Πτυχιακή εργασία

Κωδικός Μαθήματος:

Η5

Εξάμηνο:

H' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Μονάδες ECTS:

8


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας, ο φοιτητής θα είναι ικανός να:

 • Παρουσιάζει και να αναλύει διεξοδικά ένα πρόβλημα/ζήτημα διοίκησης, μάρκετινγκ ή ανάπτυξης τουριστικής επιχείρησης ή Τμήματος αυτής καθώς και ενός φορέα ή τουριστικής περιοχής
 • Επιλέγει και να σχεδιάζει την προσέγγιση (θεωρητική και πρακτική/ερευνητική) βάσει της οποίας θα αναλύσει και θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα/ζήτημα αυτό
 • Παραθέτει και να χρησιμοποιεί την κατάλληλη βιβλιογραφία και αρθρογραφία πουαναφέρεται στο πρόβλημα/ζήτημα
 • Συνθέτει τα ευρήματα της βιβλιογραφίας με τις πραγματικές συνθήκες εμφάνισης του προβλήματος/ζητήματος και τα ερμηνεύει υπό το πρίσμα αυτών
 • Κρίνει και αξιολογεί τις ερμηνείες και συνθέτει ένα νέο πλαίσιο αντιμετώπισηςτου προβλήματος/ζητήματος
 • Δημιουργεί και διατυπώνει ορθολογικά συμπεράσματα και τεκμηριωμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος/ζητήματος
 • Διαχειρίζεται στοιχεία/δεδομένα και να διατυπώνει προτάσεις/λαμβάνει αποφάσεις σε συνθήκες αβεβαιότητας, καταστάσεις κρίσεων κ.λ.π.
 • Εκτιμά την εξέλιξη της σχετικής έρευνας στο πεδίο που μελετήθηκε και να δημιουργεί αντίστοιχα πλαίσια, προσαρμόζοντάς τα κάθε φορά στις ιδιαίτερες απαιτήσεις στον χώρο εργασίας του.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μελέτη/διερεύνηση θέματος -προβλήματος/ζητήματος μιας τουριστικής επιχείρησης ή δημόσιου-ιδιωτικού φορέα/οργανισμού καθώς και μιας τουριστικής περιοχής.
Εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική σκέψη και μεθοδολογία.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γλώσσα αξιολόγησης: Ελληνική.
Δημόσια παρουσίαση και εξέταση της πτυχιακής εργασίας ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής στην οποία μετέχει και ο επιβλέπων καθηγητής.  

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Θεοφιλίδης, Χρ. (2005), Η συγγραφή επιστημονικής εργασίας, Εκδόσεις Δαρδανός.
 • Ανδρεαδάκης, Μ. Σ. και Βάμβουκας, Μ. Ι. (2011), Οδηγός για την εκπόνηση και τη σύνταξη ερευνητικής εργασίας, σεμιναριακής, πτυχιακής, διπλωματικής, Εκδόσεις Μπάμπαλη.
 • Κυρίδης, Αργ. Και Χρονοπούλου, Αγγ. (2008), Περί επιστημονικής δεοντολογίας και πρακτικής, Εκδόσεις Δαρδανός.
 • Δημητρόπουλος, Ευστ. (2009), Εισαγωγή στη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας, Εκδόσεις Παρίκος.
 • Μαντάς, Ν. και Ντάνος, Αν. (1994), Μεθοδολογία εκπόνησης πτυχιακών εργασιών, Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Annals of Tourism Research
 • e-Review of Tourism Research
 • European Journal of Tourism Research
 • International Journal of Culture
 • Tourism and Hospitality Research
 • International Journal of Tourism Policy and Research
 • International Journal of Tourism Research
 • Journal of Travel & Tourism Research
 • Journal of Travel Research
 • Progress in Tourism and Hospitality Research
 • Tourism Analysis
 • Tourismos
 • International journal of Applied Sciences in Tourism
 • ASEAN Journal of Tourism and Hospitality Research
 • Asia Pacific Journal of Tourism Research
 • Current Issues in Tourism
 • International Journal of Hospitality and Tourism Administration
 • International Journal of Hospitality Knowledge Management

 

 

Η πτυχιακή εργασία ισοδυναμεί με 2 μαθήματα Ε.Υ.