Εργατικό Δίκαιο στον Τουρισμό

Κωδικός Μαθήματος:

Δ6

Εξάμηνο:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το μάθημα αποτελεί το βασικό πυλώνα για την κατανόηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των εργαζομένων στο χώρο του τουρισμού. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών σχετικά με βασικές έννοιες του εργασιακού χώρου, όπως σύμβαση εργασίας, εργοδότης, εργαζόμενος, χρονικά όρια εργασίας, διαιτησία κ.λπ. καθώς και των ιδιαιτεροτήτων των διαφορετικών ΣΣΕ στον τουρισμό. Επίσης, οι φοιτητές θα γνωρίζουν τους ποικίλους δρώντες στο χώρο της απασχόλησης στον τουρισμό, τις προϋποθέσεις απασχόλησης στον τουρ. τομέα και θα κατανοούν τα θέματα ασφάλισης και υγείας στον εργασιακό χώρο του τουρισμού.

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους ως εργαζόμενοι στους διάφορους τομείς του τουρισμού
 • Να διεκδικούν τα δικαιώματά τους σε κάθε διαφορετική θέση απασχόλησης στον τουριστικό τομέα.
 • Να κατανοούν την ιδιαιτερότητα της τουριστικής εργασίας και την σπουδαιότητα της ανθρώπινης επικοινωνίας στη παροχή τουριστικών υπηρεσιών.
 • Να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εργασία και τουρισμός.
 • Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εργασίας στον τουρισμό.
 • Απασχόληση-τομείς απασχόλησης στον τουρισμό.
 • Υποχρεώσεις εργοδότη και εργαζόμενου στο χώρο του τουρισμού.
 • Συμβάσεις εργασίας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τουριστικά και επισιτιστικά καταστήματα, τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία, αεροπορικές εταιρείες, τουριστικά λεωφορεία, ξεναγοί.
 • Οι ασφαλιστικοί φορείς στο χώρο του τουρισμού.
 • Υγεία και Ασφάλεια στο χώρο του τουρισμού.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:
  -Ερωτήσεις κρίσεως
  -Επίλυση προβλημάτων σχετικών με την απασχόληση στον τουρισμό
 2. ΙΙ. Παρουσίαση Ατομικής Εργασίας (20%) ή
 3. ΙΙβ. Πρόοδοι (20%)

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Μοίρα, Π. –Μυλωνόπουλος, Δ. (2014). Εργασιακές Σχέσεις. Θεσμοί-Πολιτικές-Εφαρμογές, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων