Έρευνα Τουριστικής Αγοράς

Κωδικός Μαθήματος:

Δ3

Εξάμηνο:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η πρόσληψη γνώσεων από τους φοιτητές/τριες που θα τους δώσουν τη γνώση της πρακτικής χρησιμοποίησης των μεθόδων και τεχνικών της Έρευνας της Τουριστικής Αγοράς τόσο για την επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων όσο και για την εκ μέρους της διοίκησης της επιχείρησης λήψη ορθολογικών αποφάσεων για την εκπλήρωση των διοικητικών, οικονομικών, κοινωνικών ή περιβαλλοντικών στόχων των τουριστικών και ταξιδιωτικών επιχειρήσεων καθώς και των δημόσιων οργανισμών.

Από την ολοκλήρωση του μαθήματος, τη συστηματική μελέτη και την παρακολούθηση των παραδόσεων οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται να καταστούν κάτοχοι γνώσεων και δεξιοτήτων οι οποίες τους καθιστούν ικανούς να:

 • Γνωρίζουν και να κατανοούν τις μεθόδους καιτεχνικές της έρευνας Τουριστικής Αγοράς ώστε να μπορούν να τις αξιοποιήσουν αποτελεσματικά.
 • Διακρίνουν τα θέματα που χρήζουν ερευνητικής προσέγγισης ώστε να επιτυγχάνονται οι επιχειρησιακοί στόχοι και να εξάγουν συμπεράσματα από ευρήματα δευτερογενών ερευνών Τουριστικής Αγοράς ώστε να συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων.
 • Εφαρμόζουν αποτελεσματικά τεχνικές πρωτογενούς ποσοτικής έρευνας, να ελέγχουν την αξιοπιστία της, να υλοποιούν ποιοτικές έρευνες και να αναγνωρίζουν τις νέες τάσεις της τουριστικής αγοράς και τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης ζήτησης.
 • Σχεδιάζουν σύγχρονες ερευνητικές μεθόδους και τεχνικές για την ανάλυση της εγχώριας και διεθνούςτουριστικής αγοράς.
 • Συνθέτουν την ερευνητική αναφορά και να εξηγούν τα ευρήματα της έρευνας.
 • Αξιολογούντα αποτελέσματα και να διατυπώνουν προτάσεις για μελλοντικές προσεγγίσεις ανάλυσης της τουριστικής αγοράς.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών,Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο ρόλος της έρευνας στον τουρισμό. Είδη έρευνας. Έρευνα τουριστικής αγοράς ή ενός τμήματός της. Είδη έρευνας. Μεθοδολογίες και διαδικασίες που ακολουθούνται στην έρευνα τουριστικής αγοράς. Σχεδιασμός πρωτογενών ερευνών, ερωτηματολογίων, ειδών ερωτήσεων και προσωπικών συνεντεύξεων. Ανάπτυξη ερευνητικών υποθέσεων.

Μέθοδοι και τεχνικές της ποσοτικής έρευνας της τουριστικής αγοράς. Δειγματοληπτικά πλαίσια, μέθοδοι δειγματοληψίας και είδη δείγματος. Σκοποί, χρησιμότητα, διαδικασία και τεχνικές της ποιοτικής έρευνας. Προγραμματισμός και επεξεργασία στοιχείων της έρευνας τουριστικής αγοράς.

Ανάλυση των ευρημάτων και πληροφοριών της πρωτογενούς και αξιολόγηση, χρησιμοποίηση πληροφοριών και δεδομένων δευτερογενούς τουριστικής έρευνας.

Συστηματική συγκέντρωση, ανάλυση και αξιολόγηση κριτηρίων και παραγόντων της αγοράς, που επηρεάζουν τις τουριστικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Κατασκευή δημιουργικών μοντέλων ορθολογικής αξιοποίησης: (α) των συνθηκών της τουριστικής προσφοράς και ζήτησης, (β) τις δομές της τουριστικής αγοράς και (γ) τις επιχειρησιακές λειτουργίες και ανάγκες των τουριστικών, ταξιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των σχετικών με τον τουριστικό κλάδο ερευνών, οι οποίες πραγματοποιούνται από διεθνείς φορείς ή επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου. Ανάπτυξη της ερευνητικής αναφοράς.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:
  -Ερωτήσεις συγκριτικής αξιολόγησης στοιχείων της θεωρίας
  -Ερωτήσεις κριτικής προσέγγισης και τεκμηρίωσης
  -Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
  -Επίλυση Προβλημάτων
 2. Πρακτική αποτίμηση δεξιοτήτων που περιλαμβάνει ανάλυση και σχολιασμό μελετών περίπτωσης

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Χρήστου Ευάγγελος: (1999) Έρευνα Τουριστικής Αγοράς Interbooks, Αθήνα
 • Benckendorff, P., Zehrer, A.,(2013). A network analysis of tourism research. Annals of Tourism Research, Vol. 43, pp. 121–149
 • Finn, M., Elliott-White, M., Walton, M. (2000) Tourism and Leisure Research Methods: Data Collection, Analysis, and Interpretation
 • Jennings, G. (2001) Tourism Research
 • Levent, A. Paraskevas, A. (2008) Planning Research in Hospitality and Tourism
 • Ren, C., Pritchard, A., Morgan, N., (2010). Constructing tourism research. Annals of Tourism Research, Vol. 37, No. 4, pp. 885–904•Veal, A.J.: (2006) Research Methods for Leisure and Tourism: A Practical Guide

 

Συναφήεπιστημονικά περιοδικά

 • Annals of Tourism Research
 • e-Review of Tourism Research
 • European Journal of Tourism Research
 • International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research
 • International Journal of Tourism Policy and Research
 • International Journal of Tourism Research
 • Journal of Travel & Tourism Research
 • Journal of Travel Research
 • Progress in Tourism and Hospitality Research
 • Tourism Analysis
 • Tourismos
 • International journal of Applied Sciences in Tourism
 • ASEAN Journal of Tourism and Hospitality Research
 • Asia Pacific Journal of Tourism Research
 • Current Issues in Tourism 
 • International Journal of Hospitality and Tourism Administration
 • International Journal of Hospitality Knowledge Management
 • Tourism Analyst
 • Tourism, Culture & Communication
 • Tourism Economics