Μελέτες περίπτωσης στον Τουρισμό

Κωδικός Μαθήματος:

Ζ4

Εξάμηνο:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

4


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η σύνδεση δεξιοτήτων, τεχνικών και επιστημονικών γνώσεων (γενικών και εξειδικευμένων), η οποία επιτυγχάνεται μέσα από την σύνθεση/ανάλυση ενός θέματος προσκείμενο στην επιστημονική τουριστική θεματολογία και τις εκπαιδευτικές / μαθησιακές δομές του Τμήματος. Επιστημονικές γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες οριοθετούνται από ένα παιδαγωγικό πλαίσιο το οποίο προσδιορίζει και τον τρόπο/διαδικασία παρουσίασης των εργασιών. Κύρια επιδίωξη του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους σπουδαστές την μεθοδολογία, εκπόνησης και παρουσίασης μίας επιστημονικής εργασίας, κάνοντας χρήση του συνόλου των επιστημονικών γνώσεων και τεχνικών δεξιοτήτων που αποκόμισαν κατά την διάρκεια των προηγούμενων έξι εξαμήνων. Βασικά το μάθημα, Μελέτες Περίπτωσης στον Τουρισμό, αποσκοπεί να προετοιμάσει τους σπουδαστές, για την εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας, και να τους εισαγάγει στο σκεπτικό της έρευνας καθώς και στην μεθοδολογία συγγραφής μεταπτυχιακού τύπου εργασιών σ’ ένα επόμενο στάδιο.

Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου μαθήματος ο φοιτητής θα είναι ικανός :

 • Να αναγνωρίζει τη μεθοδολογία εκπόνησης μίας επιστημονικής εργασίας.
 • Να εξετάζει τις σύγχρονες εξελίξεις του τουριστικού τομέα και της τουριστικής βιομηχανίας.
 • Να αναπτύσσει ζητήματα που αφορούν στην απασχόλησης στον τουριστικό τομέα μέσω στοχευμένων διαλέξεων.
 • Να παράγει μια ευρεία θεματολογία για ζητήματα που άπτονται της διοίκησης, της οργάνωσης και της διαχείρισης τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και της τουριστικής ανάπτυξης.
 • Να εκτιμά τις δυνατότητές του για αποτελεσματική συμμετοχή σε ομάδες εργασίας.
 • Να σχεδιάζει την διεξαγωγή έρευνας σε τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τουριστικά γραφεία, TourOperators, μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού, οργανισμούς τουρισμού κλπ).
 • Να οργανώνει το συσχετισμό της έρευνας με τις περιπτώσεις εφαρμογής (τουριστικές επιχειρήσεις).
 • Να σχεδιάζει τον καθορισμό των κυρίων σταδίων συγγραφής της εργασίας, τόσο όσον αφορά το θεωρητικό μέρος όσο και το ερευνητικό στο εσωτερικό των τουριστικών επιχειρήσεων.
 • Να οργανώνει την αναζήτηση και τη χρήση διεθνών και ελληνικών βιβλιογραφικών πηγών.
 • Να αξιολογεί τη λειτουργία και τη διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων, μέσα από την έρευνα πεδίου.
 • Να υποστηρίζει τη διαμόρφωση ενός πλάνου και την τελική συγγραφή της εργασίας.
 • Να συγκρίνει τις σχέσεις που διαμορφώνονται μεταξύ πρακτικών εφαρμογών (επιχειρήσεις) και επιστημονικών θεωριών.
 • Να αξιολογεί και να μετρά τις συνθήκες της τουριστικής αγοράς, τις στρεβλώσεις της και την αναγκαιότητα επιστημονικής προσέγγισής της.
 • Να ορίζει τον τρόπο δημόσιας παρουσίασης με χρήση powerpoint, της εργασίας του σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (περίπου 20 λεπτά. Η παρουσίαση αφορά στο θεωρητικό μέρος, στη μεθοδολογία και στα αποτελέσματα έρευνας της εργασίας του, ώστε στη συνέχεια να προκύπτει ένας κριτικός και εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ των φοιτητών.
 • Να υποστηρίζει και να εφαρμόζει τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών για τηνεκπόνηση της εργασίας.
 • Να υποστηρίζει και να εφαρμόζει τη χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων Η/Υ που χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια της κατεύθυνσης, σχετικά με τη διεξαγωγή έρευνας σε θέματα διαχείρισης και λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Λήψη Αποφάσεων
 • Προσαρμογή των παρεχομένων γνώσεων στις σύγχρονες τουριστικές εξελίξεις
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό Μέρος Μαθήματος

