Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Γραφείων

Κωδικός Μαθήματος:

Δ1

Εξάμηνο:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

5


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τη σύγχρονη οργάνωση και λειτουργία των κλασικών και διαδικτυακών τουριστικών γραφείων, καθώς και η ανάλυση της σχέσης τους με τις τουριστικές επιχειρήσεις και τα συναφή επαγγέλματα.

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Να αναγνωρίζουν τις υπηρεσίες που έχουν τη δυνατότητα να παράσχουν τα τουριστικά γραφεία.
 • Να ορίζουν τα είδη των τουριστικών γραφείων, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.
 • Να γνωρίζουν τις προϋποθέσεις ίδρυσης λειτουργίας τόσο των κλασσικών όσο και των διαδικτυακών τουριστικών γραφείων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Να γνωρίζουν πως λαμβάνεται η απόφαση για το όνομα, το λογότυπο και τον διακριτικό τίτλο των κλασσικών και των διαδικτυακών τουριστικών γραφείων.
 • Να οργανώνουν με επάρκεια τα τουριστικά γραφεία εξερχομένου και εσωτερικού τουρισμού.
 • Να οργανώνουν με επάρκεια τα τουριστικά γραφεία εισερχομένου τουρισμού.
 • Να εξελίσσουν το τουριστικό τους γραφείο σε διαδικτυακό και να το οργανώνουν με επάρκεια στο σύνολό του.
 • Να διακρίνουν ποιο είναι το κατάλληλο σύστημα κρατήσεων για το γραφείο τους.
 • Να επιλέγουν και να χειρίζονται το πρόγραμμα μηχανοργάνωσης (software) ενός τουριστικού γραφείου.
 • Να συνεργάζονται με επιτυχία με ξενοδοχεία, εστιατόρια, μέσα μεταφοράς και μετακίνησης ταξιδιωτών, αρχηγούς, ξεναγούς και άλλα τουριστικά γραφεία προς όφελος του τουριστικού γραφείου.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό μέρος

Η εξέλιξη και το μέλλον των τουριστικών γραφείων και η αναγκαιότητα ίδρυσης διαδικτυακών. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τα κλασικά και τα διαδικτυακά τουριστικά γραφεία. Τα είδη των τουριστικών γραφείων, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Οι προοπτικές των τουριστικών γραφείων.

Το ισχύον νομικό πλαίσιο λειτουργίας κλασσικών και διαδικτυακών τουριστικών γραφείων. Οι όροι και οι προϋποθέσεις έναρξης, το λογότυπο, ο διακριτικός τίτλος καθώς και ο έλεγχος και η εποπτεία από τους αρμόδιους τουριστικούς οργανισμούς, επαγγελματικούς φορείς και ενώσεις. Η διαδικασία έγκρισης νέων γραφείων (μελών) ΙΑΤΑ και τα απαραίτητα κριτήρια. Η επιλογή του κατάλληλου συστήματος κρατήσεων (GDS). Το κατάλληλο softwareτων τουριστικών γραφείων και η αναγκαιότητά του για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

Η οργάνωση των τουριστικών γραφείων εξερχομένου και εσωτερικού τουρισμού: Τα τμήματα και οι αρμοδιότητές τους, καθώς και η διαδικασία οργάνωσης και λειτουργίας του καθενός εξ ́ αυτών. Η οργάνωση των τουριστικών γραφείων εισερχομένου τουρισμού: Τα τμήματα και οι αρμοδιότητές τους, καθώς και η διαδικασία οργάνωσης και λειτουργίας του καθενός εξ ́ αυτών.

Η διαδικασία εξέλιξης του κλασικού τουριστικού γραφείου σε διαδικτυακό. Η οργάνωση και η λειτουργία του διαδικτυακού τουριστικού γραφείου.

Η συνεργασία των τουριστικών γραφείων με τουριστικές επιχειρήσεις και άλλα συναφή επαγγέλματα:Ανάλυση της σχέσης συνεργασίας των τουριστικών γραφείων με τις τουριστικές επιχειρήσεις και τα συναφή επαγγέλματα (ξενοδοχεία, εστιατόρια, μέσα μεταφοράς και μετακίνησης ταξιδιωτών, αρχηγούς, ξεναγούς, λοιπές εταιρείες παροχής υπηρεσιών).

