Εργασιακές Σχέσεις

Κωδικός Μαθήματος:

Ε9

Εξάμηνο:

Ε' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι η διερεύνηση του κοινωνικού ρόλου της εργασίας μέσα από τη μελέτη του εργασιακού περιβάλλοντος, τις κοινωνικές και ψυχολογικές επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις του καθώς και η ερμηνεία των προβλημάτων οργάνωσης συνδικαλιστικής δράσης και ταξινόμησης των εργασιακών ομάδων καθώς, και εξειδικευμένα θέματα σύγχρονων Εργασιακών Σχέσεων στην Ελλάδα και διεθνώς. Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν το σύνολο των σχέσεων εργασίας που αναπτύσσονται στους σύγχρονους χώρους δουλειάς και τα κοινωνικά και ψυχολογικά δεδομένα που απαιτούνται για την ύπαρξη της εργασιακής ειρήνης και την αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Να αναγνωρίζει και να κατανοεί το οργανωτικό και διοικητικό πλαίσιο ενός εργασιακού χώρου είτε του ιδιωτικού είτε του δημόσιου τομέα της οικονομίας μέσα από την καλή γνώση σχολών, τάσεων και μοντέλων εργασιακών σχέσεων, ώστε να είναι μπορεί να ερμηνεύσει προβλήματα που τυχόν δημιουργούνται στους χώρους δουλειάς.
 • Να αντιλαμβάνεται τα σύγχρονα κοινωνικο-οικονομικά συστήματα, τον κοινωνικό ρόλο της εργασίας και στη σπουδαιότητά του, την παραγωγική απασχόληση τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και τις ανάγκεςτων σύγχρονων εργαζομένων ιδίως σε περιστάσεις σοβαρών κρίσεων (οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, κ.ά.)
 • Να κατανοεί όλες τις σύγχρονες κοινωνιολογικές παραμέτρους που αφορούν την εργασία, όπως την ένταξη των εργαζομένων στο εργασιακό περιβάλλον, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση, την έννοια της τριμερούς συνεργασίας και ιδίως την αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων με συστήματα σύνδεσή της με την αμοιβή ιδίως στον ιδιωτικό (αλλά όχι μόνον) τομέα της οικονομίας.
 • Να εμβαθύνει στον τρόπο διαχείρισης των ψυχολογικών επιδράσεων των
  230ανθρωπίνων πόρων μέσα στο εργασιακό περιβάλλον, τον προγραμματισμό κατανομής έργου αυτών, το σχεδιασμό και τον τρόπο στελέχωσης των υπηρεσιών, τον τρόπο αμοιβής του προσωπικού καθώς και την ποιότητα και την αξιολόγηση του προσωπικού με στόχο τη βελτίωση της προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών σε σχέση με τις συνακόλουθες ψυχολογικές επιπτώσεις και αλληλεπιδράσεις για τους εργαζόμενους.
 • Να κατανοεί το όλο πλαίσιο των εργασιακών διενέξεων, τις μορφές των εργασιακών συγκρούσεων, τη δυναμική του συνδικαλισμού και των επαγγελματικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή μέσα από τη σχετική συγκριτική ανάλυση των δεδομένων με στόχο τη διατήρηση της εργασιακής ειρήνης.
 • Τη διερεύνηση μιας σειράς σύγχρονων εξειδικευμένων θεμάτων των εργασιακών σχέσεων, όπως η επαγγελματική συνείδηση, ο χρόνος των διακοπών, η σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία, η κατανόηση των νέων εργασιακών θεσμών και η καλή γνώση των διαφόρων εργασιακών μοντέλων διεθνώς.
 • Να αναλύει, συνθέτει και αξιολογεί τα αποτελέσματα της εφαρμογής των δεικτών των εργασιακών σχέσεων και να διατυπώνει προτάσεις αλλαγής στο όλο οργανωτικό και διοικητικό πλαίσιο της επιχείρησης ή του οργανισμού.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Εργασία σε πραγματικό εργασιακό χώρο
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων και πρωτοβουλία
 • Επιδίωξη κοινωνικής και εταιρικής επαγγελματικής συνείδησης
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μάθημα

