Σχεδιασμός και διαχείριση Εναλλακτικού Τουρισμού

Κωδικός Μαθήματος:

Δ2

Εξάμηνο:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5


 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Να παρέχει ένα σύνολο θεωρητικών και εμπειρικών γνώσεων στους φοιτητές σχετικά με τον Εναλλακτικό Τουρισμό, διερευνώντας μία σειρά από ζητήματα και κρίσιμες παραμέτρους που σχετίζονται με την αποσαφήνιση όρων και εννοιών, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, το μάνατζμεντ και το μάρκετινγκ. Επίσης οι φοιτητές θα κατανοήσουν το ρόλο που διαδραματίζουν τα εργαλεία σχεδιασμού και διαχείρισης στην διαμόρφωση του χώρου/πλαισίου ανάπτυξης των δραστηριοτήτων εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού, αλλά και τον ρόλο, ως κύριου ρυθμιστή, μίας σειράς ποιοτικών κυρίως κριτηρίων που επηρεάζουν, τόσο τον τόπο υποδοχής, όσο και τις τουριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτόν.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του συγκεκριμένου μαθήματος ο φοιτητής θα είναι ικανός :

 • Να αναγνωρίζει τις εννοιολογικές προσεγγίσεις των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού και το περιεχόμενό τους.
 • Να προσδιορίζει τις σχέσεις που διαμορφώνονται μεταξύ Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού και αειφόρου ανάπτυξης.
 • Να διακρίνει το ρόλο και τη συνεισφορά των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών φορέων και οργανισμών στην ανάπτυξη των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού.
 • Να εκτιμά τις δυνατότητες, τους τύπους και τα εργαλεία σχεδιασμού των δραστηριοτήτων Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού.
 • Να εξηγεί την αναγκαιότητα ύπαρξης επιχειρησιακού περιεχομένου και κατάλληλης προσέγγισης των δραστηριοτήτων Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού.
 • Να εξετάζει το χρηματοδοτικό πλαίσιο ενίσχυσης των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών τουρισμού.
 • Να σχεδιάζει το management και το marketing των επιχειρήσεων Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού.
 • Να αξιολογεί τη συνεισφορά των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη διαχείριση των επιχειρήσεων των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού.
 • Να κρίνει τη σημασία της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών.
 • Να ορίζει τον πολιτισμό ως ποιοτικό παράγοντα του τουριστικού κυκλώματος, και βασικής συνισταμένης της εξειδίκευσης και της λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων αυτού του τύπου.
 • Να εφαρμόζει τα εργαλεία του περιβαλλοντικού management στην βελτιστοποίηση της οργάνωσης και της λειτουργίας των επιχειρήσεων Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Λήψη Αποφάσεων
 • Προσαρμογή των παρεχομένων γνώσεων στις σύγχρονες τουριστικές εξελίξεις
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο μάθημα εστιάζει στα παρακάτω:

