Επικοινωνιακές δεξιότητες στον τουρισμό

Κωδικός Μαθήματος:

Ε8

Εξάμηνο:

Ε' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το μάθημα αποτελεί το βασικό μάθημα σχετικά με την άσκηση επικοινωνιακής πολιτικής στις επιχειρήσεις και ειδικά στις τουριστικές επιχειρήσεις.
Σκοπός του μαθήματος είναι να μπορέσει ο σπουδαστής να γνωρίσει τις δραστηριότητες των στελεχών του Τουριστικού κλάδου και να κατανοήσει τη σπουδαιότητα του ρόλου της επικοινωνίας στα πλαίσια των σύγχρονων τουριστικών επιχειρήσεων.

Στόχο του μαθήματος αποτελεί:

 • η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας της επικοινωνιακής πολιτικής για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, με έμφαση στις επικοινωνιακές δεξιότητες των στελεχών των τουριστικών επιχειρήσεων.
 • η κατανόηση της σημασίας της επικοινωνίας ως γνωστικό αντικείμενο που αφορά τις δημόσιες σχέσεις,, το management, τη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, το marketing, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις νέες τεχνολογίες.
 • η κατανόηση από τους σπουδαστές των επικοινωνιακών δεξιοτήτων που πρέπει να κατέχουν τα στελέχη των τουριστικών επιχειρήσεων.
 • η κατανόηση από τους σπουδαστές του ρόλου και της σημασίας της ολοκληρωμένης επικοινωνίας στη στρατηγική των επιχειρήσεων
 • η κατανόηση της θεωρίας και η χρήση των μεθόδων και τεχνικών της επικοινωνίας που απαιτούνται για την προώθηση των πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών κάθε τύπου επιχείρησης, με έμφαση στις τουριστικές επιχειρήσεις.
 • η δυνατότητα ανάπτυξης μιας στρατηγικής επικοινωνιακής πολιτικής.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Λήψη Αποφάσεων
 • Προσαρμογή των παρεχομένων γνώσεων στις σύγχρονες τουριστικές εξελίξεις
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος

 • Έννοια της Επικοινωνίας
 • Διαδικασία της επικοινωνίας.
 • Επικοινωνία και άλλες παρεμφερείς λειτουργίες.
 • Η επικοινωνία στα πλαίσια των δημοσίων σχέσεων.
 • Μέσα και τεχνικές επικοινωνίας (Οπτικά-Ακουστικά-Οπτικοακουστικά-Μη λεκτικά).
 • Προϋποθέσεις Επικοινωνίας.
 • Επικοινωνία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
 • Επικοινωνία και κοινωνικά δίκτυα.
 • Ορολογία και έννοιες των επαγγελματικών δεξιοτήτων.
 • Κατηγορίες και ομαδοποιήσεις δεξιοτήτων με βάση την έρευνα διεθνώς.
 • Τουριστικές επιχειρήσεις, οργανισμοί και ζητούμενες επαγγελματικές δεξιότητες.
 • Διεθνείς πρακτικές , εκπαιδευτικά συστήματα και επαγγελματικές δεξιότητες.
 • Τρόποι και μέθοδοι ανάπτυξης δεξιοτήτων.
 • Η επικοινωνία στις επιχειρήσεις.
 • Η επικοινωνία στις τουριστικές επιχειρήσεις.
 • Ανθρώπινο δυναμικό του Τουρισμού.
 • Έμφυτες και επίκτητες δεξιότητες των στελεχών του Τουριστικού κλάδου.

 

Εκπαίδευση των στελεχών των Τουριστικών επιχειρήσεων.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Θεωρητικό Μέρος: (70%) Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:
  -Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
  -Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
  -Επίλυση Προβλημάτων

 2. Ομαδική/Ατομική Εργασία (30%)
  Παρουσιάσεις με powerpoint

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Λύτρας Περικλής, Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία στον Τουρισμό, εκδ. Interbooks.
 • Μαγνήσαλης Κώστας, Δημόσιες Σχέσεις. Θεωρία και Τεχνική των Σχέσεων με το Κοινό, εκδ. Interbooks.

 

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά

 • Journal of Travel Research
 • Journal of Hospitality and Tourism Management