Εργαστηριακό μέρος

 • Διαχείριση Πελατών, Προμηθευτών, Πρακτόρων, Ταξιδιωτών
 • Διαχείριση Κρατήσεων Ξενοδοχείων, Ομαδικών Ταξιδίων, Ατομικών Πακέτων, Αεροπορικών & Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων, Μεταφορών, Ενοικιαζόμενων Οχημάτων και λοιπών υπηρεσιών
 • Έκδοση ΠαραστατικώνΠελατών
 • Διαχείριση Τιμολογίων Πελατών
 • Παραλαβή και Διαχείριση Τιμολογίων Προμηθευτών
 • Έκδοση Αποδείξεων Είσπραξης / Πληρωμής
 • Πλάνο Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών βάσει συμβολαίων
 • Proforma invoices,επιβεβαιώσεις κρατήσεων
 • Αναφορές διαχείρισης κρατήσεων, οικονομικών και στατιστικών στοιχείων

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:
-Ερωτήσεις συγκριτικής αξιολόγησης στοιχείων της θεωρίας
-Ερωτήσεις κριτικής προσέγγισης και τεκμηρίωσης
-Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
-Πρακτική αποτίμηση δεξιοτήτων που περιλαμβάνει ανάλυση και σχολιασμό μελετών περίπτωσης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ
Ανά μάθημα έλεγχος κατανόησης και εφαρμογής της διδαχθείσας ύλης με συγκεκριμένες ασκήσεις και συνολική εργαστηριακή εργασία επί της διδαχθείσας ύλης στο τέλος του εξαμήνου. Προσβάσιμη από τους φοιτητές στον υπολογιστή που εξετάζονται.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Παπαγεωργίου Α., (2007). Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικών Γραφείων. Αθήνα, Interbooks.
 • Παπαγεωργίου Α., (2003). Αρχές Λειτουργίας Τουριστικού Γραφείου. Αθήνα, Interbooks.
 • Βιτουλαδίτη, Ο. (2000). Μάνατζμεντ των TourOperatorsκαι των Τουριστικών Γραφείων, Πάτρα, ΕΑΠ.
 • Σωτηριάδης, Μ., (2007). Ταξιδιωτικά Πρακτορεία-Incoming & Outgoing-Management και Λειτουργία. Αθήνα, Προπομπός.
 • Chand, M., (2009). Travel Agency Management: An Introductory Text, Anmol Publications Pvt.Fuller, G. (1997). Μάνατζμεντ Ταξιδιωτικού Πρακτορείου. Αθήνα, Έλλην.
 • Gorham,G., Rice, S. (2006). Travel Perspectives: A Guide to Becoming a Travel Professional (4th ed.), Delmar Cengage Learning.
 • Honer, P., (1996). Travel Agency Practice, Addison-Wesley Longman.
 • Papageorgiou, A. (2017). “An analysis of the current Greek travel agencies policy on recruitment, duties, ongoing training and employee advancement”, TOURISMOS: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, Volume 12 Issue 1, Spring 2017, http://www.chios.aegean.gr/tourism/journal.htm
 • Papageorgiou, A., Melisidou, S., Varvaressos, S., (2016). “Evaluation of the measures taken by Greek travel agencies to face the economic crisis: a two-stage study”, Journal of Tourism Research, TOURISM RESEARCH INSTITUTE, Volume 13, May 2016, pp 55-68, http://jotr.eu/
 • Pender L., (2001). Travel Trade and Transport, U.K., Continuum.
 • Renshaw M.B. (1997). The Travel Agent(2ndedition), Sunderland, Business Education Publishers.
 • Singh,L.K.,(2008). Management Of Travel Agency, India, Gyan Pubblishing House.
 • Syratt G. &Archer J., (2003). Manual of Travel Agency Practice, London, Butterworth Heinemann.
 • Sweeney, S. (2008). Tourism Business Web Site(2nded.), Canada, Maximum Press.
 • Todd, G.&Rice, S., (2005). A Guide to Becoming a Travel Professional, Thomson, DelmarLearning.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Managing Leisure
 • Journal of Leisure Research
 • Leisure Sciences
 • Leisure Studies
 • Journal of Teaching in Travel & Tourism
 • International Travel Law Journal
 • International Journal of Applied Sciences in Tourism
 • TOURISMOS: An International Multidisciplinary Journal of Tourism