Πολιτιστικές Επιρροές στον Τουρισμό

Κωδικός Μαθήματος:

ΣΤ8

Εξάμηνο:

ΣΤ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους φοιτητές της σημασίας του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην τουριστική ανάπτυξη. Η αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς συντελεί στην τουριστική ανάπτυξη.

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές θα είναι σε θέση να

 1. κατανοούν τις έννοιες πολιτισμού και πολιτισμικής κληρονομιάς
 2. αντιλαμβάνονται και διαχειρίζονται τις ποικίλες εκφάνσεις του πολιτισμού
 3. κατανοούν τη σημαντικότητα του πολιτισμού και τη συμβολή του για την ανάπτυξη του τουρισμού
 4. διακρίνουν τις βασικές πολιτισμικές, οικολογικές και κοινωνικές επιδράσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό μέσα σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο και να αναγνωρίζουν και τις θετικές, αλλά και τις αρνητικές επιδράσεις.
 5. κατανοούν την πολιτισμική επίδραση στους τουριστικούς προορισμούς
 6. είναι σε θέση να αξιοποιούν το πολιτιστικό στοιχείο για τη δημιουργία τουριστικών ροών.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Λήψη Αποφάσεων
 • Προσαρμογή των παρεχομένων γνώσεων στις σύγχρονες τουριστικές εξελίξεις
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Πολιτισμός και Τουρισμός.
 • Πολιτισμός και πολιτιστική κληρονομιά.
 • Πολιτισμικές επιδράσεις στον τουρισμό.
 • Πολιτιστικός Τουρίστας.
 • Η επιχειρηματική διάσταση του πολιτιστικού τουρισμού.
 • Πολιτιστικός τουρισμός και βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Τεχνικές και μέθοδοι διαχείρισης πολιτισμικού τουρισμού.
 • Φορείς και δράσεις.
 • Μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Πολιτιστικοί και Θρησκευτικοί χώροι στην Ελλάδα.
 • Επιδράσεις του τουρισμού στον πολιτισμό (θετικές και αρνητικές).

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Θεωρητικό Μέρος: (70%) Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:
  -Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
  -Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
  -Επίλυση Προβλημάτων

 2. Ομαδική/Ατομική Εργασία (30%)
  -Παρουσιάσεις με powerpoint

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Μοίρα Πολυξένη (2009). «Θρησκευτικός Τουρισμός», εκδ. Interbooks, Αθήνα.

 

Συναφή Επιστημονικά Περιοδικά

 • Διαδικτυακό υλικό: ec.Europa.eu
 • Ιnternational Journal of Culture
 • Tourism and Hospitality Research CULTUR
 • Revista de Cultura e Turismo
 • Journal of Hospitality and Tourism Research
 • Tourism Economics