Προγραμματισμός και Προώθηση Ταξιδιωτικών Προϊόντων

Κωδικός Μαθήματος:

ΣΤ2

Εξάμηνο:

ΣΤ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο σκοπός του μαθήματος αφορά στην κατανόηση όλων των σταδίων σχεδιασμού, οργάνωσης και προώθησης ταξιδιωτικών και τουριστικών προϊόντων και στην ανάπτυξη ικανότητας προγραμματισμού, σχεδιασμού, οργάνωσης, προώθησης, πώλησης και υλοποίησης διαφόρων ειδών (πχ GIT, IIT, εισερχόμενου, εξερχόμενου τουρισμού κλπ) τουριστικών πακέτων και προϊόντων, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά όλα τα στοιχεία του μείγματος μάρκετινγκ.Επίσης, στον σκοπότου μαθήματος είναι η μετάδοση των εξειδικευμένων γνώσεων που θα καταστήσουν τους φοιτητές ικανούς να κατανοήσουν τη σύνδεση του με την αγορά εργασίας.

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να συνδέουν και να αξιοποιούν το αντικείμενο σε σχέση με την αγορά εργασίας.
 • Να αναγνωρίζουν τις τάσεις της ζήτησης ώστε να προτείνουν νέους προορισμούς και να σχεδιάζουν νέα ταξιδιωτικά προϊόντα.
 • Να κατανοούν όλα τα στάδια προγραμματισμού και υλοποίησης διαφόρων ειδών τουριστικών πακέτων και ταξιδιωτικών προϊόντων με στόχο την επίτευξη ποιοτικού αποτελέσματος.
 • Να εφαρμόζουν μια σειρά μεθόδων και στρατηγικών κοστολόγησης και τιμολόγησης ανάλογα με τους τεθέντες στόχους και τα είδη των τουριστικών πακέτων και ταξιδιωτικών προϊόντων με στόχο την μεγιστοποίηση των κερδών και ελαχιστοποίηση του επιχειρηματικού ρίσκου.
 • Να διακρίνουν το ρόλο και να γνωρίζουν τις συνεργασίες των διαφόρων ειδών τουριστικών γραφείων και tour operators για τον σχεδιασμό και την παραγωγή τουριστικών πακέτων και προϊόντων.
 • Να μετατρέπουν τουριστικούς προορισμούς σε ανταγωνιστικά ταξιδιωτικά προϊόντα με στόχο την κερδοφορία τηςεπιχείρησης, να συνθέτουν και να χειρίζονται όλες τις διαδικασίες σχεδιασμού, οργάνωσης, υλοποίησης και operation διαφόρων ειδών τουριστικών πακέτων και να οργανώνουν αποτελεσματικά τις διαδικασίες προβολής, προώθησης και πώλησης των ταξιδιωτικών προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες της τεχνολογίας και του digital marketing για αποτελεσματικό σχεδιασμό και αποδοτική προώθηση των διαφόρων τουριστικών προιόντων και υπηρεσιών.
 • Να αξιολογούν τα στάδια και τα αποτελέσματα του σχεδιασμού και της προώθησης όλων των ειδών των τουριστικών υπηρεσιών και ταξιδιωτικών προϊόντων της επιχείρησης και του ταξιδιωτικού οργανισμού με στόχο τομελλοντικό προγραμματισμό.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση προϊόντων/υπηρεσιών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ορισμοί, έννοιες και ορολογία. Η έννοια και το περιεχόμενο των ταξιδιωτικών προϊόντων. Ο ρόλος των touroperators και των τουριστικών γραφείων στο σχεδιασμό των ταξιδιωτικών προϊόντων και πακέτων.
Μελέτη των προσδιοριστικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων των τουριστικών προορισμών, αναγνώριση των πελατειακών αγορών, των ταξιδιωτικών αναγκών και επιθυμιών τους. Ανάλυση όλων των σταδίων σχεδιασμού και οργάνωσης ενός προορισμού σε τουριστικό προϊόν και προσφερόμενων υπηρεσιών. Παρουσίαση αναλυτικών διαδικασιών και φάσεων προγραμματισμού διαφόρων ειδών ταξιδιωτικών προϊόντων και τουριστικών πακέτων όπως σχεδιασμός, στρατηγικές, τιμολόγηση, διανομή, προώθηση, προσωπικές και onlineπωλήσεις,τεχνικές και αξιολόγηση. Συσχετισμοί -μάρκετινγκ τουριστικώνγραφείων. Οι προοπτικές του χώρου για προσφορά νέων και ευέλικτων ταξιδιωτικών προϊόντων λόγω της τεχνολογίας.E-marketing,τουριστικά γραφεία, touroperatorsκαι τουριστικά πακέτα-επιδράσεις.
