Ευρωπαϊκές Πολιτικές στον Τουρισμό

Κωδικός Μαθήματος:

Η1

Εξάμηνο:

H' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με εξειδίκευση στις πολιτικές στον τομέα του τουρισμού. Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών σε βασικές έννοιες και θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η εμβάθυνση σε πολιτικές που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό.

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • να γνωρίζουν τα στάδια και την ιστορική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • να κατανοούν τον θεσμικό ρόλο των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • να περιγράφουν και να αξιολογούν το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο χώρο του τουρισμού
 • να αναλύουν βασικούς θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έμφαση σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης
 • να χρησιμοποιούν στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χάραξη πολιτικής.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος

 • Ιστορική εξέλιξη του ενωσιακού δικαίου.
 • Πρωτογενές δίκαιο (συνθήκες) και παράγωγο δίκαιο.
 • Θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έμφαση σ’ αυτά που έχουν αρμοδιότητα στον τουρισμό.
 • Ο Τουρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στον τουρισμό.
 • Η παροχή υπηρεσιών ξενάγησης.
 • Οργανωμένα ταξίδια.
 • Η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες τουριστικές ενδομεταφορές.
 • Ειδικά θέματα τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Οικολογικό Σήμα, Οργανωμένα Ταξίδια).
 • Αερομεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Οι στατιστικές του τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Θεωρητικό Μέρος: ( 70% ) Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:
  -Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
  -Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
  -Επίλυση Προβλημάτων

 2. Ομαδική/Ατομική Εργασία ( 30% )
  -Παρουσιάσεις με powerpoint

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Μυλωνόπουλος, Δ. –Μοίρα, Π. (2011). «Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρισμός», εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.
 • Διονυσοπούλου, Π. (2011). Ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική, εκδ. Παπαζήση.

 

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά

 • Διαδικτυακό Υλικό: Europa.eu
 • Tourism Economics
 • International Journal of Hospitality Management