 • Εναλλακτικές και Ειδικές Μορφές Τουρισμού και αειφόρος τουριστική ανάπτυξη.
 • Σχεδιασμός Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών τουρισμού.
 • Διεθνείς και Ελληνικές Εμπειρίες σχεδιασμού.
 • Ρόλος και συνεισφορά τοπικών, περιφερειακών και εθνικών Φορέων και Οργανισμών στην ανάπτυξη των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών τουρισμού.
 • Εναλλακτικές και Ειδικές Μορφές Τουρισμού και ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων.
 • Μελέτη των κρίσιμων παραγόντων για τη δημιουργία επιχειρήσεων Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού.
 • Χρηματοδοτικό πλαίσιο ενίσχυσης των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού.
 • Management επιχειρήσεων Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού.
 • Εργαλεία περιβαλλοντικού management.
 • Ποιότητα υπηρεσιών στον Εναλλακτικό τουρισμό.
 • Marketing ζωνών υποδοχής και επιχειρήσεων Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού.
 • Σχεδιασμός και στρατηγικές Μarketing.
 • Ρόλος των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων στηνανάπτυξη των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού.
 • Πολιτισμικοί παράγοντες, τόποι προέλευσης και υποδοχής, και επιχειρήσεις Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
  Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:
  -Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
  -Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
  -Επίλυση Προβλημάτων
 2. Ομαδική/Ατομική Εργασία
  Παρουσιάσεις με powerpoint.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Βενετσανοπούλου, Μ. ( 2006). Η κρατική συμβολή στον τουρισμό: Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού. Interbooks, Αθήνα
 • Βαρβαρέσος Σ. (1999) Τουριστική Ανάπτυξη και Διοικητική Αποκέντρωση. Εκδ. Προπομπός, Αθήνα.
 • Βαρβαρέσος Σ. (2013) Οικονομική του Τουρισμού: Εννοιολογικές,θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Εκδ. Προπομπός, Αθήνα.
 • Κοκκώσης Χ., Τσάρτας Π., (2001) Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και περιβάλλον. Εκδ. Κριτική. Αθήνα
 • Κομίλης Π., Βαγιονής Ν., (1999) Τουριστικός Σχεδιασμός: Μέθοδοι και Πρακτικές Αξιολόγησης. Εκδ. Προπομπός. Αθήνα.
 • Νιζάν Π. (2005) Άντεν Αραβία.Έκδ. Κέδρος, Αθήνα.
 • Νταβίντ-Νέλ Α. (2008) Στα άδυτα του Θιβέτ. Εκδ. Νάρκισσος, Αθήνα.
 • Παπαγεωργίου, Α., (2010). Ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού μέσω του μάρκετινγκ –μάνατζμεντ φορέων, οργανισμών και τουριστικών επιχειρήσεων. Διδακτορική Διατριβή, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
 • Σφακιανάκης Μ., (2000) Εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Εκδ. Έλλην. Αθήνα.
 • Σωτηριάδης Μ., Φαρσάρη Ι., (επιμέλεια) (2009) Εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού. Εκδ. Ιnterbooks. Αθήνα
 • Cooper C. Fletcher J., Gilbert D., Wanhill S., (2004) Tourism:Principles and Practice. Pearsons, London.
 • David-Neel A. (1988) Journal de Voyage 2,Ed. Presses Pocket, Paris.
 • Dewailly J.M, Flament E, (2000) Le Tourisme. Sedes, Paris.
 • Duhamel P., Sacareau I., (1998) Le Tourisme dans le monde. A. Colin, Paris.
 • Gee C.Y (1997) International Tourism: a global perspective. W.T.O, Madrid.
 • McIntyre G., (1993) Sustainable Tourism Development: Guide forLocal Planners. Madrid: WTO.
 • Melissidou S., Varvaressos S., (2004) Sustainable tourism development : national framework, perspectives and implications. Archives of Economic History, XVI (1), pp. 131-153.
 • Middleton V.T.C, Hawkins W., (2002) Sustainable Tourism: A Marketing Perspective. 3rd ed. Oxford: Butterworth-Heineman.
 • Papageorgiou, Α., Lytras, P., (2015). “The efficacy of alternativetourism development to overcome current crisis: an exploration of theviews of the stakeholdersof the prefectureof Korinthia”, TOURISMOS: AnInternational Multidisciplinary Journal of Tourism, Volume 10, Number 2, Autumn_Winter 2015, pp. 97-107 UDC: 338.48+640(050) 97, http://www.chios.aegean.gr/tourism/journal.htm
 • Swarbrooke J., (1999) Sustainable Tourism Management. UK: CAB International Publishing.
 • Vellas F. (2007) Economie et Politique du Tourisme International. Economica, Paris.
 • WTO, (2004) Indicators of sustainable development for tourism destinations: a guide-book.Madrid: WTO

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Annals of Tourism Research
 • Archives of Economic History
 • Cahiers d’ Espaces
 • European Journal of Tourism Research
 • International Journal of Applied Sciences in Tourism
 • Journal of Travel Research
 • Journal of Tourism Research
 • La Documentation Francaise
 • Les Cahiers du Tourisme
 • Leisure Science
 • Revue du Tourisme
 • Revue Espaces
 • Theoros•The Economist Intelligent Unit
 • Tourismes et Territoires
 • Tourism Management
 • Tourismos
 • Tourism Economics
 • Tourism Issues