενδιαφερομένων για την επιχείρηση (stakeholders), καθώς και των δυνατοτήτων της επιχείρησης.
Στρατηγικές Αποφάσεις, οι οποίες εστιάζονται στη δυνατότητα της επιχείρησης να αναγνωρίζει ευκαιρίες και απειλές που ενυπάρχουν στις περιβαλλοντικές αλλαγές και να αναπτύσσει στρατηγικές για την αντιμετώπιση των αλλαγών.
Στρατηγικές Ενέργειες που αφορούν στην υλοποίηση της στρατηγικής με βάση τις οργανωσιακές ικανότητες και αξίες.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Γραπτή τελική εξέταση (70%) (Συμπερασματική) η οποία περιλαμβάνει:
  -Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
  -Ερωτήσεις Κρίσεως
  Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.
  Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.

 2. ΙΙ. Ατομική Εργασία (20%)
 3. ΙΙΙ.ΟμαδικήΕργασία (10%)

 

 •