Κοινωνιολογία του Τουρισμού

Κωδικός Μαθήματος:

Γ1

Εξάμηνο:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

6


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στην κοινωνιολογία και στην κοινωνιολογία του τουρισμού.
Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην σύνδεση της κοινωνιολογίας και του τουρισμού, στη μελέτη του τουρισμού ως κοινωνικού φαινομένου και στις επιδράσεις του σε διάφορους τομείς (κοινωνικό, οικονομικό, πολιτισμικό, περιβαλλοντικό κ.λπ.).

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές θα είναι σε θέση

 • Να προβαίνουν σε πλήρη ανάλυση του τουρισμού, σε όλες τις διαστάσεις του, ως κοινωνικού φαινομένου.
 • Να κατανοούν και να αναγνωρίζουν τα κίνητρα της τουριστικής κίνησης
 • Να κατανοούν τις επιδράσεις του τουρισμού σε κοινωνικό-ψυχολογικό, οικονομικό, πολιτιστικό και περιβαλλοντικό επίπεδο
 • Να αναγνωρίζουν και διαχειρίζονται τις ανάγκες την ικανοποίηση των οποίων επιδιώκουν οι τουρίστες
 • Να προβαίνουν σε προτάσεις διαχείρισης του τουριστικού φαινομένου
 • Να ευαισθητοποιούνται σε θέματα ηθικής στον τουρισμό

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία.
 • Τουρισμός και κοινωνικές επιστήμες.
 • Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις στον τουρισμό
 • Ο τουρίστας. Χαρακτηριστικά και κίνητρα των τουριστών και των τουριστικών ταξιδιών.
 • Τουρισμός και ανάγκες. Ρόλοι και στερεότυπα.
 • Συνάντηση τουριστών και ντόπιων.
 • Οι πολιτικές, πολιτισμικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις του τουρισμού.
 • Επιδράσεις του τουρισμού. Κοινωνικές, ψυχολογικές, πολιτισμικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές επιδράσεις τουρισμού.
 • Το πρόβλημα του υπερτουρισμού
 • Ηθική στον τουρισμό
 • Από το μαζικό στον εναλλακτικό τουρισμό
 • Νέα πρότυπα τουριστικής ανάπτυξης

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Γραπτή τελική εξέταση (80%) που περιλαμβάνει:
  – Ερωτήσεις κρίσεως
 2. Παρουσίαση Ατομικής Εργασίας (20%)

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Τσάρτας Π. (1996) Τουρίστες, Ταξίδια, Τόποι: Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις στον Τουρισμό, Εξάντας, Αθήνα.
 • HoldenA. (2008) Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις στον Τουρισμό, Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα.
 • Λύτρας Π. (2003) Κοινωνιολογία Τουρισμού, δ΄ έκδοση, Interbooks, Αθήνα
 • Κοκκώσης, Χ. – Τσάρτας, Π. (2001). Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη και Περιβάλλον, εκδ. Κριτική, Αθήνα.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Annals of Tourism Researc
 • Tourism Management
 • Journal of Travel Research
 • Journal of Tourism and Leisure Studies
 • International Journal of Research in Tourism and Hospitality