Ανάθεση σε σπουδαστές που βρίσκονται στο έβδομο (προτελευταίο) εξάμηνο σπουδών να εκπονήσουν και να παρουσιάσουν επιστημονικές εργασίες που σχετίζονται με το αντικείμενο των σπουδών τους. Η παρουσίαση της εργασίας ακολουθείται από ανοικτή συζήτηση, όπου ασκείται κριτική σ’ εννοιολογικό και μεθοδολογικό επίπεδο, τίθενται προβληματισμοί και επιχειρείται η διερεύνηση και η επίλυση δυσνόητων σημείων και αποριών. Πιο συγκεκριμένα το μάθημα Μελέτες Περίπτωσης στον Τουρισμό εστιάζει:

 • Στην μεθοδολογία εκπόνησης μίας επιστημονικής εργασίας.
 • Στους διερεύνηση μίας σειράς προβλημάτων που σχετίζονται με την συγγραφή της.
 • Στην υιοθέτηση μεθόδων εργασίας και κανόνων συναφών με τον επιστημονικό προσανατολισμό των εργασιών.
 • Στην εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων έρευνας.
 • Στον καθορισμό των κυρίων σταδίων συγγραφής, τον προσδιορισμό των δυσκολιών και την ανάδειξη των προτεινόμενων λύσεων στα πλαίσια μίας ολοκληρωμένης συλλογιστικής.
 • Στον προσανατολισμό των σπουδαστών σε γνωστικά αντικείμενα και δεξιότητες που πρόσκεινται πλησιέστερα των ενδιαφερόντων τους.
 • Στην αναζήτηση και στην χρήση διεθνών και ελληνικών βιβλιογραφικών πηγών.
 • Στην επεξεργασία ενός αρχικού πλάνου συγγραφής και στην οριστικοποίηση ενός τελικού.
 • Στην συγγραφή/εκπόνηση της εργασίας.
 • Στον τρόπο παρουσίασης τηςεργασίας και υποστήριξης των κύριων σημείων ανάλυσης καθώς και του μεθοδολογικού και ερευνητικού πλαισίου.

 

Εργαστηριακό Μέρος Μαθήματος

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει την εποπτευόμενη εφαρμογή των τεχνικών της διοίκησης-διαχείρισης των διαφόρων τύπων τουριστικών επιχειρήσεων, και οργανισμών, μέσα από την άσκηση επιστημονικής έρευνας (συναφής επιστημονική βιβλιογραφία) και έρευνας πεδίου (επιχειρήσεις). Στα παραπάνω θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά περίπτωση (ομαδικές εργασίες), γίνεται χρήση των εργαστηρίων Η/Υ της κατεύθυνσης, καθώς και των σχετικών με τη διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων προγραμμάτων.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Θεωρητικό Μέρος: (50%) Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:
  -Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
  -Επίλυση Προβλημάτων
  -Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής

 2. Εργαστηριακό Μέρος: (50%)
  -Γραπτή Εργασία (Ομαδικές/Ατομικές). Θεωρητική, ερευνητική προσέγγιση (35%)
  -Δημόσια Παρουσίαση (10%)
  -Συμμετοχή φοιτητών σε δημόσια συζήτηση και κριτική προσέγγιση κύριων θεωρητικών και ερευνητικών ζητημάτων (5%).

