Οικοκαινοτομική διαχείριση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Κωδικός Μαθήματος:

Δ7

Εξάμηνο:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ως οικοκαινοτομία νοείται κάθε μορφή καινοτομίας που οδηγεί σε σημαντική πρόοδο όσον αφορά sτη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω του περιορισμού των επιπτώσεων των τρόπων παραγωγής στο περιβάλλον, μέσω της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας στις περιβαλλοντικές πιέσεις ή μέσω της επίτευξης πιο αποδοτικής και υπεύθυνης χρήσης των φυσικών πόρων. Με την υποστήριξη νέων διεργασιών, τεχνολογιών και υπηρεσιών που καθιστούν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον, η οικοκαινοτομία βοηθά στην αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή, η εξάντληση των φυσικών πόρων και η μείωση της βιοποικιλότητας. Η οικοκαινοτομία αποτελεί, επίσης, μεγάλη ευκαιρία για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς οδηγεί, μεσοπρόθεσμα, σε μείωση του κόστους, συμβάλλει στην αξιοποίηση νέων ευκαιριών ανάπτυξης και βελτιώνει την εικόνα τους. Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να εξοικειωθούν, αλλά και να εμβαθύνουν στην έννοια της πράσινης οικονομίας, καθώς αυτή θεωρείται έννοια συνυφασμένη με την οικολογική καινοτομία. Η οικολογική καινοτομία συμπεριλαμβάνει όλες τις μορφές καινοτομίας. Τεχνολογική και μη, νέα προϊόντα και υπηρεσίες με καινούργιες επιχειρηματικές πρακτικές, που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος και συντελούν στην αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, με χρήση σύγχρονων μεθόδων (πράσινες επιχειρήσεις). Περαιτέρω, στα πλαίσια των δράσεων της οικοκαινοτομίας θα μελετηθούν και θα αναλυθούν πιστοποιήσεις –βραβεύσεις οικολογικής δράσης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, καθώς και το προφίλ των τουριστών που επιλέγουν τις φιλικές προς το περιβάλλον επιχειρήσεις.

 

Γενικές Ικανότητες

 • ΑΑπόκτηση γνώσεων σε θέματα οικοκαινοτομίας και πράσινης οικονομίας.
 • Σφαιρική ενημέρωση σε θέματα διαχείρισης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
 • Πληροφόρηση και απόκτηση γνώσεων για τις πιστοποιήσεις οικολογικής δράσης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
 • Καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας με συμμετοχή στις ομάδες εργασίας.
 • Αυτόνομη Εργασία.
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών.
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ανάλυση των εννοιών της οικολογικής καινοτομίας και της πράσινης οικονομίας. Θεωρητική προσέγγιση. Ανάλυση της έννοιας οικοκαινοτομία και επίδρασή της στη διαχείριση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Τυποποίηση προϋποθέσεων και διαδικασιών για την πιστοποίηση της οικολογικής δραστηριότητας των Ξενοδοχείων. Οικολογικά σήματα, Ecolabel. Κριτήρια πιστοποίησης του οικολογικού σήματος GreenKey.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Γραπτή τελική εξέταση (70%) (Συμπερασματική) η οποία περιλαμβάνει:
  -Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
  -Ερωτήσεις Κρίσεως
  Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών στοιχείων του μαθήματος.
  Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η σαφήνεια και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων.
 2. Ατομική Εργασία (20%)
 3. ΟμαδικήΕργασία (10%)