Ασκήσεις και casestudies σταδιακής προσέγγισης του αντικειμένου σχετικά με : δημιουργία και οργάνωση διαφόρων ειδών ταξιδιωτικών προϊόντων σε σχέση με τις πελατειακές αγορές και τις στοχευόμενες ομάδες (target-groups), δημιουργία τουριστικών πακέτων, διαδικασίες operation, requests, εξασφάλιση υπηρεσιών, διάφοραείδη κοστολογίων και μεθόδων κοστολόγησης, ανάλυσης και διαχείρισης επιχειρηματικού ρίσκου, μελέτες περίπτωσης με tourleaders, πώληση, μπροσούρες, διαφήμιση στακλασσικά και ψηφιακά μέσα.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. Γραπτή τελική εξέταση του μαθήματος που περιλαμβάνει:
  -Ερωτήσεις συγκριτικής αξιολόγησης στοιχείων της θεωρίας
  -Ερωτήσεις κριτικής προσέγγισης και τεκμηρίωσης
  -Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
 2. Πρακτική αποτίμηση δεξιοτήτων που περιλαμβάνει ανάλυση και σχολιασμό μελετών περίπτωση.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Βιτουλαδίτη, Ο. (2000), Μάρκετινγκ των Tour Operators και των Τουριστικών Γραφείων, Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
 • Βιτουλαδίτη, Ο. (2000) Τουριστικό Μάρκετινγκ Φορέων, Οργανώσεων και Επιχειρήσεων, Εγχειρίδιο Μελέτης του βιβλίου Marketing in Travel and Tourism, Πάτρα, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).
 • Ζαχαράτος, Γ. (2004), Packagetour. Παραγωγή και διάθεση του τουριστικού ταξιδιού, Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός.
 • Ζαχαράτος, Γ. (2000), Οικονομική του Τουρισμού και Οργάνωση των τουριστικών ταξιδιών, Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).
 • Σωτηριάδης Μ., (2007). Ταξιδιωτικά Πρακτορεία-Incoming & Outgoing-Management και Λειτουργία. Αθήνα, Προπομπός.
 • Alao, O., Batabyal, A.,(2013). Selling package tours to tourists: a contract theory perspective Annals of Tourism Research 42 (2013) 425–442
 • Amaro, S. & Duarte, P. (2015), An integrative model of consumers’ intentions to purchase travel online, Tourism Management (46), pp. 64-79
 • Gorham, G., Rice, S. (2006). Travel Perspectives: A Guide to Becoming a Travel Professional (4thed.) Delmar Cengage Learning.
 • Inversini, A. & Masiero, L. (2014), Selling Rooms Online: The Use of Social Media and Online Travel Agents, International Journal of
 • Contemporary Hospitality Management, 26(2), pp. 272-292
 • Jun, S., Vogt, C., (2013). Travel information processing applying a dual-process modelAnnals of Tourism Research, Vol. 40, pp. 191–212.
 • Pender L., (2001). Travel Trade and Transport, U.K., Continuum.
 • Syratt G. & Archer J., (2003). Manual of Travel Agency Practice, London, Butterworth Heinemann.
 • Sweeney, S. (2008). TourismBusiness Web Site (2nded.). Canada, Maximum Press.
 • Trooboff, S., Schwartz, R., MacNeill, D. (1999), Travel Sales and Customer Service, USA: Institute of Certified Travel Agents.
 • Xiang, Z. & Gretzel, U. (2010), Role of social media in online travelinformation research, Travel Management, 31 (2), pp. 179-188

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Journal of Travel and Tourism Marketing
 • Journal of Travel Research
 • Journal of Vacation Marketing
 • Leisure Sciences Leisure Studies
 • Managing Leisure
 • Studies in Travel Writing
 • Tourismos: An International Multidisciplinary
 • Journal Tourism Geographies International
 • Journal of Applied Sciences in Tourism
 • Journal of Leisure Research
 • Journal of Tourism
 • Journal of Travel & Tourism Research