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Βαρβαρέσος Σ. (2013) Οικονομική του Τουρισμού: Εννοιολογικές,θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις, (β’ έκδοση),Εκδ. Προπομπός, Αθήνα.
 • Βαρβαρέσος Σ. (1999) Τουριστική Ανάπτυξη και ΔιοικητικήΑποκέντρωση.Εκδ. Προπομπός, Αθήνα.
 • Ηγουμενάκης Ν. (1999) Τουριστική Πολιτική. Εκδ. Interbooks, Aθήνα.
 • Κοκώσης Χ., Τσάρτας Π. (2001) Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και περιβάλλον. Κριτική, Αθήνα.
 • Λαγός Δ., (2005) Τουριστική οικονομική. Κριτική, Αθήνα.
 • Λαλούμης Δ., Ρούπας Β. (1998) Διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων. Σταμούλης, Αθήνα.
 • Λύτρας Π. (1988) Τουριστική ψυχολογία. Interbooks, Αθήνα
 • Λύτρας Π. (1987) Τουριστική Κοινωνιολογία. Interbooks, Αθήνα.
 • Μοίρα Π., Μυλωνόπουλος Δ. (2007) Η τεχνική της συγγραφής εργασίας στον τουρισμό. Interbooks, Αθήνα.
 • Παυλίδης Π., (1993) Ξενοδοχειακό μάρκετινγκ.Αθήνα.
 • Vellas F. (2007) Economie et Politique du Tourisme International. Economica, Paris.
 • Cooper C. Fletcher J., Gilbert D., Wanhill S., (2004) Tourism:Principles and Practice. Pearsons, London.
 • Dewailly J.M, Flament E, (2000) Le Tourisme. Sedes, Paris.
 • Duhamel P., Sacareau I., (1998) Le Tourisme dans le monde. A. Colin, Paris.
 • Gee C.Y (1997) International Tourism: a global perspective. W.T.O, Madrid.
 • Gunn C. (1994) Tourism Planning : Basics, Concepts, Cases. (3rded..), Taylor & Francis, Washington D.C.
 • Jafari J. (1996) The Tourism system. Ann Arbor, MI
 • Hall C. M., (2008) Tourism Planning Policies, Processes and Relationships, Second Edition, Pearson Education.
 • Inskeep E. (1991) Toursm Planning.Van Nostrand Reinhold, New York.
 • Κομίλης Π., Βαγιονής Ν. (1999) Τουριστικός Σχεδιασμός. Εκδ. Προπομπός, Αθήνα.
 • Κοκκώσης Χ., Τσάρτας Π. (2001) Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξηκαι Περιβάλλον. Εκδ. Κριτική, Αθήνα.
 • Laine P (1981) Tourisme et development des collectivites. Ed. Ouvieres, Col. Nord-Sud, Paris.
 • Mathieson, A., Geoffrey, W.,(1982) Tourism, economic, physical and social impacts, Longman, New York.
 • Mc Intyre G., Hetherington A., Inskeep E. (1993) Sustainabletourism development : Guide for local planners. W.T.O, Madrid.
 • O.M.T (2006) Tendances des marches touristiques. Madrid.
 • Stabler M. J., Papatheodorou A., Sinclair M. T.,(2010), The economics of Tourism(second edition) , Routledge, London
 • W.T.O (1994) National and regional tourism planning. Routledge, Lond.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Τουριστική Επιστημονική Επιθεώρηση
 • Τουριστικά Θέματα
 • Annals of Tourism Research
 • Archives of Economic History
 • Cahiers d’ Espaces
 • European Journal of Tourism Research
 • International Journal of Applied Sciences in Tourism
 • Journal of Travel Research
 • Journal of Tourism Research
 • La Documentation Francaise
 • Les Cahiers du Tourisme
 • Leisure Science
 • Revue du Tourisme
 • Revue Espaces
 • Theoros
 • The Economist Intelligent Unit
 • Tourismes et Territoires
 • Tourism Management
 • Tourism Economics
 • Tourism Analysis
 • Tourismos
 • Journal of Tourism Research