Ανάλυση και διερεύνηση των σχέσεων εργασίας μέσα από τις σύγχρονες κοινωνιολογικές και ψυχολογικές παραμέτρους και τα δεδομένα της επιστημονικής θεωρίας στην οργάνωση, διαχείρισηκαι εκτέλεσή της στους χώρους εργασίας.
Καταγραφή, διάγνωση και επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν στους εργασιακούς χώρους, αποφυγή δημιουργίας συχνών εργασιακών συγκρούσεων και μελέτη εξειδικευμένων περιπτώσεων, οι οποίες αλλάζουν ουσιωδώς τις προϋπάρχουσες εργασιακές σχέσεις λόγω δημιουργίας νέων οικονομικο-κοινωνικών δεδομένων.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γραπτή τελική εξέταση για το θεωρητικό μέρος του μαθήματος πουπεριλαμβάνει:
-Ερωτήσεις κρίσεως
-Επίλυση υποθετικών προβλημάτων
-Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας
-Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Λύτρας Π., (2007), Εργασιακές Σχέσεις, ε’ έκδοση, Interbooks, Αθήνα.
 • Καψάλης, Α., (2008), Μετανάστες Εργάτες στην Ελλάδα: Εργασιακές Σχέσεις και Μεταναστευτική Πολιτική στην Εποχή των Μνημονίων, Τόπος, Αθήνα.
 • Τζωρτζάκης, Κ. (2014), Η Διακίνηση Ανθρώπινου Δυναμικού στο Ελληνικό Επιχειρείν, Rosili Εμπορική Εκδοτική Μ. ΕΠΕ, Αθήνα.
 • ΣυλλογικόΈργο,(2014),Ζωή με αποτέλεσμα, (2014), Εξισορρόπηση εργασιακής και προσωπικής ζωής, Rosili Εμπορική Εκδοτική Μ. ΕΠΕ, Αθήνα.
 • Μοίρα, Π. & Μυλωνόπουλος, Δ., (2014), Εργασιακές Σχέσεις: Θεσμοί, Πολιτικές, Εφαρμογές, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.
 • Λεξικό Εργασιακών Σχέσεων, (1997), Παπαζήση, Αθήνα.
 • Ντάνος, Α. και Μπουσλή, Ε., (2011), Εργασιακές Σχέσεις και Θεσμοί, Θεώρηση των εργασιακών σχέσεων και Θεσμών στο Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές Περιβάλλον, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα.
 • Καρατζάς, Χρ.Θ., Διαμόρφωση των Εργασιακών Σχέσεων, (2009), Εκδόσεις ΠΙΜ –Πρόγραμμα Διεθνών Μεθόδων, Αθήνα.
 • Ashworth L.M., (2008), International Relations and the Labour Party, UK.
 • Ι.Ο.Β.Ε., (2007), Ανάπτυξη Επαγγελματικών Περιγραμμάτων, Αθήνα.
 • Λιάντα Μ., (2005), Ψυχολογία της Εργασίας: εφαρμογές της ψυχολογίας στο χώρο εργασίας, Ζήτης, Αθήνα
 • Νικολακοπούλου –Στεφάνου Η., (1997), Πολιτικές Απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Παπαζήσης, Αθήνα.
 • Ξηροτύρη –Κουφίδου Στ., (1997), Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων: Η Πρόκληση του 21ου Αιώνα στο Εργασιακό Περιβάλλον, Αντίκουλα, Θεσ/νίκη.
 • Σταύρου Σ., (2003), Οργάνωση και Προστασία Εργασίας, Ζήτης, Αθήνα.
 • Χυτήρη Λ.Σ., (2006), Μάνατζμεντ: Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ιnterbooks, Αθήνα.
 • Schuler R. and Huber V., (1993), Personnel and Human Resource Management, West. Publications, 5th ed.